Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 14-70-00688

Resumé

Dømt får ikke fjernet link til artikler

Ekstra Bladet skrev i 2001 og 2002 om en mand, der var blevet dømt 1 års ubetinget fængsel for seksuelle overgreb. Klager bad Ekstra Bladet om afindeksere artiklerne. Pressenævnet vil på grund af sagens alvor ikke kritisere, at Ekstra Bladet har afslået anmodningen.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

Pressenævnet bemærker, at nævnet alene tager stilling til spørgsmålet om, hvorvidt [Klager]s anmodning om sletning eller afindeksering af artiklen fra 2001 og 2002 burde være imødekommet af Ekstra Bladet efter punkt B.8 i de vejledende regler for god presseskik. Fristen for at klage over de øvrige forhold vedrørende god presseskik i artiklen fra 2001 og 2002 var fire uger og er derved overskredet.

Generelt om punkt B.8

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at meddelelser offentliggjort i digitale medier ofte vil være tilgængelige længe efter, at de er publiceret. Efter anmodning til mediet kan tilgængeligheden af sådanne tidligere offentliggjorte, følsomme eller private oplysninger hindres, i det omfang det er muligt og skønnes rimeligt, jf. punkt B.8.

Af Danske Medier og Dansk Journalistforbunds guide ”Presseetiske regler” fra 2013 fremgår det bl.a., at det ikke er oplagt, at mediet skal følge en dømt persons ønske om at få fjernet artikler om vedkommendes langvarige fængselsstraf for alvorlig kriminalitet.

Herudover fremgår af den nævnte guide, at medier kan afindeksere, dvs. ændre instruksen til søgemaskiner, så søgemaskiner ophører med at henvise til artiklen, anonymisere, dvs. ændre i artikelteksten så eksempelvis et personnavn anonymiseres, eller helt afpublicere en artikel, dvs. fjerne artiklen fra hjemmesiden.

Den konkrete sag

Pressenævnet bemærker indledningsvis, at nævnet efter offentliggørelsen af artiklerne i 2001 og 2002 ikke tog stilling til, om offentliggørelsen var i strid med god presseskik. Nævnet bemærker videre, at det ikke bestrides af [Klager], at artiklerne gengav et korrekt referat fra straffedommene.

På baggrund af parternes synspunkter og oplysninger lægger Pressenævnet herefter til grund, at [Klager] i sommeren 2001 blev idømt en betinget frihedsstraf på 10 måneders fængsel for overgreb mod fire mænd. Der er alene angivet alder på to af mændene (henholdsvis 18 og 19 år). Overgrebene fandt sted i forbindelse med [Klager]s hverv som læge.

Straffen blev gjort betinget på vilkår af, at [Klager] deltog i et behandlingsforløb på seks måneder. I forbindelse med behandlingsforløbet forgreb han sig på ny på en 24-årig mand. Han blev herefter idømt en fællesstraf på ubetinget fængsel i 12 måneder, der omfattede den tidligere betingede straf samt det nye forhold. I august 2002 blev [Klager] prøveløsladt. [Klager] har efter det oplyste ikke siden haft kontakt til politi eller retssystemet, ligesom [Klager] efter det oplyste ikke siden 2001 har praktiseret som læge.

Omtalen vedrører en straffesag, hvor [Klager] efter offentliggørelsen af artiklerne er idømt 12 måneders ubetinget fængsel for flere alvorligere seksuelle overgreb mod unge mænd. Uanset at der er gået mange år siden endelig dom i sagen, finder nævnet på baggrund af sagens karakter og alvor ikke, at det kan anses for en overtrædelse af god presseskik at afvise anmodningen om at slette eller afindeksere artiklerne. Da Pressenævnet heller ikke finder, at andre tilstrækkeligt tungtvejende grunde taler for, at Ekstra Bladet burde have imødekommet anmodningen, udtaler nævnet ikke kritik. Det kan ikke føre til et andet resultat, at risikoen for genkendelse er væsentligt forøget, fordi [Klager]s efternavn er et sjældent efternavn, og at en slægtsforskningsforening for nylig har etableret links til hans familie.

[Klager] har klaget til Pressenævnet, idet han mener, at Ekstra Bladet har tilsidesat god presseskik ved at afvise at fjerne linket til en artikel fra 2001 og en artikel fra 2002 på ekstrabladet.dk.

