Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledning om renter af efterbetaling af dagpenge m.v.

I bekendtgørelse nr. 1412 af 15. december 2014 er der fastsat regler om renter af efterbetaling af dagpenge m.v.

I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens regler, og nogle af reglerne uddybes med nærmere retningslinjer.

Til § 1 Anvendelsesområde

Bekendtgørelsen gælder med nogle få undtagelser alle ydelser, der kan udbetales af en a-kasse. Den gælder ikke for Voksen- og Efteruddannelsesgodtgørelse (VEU-godtgørelse), fordi udbetalingen er omfattet af lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Den gælder heller ikke for efterbetaling af efterlønsbidrag, fordi det ikke er en ydelse fra a-kassen.

For sen udbetaling

Bekendtgørelsen skal bruges, når der er tale om for sen udbetaling af en ydelse. Det kan skyldes en forsinkelse i a-kassen, eller fordi a-kassen mener, at medlemmet ikke har ret til ydelsen, og at afgørelsen senere omgøres.

Bekendtgørelsen skal bruges, selvom det kun er en enkelt udbetalingsperiode, hvor ydelsen ikke betales til rette tid. Der kan fx være tale om, at udbetalingen bliver forsinket på grund af it-problemer.

Hvis en afgørelse til et medlem ændres fra en sanktion for svig til en sanktion for uagtsomhed, kan der opstå en efterbetaling af et beløb. I det tilfælde har medlemmet ret til rente fra den først mulige dispositionsdag efter, at a-kassen traf afgørelse om eller indstillede til svig. Medlemmet har ikke ret til rente fra et tidligere tidspunkt, fordi medlemmet har begået uagtsomt forhold og dermed selv årsag til forsinkelsen.

Krav på rente af et efterbetalingsbeløb forældes efter lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven).

Til § 2 Forhold, der kan tilregnes medlemmet

Der skal være tale om forhold, som kan bebrejdes medlemmet, for at medlemmet mister retten til rente. Det er fx tilfældet, hvis medlemmet har givet urigtige oplysninger, som er årsagen til forsinkelsen.

Hvis medlemmet ikke sender eller er længe om at sende de dokumenter og oplysninger, som a-kassen beder om, får medlemmet ikke ret til rente. Det er medlemmets ansvar, at de ønskede oplysninger sendes i tide til a-kassen. Det samme er tilfældet, hvis medlemmet udfylder dokumenter m.v. mangelfuldt og derved er årsag til forsinkelsen.

Der kan også være tale om forsinkelser, der skyldes både medlemmets og a-kassens forhold. I sådanne tilfælde skal a-kassen foretage en skønsmæssig afvejning af, i hvilket omfang forsinkelsen hovedsagelig skyldes medlemmets forhold.

Der er ikke tale om forhold, som kan tilregnes medlemmet, hvis forsinkelsen skyldes tredjemand.

Til § 3 Beregning af renter

Renten beregnes af bruttobeløbet, det vil sige før fradrag for skat og ATP-bidrag.

Efter rentelovens §5,, stk. 1, er morarenten den rente, en fordringshaver kan kræve af en skyldner ved forsinket betaling m.v. Renten efter forfaldsdagen er fastsat til en årlig rente, der svarer til den fastsatte referencesats med et tillæg på 8 pct. Referencesatsen i renteloven er Nationalbankens officielle udlånsrente pr. den 1. januar og den 1. juli det pågældende år. Se nærmere herom på www.forbrug.dk

Nationalbankens udlånsrente er pr. 1. juli 2014 0,20 pct., og morarenten er derfor 8,20 pct. for perioden 1. juli–31. december 2014.

Dispositionsdato

A-kassen fastsætter, hvornår ydelser skal være til disposition for medlemmet. Udgangspunktet for, om en ydelse er betalt til rette tid eller ej, er den første mulige dispositionsdato.

A-kassen skal beregne rente fra den første mulige dispositionsdag. Renten skal beregnes lige til den dato, hvor ydelsen rent faktisk er udbetalt og til disposition for medlemmet.

Hvis en a-kasse, en styrelse eller Beskæftigelsesudvalget har truffet afgørelse om, at et medlem ikke har ret til en ydelse, og denne afgørelse senere ændres fx ved domstolene, har medlemmet ret til rente efter § 3. A-kassen skal beregne rente fra det første tidspunkt, hvor ydelsen kunne være blevet udbetalt (se dog bemærkningerne til § 1 om tilfælde, hvor en afgørelse om sanktion for svig ændres til sanktion for uagtsomhed). Det har ingen betydning, hvad der er grunden til, at den overordnede instans ændrer afgørelsen.

Mindsteudbetaling af renter

For at lette administrationen og undgå udbetaling af mindre rentebeløb, er det fastsat, at rentebeløb, der er mindre end højeste dagpenge for forsikrede på fuld tid for en dag, ikke skal udbetales. Det beløb er 827 kr. pr. 5. januar 2015.

Hvis den konkrete sag medfører, at der opstår efterbetalingsbeløb i flere a-kasser, beregner hver a-kasse renter af sit efterbetalingsbeløb. Rentebeløbene lægges herefter sammen for at afgøre, om det samlede beløb er mindre end højeste dagpenge for en dag for forsikrede på fuld tid, jf. § 3, stk. 4. A-kasserne skal derfor samarbejde om behandlingen af sådanne sager.

Det samme princip følges, hvis der opstår efterbetalingsbeløb i flere perioder og for flere ydelser. A-kassen beregner rente for hver periode og ydelse. Rentebeløbene lægges herefter sammen for at afgøre, om det samlede beløb er mindre end højeste dagpenge for en dag for forsikrede på fuld tid.

Til § 4 Ikrafttræden

Denne vejledning erstatter vejledning nr. 9498 af 18. september 2013 om renter af efterbetaling af dagpenge mv.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den 15. december 2014

Søren Tingskov

/ Birgitte Kjelgaard Andersen