Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om ændring af Budgetvejledning 2014

(Ændring af refusionssats på ikke fradragsberettiget købsmoms angående hotelovernatning mv.)

§ 1. Budgetvejledning 2014, punkt 2.4.7, affattes således:

»Udgifter til dansk købsmoms, som i henhold til momsloven ikke er fradragsberettiget, behandles bevillingsmæssigt således:

Bevillinger til drifts- og anlægsudgifter samt bevillinger, der udmøntes som tilskud til statsfinansierede selvejende institutioner, gives uden medtagelse af udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms.

Bevillinger til tilskud gives også uden medtagelse af udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms i det omfang, tilskuddene anvendes til køb af varer og ydelser i institutioner, hvis driftsbudget er optaget på bevillingslov med fuld kontospecifikation i anmærkningerne.

Udgifter til købsmoms optages i disse tilfælde som refusionsberettiget, ikke-fradragsberettiget købsmoms på regnskabet, dog med følgende undtagelser:

1. Købsmoms på udgifter til anskaffelse, leje og drift af personkøretøjer indrettet til befordring af højest 9 personer kan ikke refunderes.

2. Købsmoms på udgifter til kantinetilskud kan ikke refunderes

3. Købsmoms på udgifter til frugtordninger kan ikke refunderes.

4. Købsmoms på udgifter til overnatning på hotel, kro, vandrerhjem mv. kan refunderes med 75 pct.

5. Købsmoms på udgifter til fortæring på restaurant, kro, cafeteria o.lign. kan refunderes med 25 pct.

Pr. 1. januar 2015 bortfalder undtagelsen vedrørende købsmoms på hotel, kro, vandrerhjem mv., hvorefter udgifter til købsmoms på hotel, kro, vandrerhjem mv. refunderes fuldt.

Undtagelsesbestemmelser i punkt 1-5 følger undtagelsesbestemmelserne i momsloven. Hvis undtagelsesbestemmelserne ændres i momsloven, vil de samtidig gælde for institutioner omfattet af Budgetvejledningens bestemmelser.

For statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet afregnes moms i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse om momskompensation for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse, erhvervsakademier, professionshøjskoler m.fl.

For indtægtsdækket virksomhed, der har ikke afgiftspligtigt salg til andre institutioner indenfor ministerområdet, kan der på regnskabet optages de hertil knyttede udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms under institutionens ordinære virksomhed, jf. punkt 2.6.8.4.

På grundlag af institutionernes regnskabsmæssige registrering af købsmomsen overføres regnskabstallet til finanslovens § 35, hvor det samles for staten som helhed.

Kan der ikke opnås refusion for udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms, konteres udgifter til køb af momsbelagte ydelser inkl. moms.

Selvejende institutioner, der ikke er finansieret via bevillingstypen statsfinansieret selvejende institution, kan kun få refunderet udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms, såfremt der er givet konkret adgang til dette ved lov, tekstanmærkning eller aktstykke.«

§ 2. Cirkulæret har virkning fra og med 1. januar 2014.

Finansministeriet, den 18. november 2014

Bjarne Corydon

/ Mogens Pedersen