1 Sagsfremstilling

Den 5. december 2001 bragte ekstrabladet.dk artiklen ”Sexdømt læge bag nyt overgreb”. Af artiklen fremgår følgende:

”Den tidligere [Egn 1] hospitalslæge [Klager] lovede bod og bedring, da han for tre-fire måneder siden blev dømt for grove sex-overgreb mod fire teenage-drenge i forbindelse med nogle lyssky sygehusbehandlinger i [Bynavn 1] og [Bynavn 2].

Men mandens løfter om at undgå seksuel kontakt med drenge og unge mænd var enten bluff eller ønsketænkning.

I hvert fald er den 39-årige læge nu i al hast blevet varetægtsfængslet i fire uger og igen sigtet i en ny straffesag om groft sex-misbrug. Ofret er en 15 år yngre [Egn 1] studerende.

Ekstra Bladet erfarer, at sex-overgrebet skete under lægens afsoning i et særligt bofællesskab for almindelige unge og kriminelle afsonere i [Bynavn 3].

LOKKET TIL SEX

Kriminalinspektør Bjarne Laursen oplyser, at [Klager] har erkendt, at han befamlede den afklædte 24-årige bofælle. Som i de tidligere sex-sager havde han angiveligt lokket den unge mand med, at berøringerne var led i en eller anden form for professionel behandling.

[Klager]s nye sag kan blive et klart tilbageslag for retssystemets øgede satsning på milde straffe med krav om behandling til sex-forbrydere.

Byretten i [Bynavn 1] havde nemlig ladet sig overbevise af lægens forsikringer og givet ham en ny chance med en mild betinget dom på ti måneders fængsel. Straffen ville blive udløst, hvis han ikke frivilligt tog imod behandling på en sexologisk klinik.

[Klager] fik også strenge pålæg om ikke at opsøge unge mænd og mistede samtidig midlertidigt retten til at fungere som læge i Danmark.

Men behandlingen på den sexologiske klinik i [Bynavn 4] har tilsyneladende ikke hjulpet den ambitiøse og stærkt ærekære [Klager], der under den første retssag erkendte, at han ikke altid kunne styre lysterne, når han stod over for unge mænd i sit job som læge.

- Det har givet mig en vis glæde, lød hans forklaring dengang.

DRENG SKULLE GIVE SÆDPsykiatere har beskrevet [Klager] som en psykisk afvigende enspænder, der er tilbøjelig til at overskride andre menneskers grænser og overvurdere sig selv. Men den ildevarslende karakteristik var for tre måneder siden ikke nok til at overbevise to af de tre dommere. De ville hellere helbrede end straffe og beskytte eventuelle nye ofre.

Som tidligere omtalt i Ekstra Bladet begyndte sagen mod [Klager] for alvor at rulle i efteråret 1999, da en 19-årig patient anmeldte ham efter en undersøgelse på [Bynavn 1] Sygehus. Senere kom det frem, at han to år tidligere også havde forgrebet sig på en 18-årig mand på Sygehus [Bynavn 2].

Lægen havde også opsøgt den lamslåede dreng privat og udbedt sig sædprøver 'til fælles fornøjelse'. Klagesagen førte til lægens fyring. Men det forhindrede ham ikke i at få fast job få måneder senere på [Bynavn 1] Sygehus, hvis ansættelsesudvalg var helt uvidende om den reelle baggrund for hans fyring.

Sidste år anmeldte yderligere to teenage-drenge [Klager] for overgreb i forbindelse med deres behandlinger efter en trafik-ulykke.

Endelig blev lægen på grund af bevisets stilling frifundet for sex-krænkelser af to fynske teenage-drenge ved en straffesag i [Bynavn 5] tilbage i 1995.”

Artiklen blev fulgt op året efter, den 16. januar 2002, med artiklen Sexdømt læge overgiver sig” med underrubrikken ”Politianklager afviser at belønne berygtet læge for sex-tilståelse”. Af artiklen fremgår følgende:

”Den fængslede [Bynavn 1]-læge [Klager], der før jul blev sigtet i en ny sag om sexovergreb under en behandlingsdom for seksuel forulempelse af fire teenage-drenge, har nu bøjet nakken og opgivet flere års kamp for at rense sig selv.

Ekstra Bladet kan i dag afsløre, at den 39-årige tidligere læge har aflagt tilståelse efter at have sundet sig julen over i en arrestcelle.

Den homoseksuelle læge har over for sin advokat Birger Christensen erkendt, at han to-tre måneder efter at være dømt i de andre sex-sager befamlede en 24-årig mands underliv. Han udnyttede angivelig sin læge-autoritet til at lokke tøjet af den langt yngre studerende.

Overgrebet skete i kriminalforsorgens særlige bofællesskab for almindelige unge og kriminelle i [Bynavn 3].

Politifuldmægtig Gitte Tofthøj bekræfter, at hun har modtaget lægens tilståelse.

INGEN NÅDE

- Men dette bør ikke føre til en mildere straf. Det forhold, at det nye overgreb skete inden udløbet af hans betingede fængselsstraf, må virke skærpende, mener den århusianske anklager, der ikke kan forestille sig, at den sex-forstyrrede [lægens speciale] får en ny chance.

Gitte Tofthøj forudser, at der venter [Klager] en ubetinget straf på ikke under 15 måneders fængsel, når den betingede straf lægges oveni. Han risikerer også at miste sin læge-autorisation for bestandig.

I efteråret slap den tidligere læge ellers med en opsigtsvækkende mild dom på 10 måneders betinget fængsel og et krav om sexologisk behandling. Han blev i byretten i [Bynavn 1] dømt for ni tilfælde af sex-overgreb mod patienter på Sygehus [Bynavn 2] og [Bynavn 1] Centralsygehus.

Ofrene var en ung [Egn 2] og tre [Bynavn 1]-teenagere, der alle blev manipuleret til at gå i enrum med lægen og blotte sig. Lægen befamlede de chokerede drenge under dække af, at der var tale om rutinemæssige efterbehandlinger for bl.a. knoglebrud, hjernerystelse og blindtarmsbetændelse.

I byretten i [Bynavn 1] mistede [Klager] samtidig 'på ubestemt tid' retten til at virke som læge i Danmark. Retten betingede sig også, at han ikke i prøveperioden måtte opsøge eller modtage besøg af unge mænd.

DYGTIG SÆRLING

[Klager] fastholdt under den seneste retssag, at hovedparten af de intime berøringer var fagligt velbegrundede, men lovede ironisk nok samtidig bod og bedring.

Hans forklaring virkede så overbevisende, at to af tre byretsdommere affejede ekspert-vurderinger om, at han ville være egnet til almindelig afsoning. Flertallet ville hellere helbrede end straffe og beskytte eventuelle nye ofre.

Psykiatere har beskrevet [Klager] som en fagligt dygtig, men psykisk afvigende enspænder, der er tilbøjelig til at overskride andre menneskers grænser og overvurdere sig selv.

Lægens tilståelse betyder muligvis, at hans seneste offer slipper for at afgive vidneforklaring, og at sagen kommer for retten langt tidligere.

Forsvarsadvokat Birger Christensen vil ikke uddybe omfanget af sin klients tilståelse.”

Til begge artikler var indsat et utydeligt billede af [Klager].

Google afviste ved mail af 23. august 2014 til [Klager] at afindeksere artiklerne. I afvisningen vejledte Google [Klager] om, at han kunne have ret til at få behandlet sagen af Danmarks databeskyttelsesmyndighed (Datatilsynet). Google henviste også til webmasteren (Ekstra Bladet), der kan slette artiklen.

[Klager] anmodede ved mail af 26. august 2014 Ekstra Bladet om at afindeksere artiklerne. Ekstra Bladet svarede ved e-mail af 29. august 2014 og anmodede om følgende:

”[…]

Før vi tager endeligt stilling, skal jeg derfor bede dig dokumentere, at du ikke har været involveret i straffesager eller er dømt for lignende kriminalitet efterfølgende. Jeg har helt konkret ladet mig fortælle, at du få måneder efter domfældelsen i den førnævnte retssag, skal være blevet sigtet i en anden sædelighedssag og varetægtsfængslet i fire uger i den forbindelse. Blev der rejst tiltale – og hvis ja, kan du føre dokumentation for dommen i den efterfølgende retssag?”

[Klager] oplyste ved mail af samme dag til Ekstra Bladet, at han var efter den betingede frihedsstraf på 10 måneder, hvor han skulle ”afsone” 6 måneder på en ”pension” havde forsøgt at indlede et forhold til en anden beboer, hvilket var en overtrædelse af vilkårene for den betingede dom. Dette førte til en ny sag, hvor han blev idømt en fællesstraf på 12 måneders ubetinget fængsel. I august 2002 havde han afsonet 2/3 af den samlede straf og var blevet prøveløsladt. Han afviser at have haft kontakt til politi eller retssystem siden. Af mailen fremgår videre følgende:

”[…]

Jeg ved ikke, hvordan jeg forventes at kunne bevise dette sidste (en ren straffeattest, som jeg må have, er vel en mulighed), men jeg kan i hvert fald personligt sværge på, at det forholder sig sådan.”

Ekstra Bladet meddelte den 1. september 2014, at man ikke kunne imødekomme [Klager] anmodning om at slette artiklerne, idet historisk materiale kun slettes helt ekstraordinært, hvis der er tale om banale sager, herunder tyverisager og lignende.

2 Parternes synspunkter

2.1 [Klager]s synspunkter

[Klager] har anført, at han, lige siden artiklerne blev trykt, har været overordentligt ked af såvel formulering som indhold. Især beslutningen om at offentliggøre hans letgenkendelige navn og billedmaterialet har givet anledning til ubehagelige episoder. Kun hans familie bærer dette efternavn, hvilket gør identifikation ud fra de nævnte links uundgåelig.

Situationen er for nylig blevet langt alvorligere, idet en slægtsforskningsforening har etableret links til hans familie og derved ganske uforvarende fået de gamle avisartikler hæftet til aktuelle billeder af ham samt oplysninger om bl.a. adresse og telefonnumre. Således er risikoen for genkendelse og heraf følgende chikane nu betydeligt øget, og han finder det nødvendigt at gøre sit yderste for at beskytte det privatliv, han nu efter 12 år endelig føler til dels at have genvundet.

I sommeren 2001 blev han idømt en betinget frihedsstraf på ti måneder med den betingelse, at han ”afsonede” seks måneder på en såkaldt ”pension”. Under sit ophold prøvede han at indlede et forhold til en anden beboer. Da det var en overtrædelse af betingelserne for den betingede dom, blev han idømt en fællesstraf på 12 måneders ubetinget fængsel. Straffen blev afsonet fra december 2001 til august 2002, afsluttet med prøveløsladelse efter afsoning af 2/3 af straffen.

Han har herudover oplyst, at han ikke har praktiseret som læge siden medio 2001, og at han reelt ikke har været i arbejde siden 1999, da straffesagen begyndte.

Artiklernes alder taget i betragtning burde det ikke være urimeligt at få afindekseret de to link.

Ved en fortsat offentliggørelse af artiklerne på Googles søgemaskine og Ekstra Bladets hjemmeside vil han i princippet ligge under for risikoen for misbrug og chikane på ubestemt tid, hvilket ikke kan være lovens hensigt. Afslutningsvis vil han gerne understrege, at der hverken i tiltale eller dom har været tale om pædofili, det vil sige, at ingen af de forurettede har været under 18 år.

2.2 Ekstra Bladets synspunkter

Ekstra Bladet har anført, at redaktionen nøje har overvejet anmodningen. Ekstra Bladet er af principielle grunde tilbageholdende med at fjerne eller afindeksere artikler, som lovligt har været offentliggjort. Det er som altovervejende hovedregel ikke mediernes opgave at redigere eller fjerne artikler og oplysninger, som er en del af den historiske virkelighed. Medierne skal formidle information til offentligheden og ikke fjerne, forvanske eller undertrykke informationer.

Hensynet til beskyttelsen af privatlivets fred kan undtagelsesvist og i særlige situationer gøre det rimeligt og relevant at fjerne eller afindeksere tidligere offentliggjorte artikler eller oplysninger.

Ved vurderingen af denne sag har Ekstra Bladet lagt vægt på, at [Klager] i 2001 blev dømt for grovere sex-overgreb mod fire teenagedrenge. Overgrebene fandt sted i forbindelse med [Klager]s udførelse af sit virke som hospitalslæge. [Klager] indtog en betroet offentlig stilling, som han udnyttede til at foretage seksuelle overgreb mod unge personer, hvilket er en skærpende omstændighed.

Efter at han var blevet dømt for disse overgreb, begik han et nyt overgreb mod en ung person. For fuldstændighedens skyld bemærkes, at [Klager] før de to ovennævnte domfældelser var blevet tiltalt, men frifundet for sexkrænkelser i 1995.

Ekstra Bladet anmodede ved mail af 26. august 2014, i forbindelse med vurderingen af klagen, om dokumentation for, at [Klager] ikke efterfølgende igen er blevet tiltalt eller dømt for seksuelle overgreb. Ekstra Bladet har ikke modtaget dokumentation herfor.

Ekstra Bladet har ved afvejningen af de forskellige hensyn lagt vægt på disse oplysninger og vurderer, at der i sagen ikke foreligger sådanne tungtvejende grunde, som må kræves for, at medierne skal afindeksere artiklerne. Artiklerne omhandler en domfældelse for grovere gentagne overtrædelser af straffeloven – i det konkret tilfælde seksuelle overgreb. Det vil være en ny praksis med ganske vidtgående konsekvenser – principielt og konkret – hvis medierne fremover skal fjerne, afindeksere eller redigere tidligere lovligt offentliggjorte oplysninger om dømte personer i en sag som den foreliggende.

3 Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget:

Hanne Schmidt, Dorthe Carlsen, Lene Sarup og Marianne Druedahl.

Pressenævnet bemærker, at nævnet alene tager stilling til spørgsmålet om, hvorvidt [Klager]s anmodning om sletning ellerafindeksering af artiklen fra 2001 og 2002 burde være imødekommet af Ekstra Bladet efter punkt B.8 i de vejledende regler for god presseskik. Fristen for at klage over de øvrige forhold vedrørende god presseskik i artiklen fra 2001 og 2002 var fire uger og er derved overskredet.

Generelt om punkt B.8

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at meddelelser offentliggjort i digitale medier ofte vil være tilgængelige længe efter, at de er publiceret. Efter anmodning til mediet kan tilgængeligheden af sådanne tidligere offentliggjorte, følsomme eller private oplysninger hindres, i det omfang det er muligt og skønnes rimeligt, jf. punkt B.8.

Af Danske Medier og Dansk Journalistforbunds guide ”Presseetiske regler” fra 2013 fremgår det bl.a., at det ikke er oplagt, at mediet skal følge en dømt persons ønske om at få fjernet artikler om vedkommendes langvarige fængselsstraf for alvorlig kriminalitet.

Herudover fremgår af den nævnte guide, at medier kan afindeksere, dvs. ændre instruksen til søgemaskiner, så søgemaskiner ophører med at henvise til artiklen, anonymisere, dvs. ændre i artikelteksten så eksempelvis et personnavn anonymiseres, eller helt afpublicere en artikel, dvs. fjerne artiklen fra hjemmesiden.

Den konkrete sag

Pressenævnet bemærker indledningsvis, at nævnet efter offentliggørelsen af artiklerne i 2001 og 2002 ikke tog stilling til, om offentliggørelsen var i strid med god presseskik. Nævnet bemærker videre, at det ikke bestrides af [Klager], at artiklerne gengav et korrekt referat fra straffedommene.

På baggrund af parternes synspunkter og oplysninger lægger Pressenævnet herefter til grund, at [Klager] i sommeren 2001 blev idømt en betinget frihedsstraf på 10 måneders fængsel for overgreb mod fire mænd. Der er alene angivet alder på to af mændene (henholdsvis 18 og 19 år). Overgrebene fandt sted i forbindelse med [Klager]s hverv som læge.

Straffen blev gjort betinget på vilkår af, at [Klager] deltog i et behandlingsforløb på seks måneder. I forbindelse med behandlingsforløbet forgreb han sig på ny på en 24-årig mand. Han blev herefter idømt en fællesstraf på ubetinget fængsel i 12 måneder, der omfattede den tidligere betingede straf samt det nye forhold. I august 2002 blev [Klager] prøveløsladt. [Klager] har efter det oplyste ikke siden haft kontakt til politi eller retssystemet, ligesom [Klager] efter det oplyste ikke siden 2001 har praktiseret som læge.

Omtalen vedrører en straffesag, hvor [Klager] efter offentliggørelsen af artiklerne er idømt 12 måneders ubetinget fængsel for flere alvorligere seksuelle overgreb mod unge mænd. Uanset at der er gået mange år siden endelig dom i sagen, finder nævnet på baggrund af sagens karakter og alvor ikke, at det kan anses for en overtrædelse af god presseskik at afvise anmodningen om at slette eller afindeksere artiklerne. Da Pressenævnet heller ikke finder, at andre tilstrækkeligt tungtvejende grunde taler for, at Ekstra Bladet burde have imødekommet anmodningen, udtaler nævnet ikke kritik. Det kan ikke føre til et andet resultat, at risikoen for genkendelse er væsentligt forøget, fordi [Klager]s efternavn er et sjældent efternavn, og at en slægtsforskningsforening for nylig har etableret links til hans familie.

Afgjort den 18. november 2014