Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 14-70-00713

Resumé

Afviser at afindeksere artikel om konkurs

BT skrev i 2011, at en ubetalt momsregning gjorde, at retten erklærede klager konkurs. Klager siger nu, at det er forkert og ønsker artiklen afindekseret, hvilket BT har afvist. Oplysningen var korrekt, da artiklen blev offentliggjort, og Pressenævnet finder ikke grund til at kritisere BT.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

Generelt om punkt B.8

Det følger af de vejledende regler om god presseskik, at meddelelser offentliggjort i digitale medier ofte vil være tilgængelige længe efter, at de er publiceret. Efter anmodning til mediet kan tilgængeligheden af sådanne tidligere offentliggjorte, følsomme eller private oplysninger hindres, i det omfang det er muligt og skønnes rimeligt, jf. punkt B.8.

Dog kan oplysninger om offentlige personer som f.eks. politikere være relevante længe efter publiceringen. Det samme kan gælde for oplysninger om andre personer, der har offentlighedens interesse.

Medier kan afindeksere, dvs. ændre instruksen til søgemaskiner, så søgemaskiner ophører med at henvise til artiklen, anonymisere, dvs. ændre i artikelteksten så eksempelvis et personnavn anonymiseres, eller helt afpublicere en artikel, dvs. fjerne artiklen fra hjemmesiden.

Den konkrete artikel

Pressenævnet bemærker indledningsvis, at nævnet efter offentliggørelsen af artiklerne i 2011 ikke tog stilling til, om offentliggørelsen var i strid med god presseskik.

Pressenævnet finder under henvisning til oplysningerne fra Statstidende om, at [Klager] blev taget under konkursbehandling den 24. juni 2011, at artiklens oplysning om [Klager]s konkurs var korrekt på tidspunktet for artiklens offentliggørelse. Det ændrer ikke herpå, at dekretet senere blev ophævet.

Pressenævnet finder derfor ikke grundlag for at kritisere, at BT har afvist at afindeksere artiklen. Pressenævnet har i den forbindelse lagt vægt på, at oplysningen om [Klager]s konkurs var korrekt på tidspunktet for offentliggørelsen.

Pressenævnet har endvidere lagt vægt på, at BT i oktober 2014 har opdateret artiklen. Pressenævnet bemærker dog i den forbindelse, at Skifterettens konkurskendelse blev ophævet, ikke omstødt.

[Klager] har den 25. september 2014 klaget til Pressenævnet over BTs afvisning af at afindeksere en artikel bragt på bt.dk den 3. juli 2011, idet han mener, at god presseskik er tilsidesat.

1 Sagsfremstilling

Bt.dk bragte den 3. juli 2011 artiklen ”Slotsejer går konkursmed underrubrikken ”En 10 år gammel sag om ubetalt moms har slået ejeren af nogle af landets fornemste adresser helt ud på randen af et økonomisk knock out”.

Af artiklen fremgår blandt andet:

”Godsejeren og erhvervsmanden [Klager] ejer ud over en række vingårde i Rumænien seks slotte fordelt over hele landet. Slottene fungerer som hoteller og konferencecentre med gode besøgstal, men det hele kan forsvinde efter at Skat har fået erklæret rigmanden konkurs ved skifteretten i Svendborg.

Sagen begyndte helt tilbage i 2001, da de lokale skattemyndigheder beskyldte slotsejeren for at have snydt staten i forbindelse med afregning af moms. Når der skulle opkræves betaling fra kunder, blev der pålagt fuld moms, men kun en brøkdel af beløbet blev opgivet og videresendt til Skat.

[Klager] selv har ikke ønsket at udtale sig om sagen, men på hans vegne skriver IT-chef [IT-chefen] til Nordjyske, at konkurssagen blev behandlet med så kort varsel, at det var umuligt at bevise, at millionregningen allerede er betalt.

En udtalelse, der dog ikke bider på kammeradvokaten, der nu formelt har overtaget alle godsejerens ejendele for at sikre, at alle, der har penge til gode, får en bid af kagen.”

Yderligere oplysninger

Af Statstidende fremgår, at Skifteretten i Svendborg ved dekret af 24. juni 2011 tog [Klager] under konkursbehandling.

Skifteretten i Svendborg har telefonisk oplyst, at dekretet blev kæret, og at Skat efterfølgende trak konkursbegæringen tilbage. Dekretet blev på den baggrund ophævet den 13. juli 2011.

BT opdaterede den 13. oktober 2014 artiklen med følgende tilføjelse:

”TILFØJET 13. OKTOBER 2014: [Klager] kærede konkursen, og efter denne artikel blev skrevet, blev kendelsen fra Skifteretten i Svendborg omstødt.”

2 Parternes synspunkter

2.1. [Klager]s synspunkter

[Klager] har anført, at BT burde have imødekommet hans anmodning om afindeksering af den påklagede notits. Oplysningen om, at han er gået konkurs, er forkert. Han er ikke gået konkurs, og det konkursdekret, der blev lyst den 24. juni 2011, blev kæret og efterfølgende ophævet.

2.2 BT’s synspunkter

BT har anført, at indholdet af artiklen var korrekt på tidspunktet for offentliggørelsen. Det ændrer ikke herpå, at der efterfølgende blev afsagt en ny kendelse om ophævelse af konkursdekretet. BT har anført, at mediet på den baggrund ikke anser sig for forpligtet til at afindeksere artiklen. BT henviser til, at mediet har tilføjet oplysningen om konkursdekretets aflysning et centralt sted.

3 Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget: Hanne Schmidt, Inger Bach, Lene Sarup og Marianne Druedahl.

Generelt om punkt B.8

Det følger af de vejledende regler om god presseskik, at meddelelser offentliggjort i digitale medier ofte vil være tilgængelige længe efter, at de er publiceret. Efter anmodning til mediet kan tilgængeligheden af sådanne tidligere offentliggjorte, følsomme eller private oplysninger hindres, i det omfang det er muligt og skønnes rimeligt, jf. punkt B.8.

Dog kan oplysninger om offentlige personer som f.eks. politikere være relevante længe efter publiceringen. Det samme kan gælde for oplysninger om andre personer, der har offentlighedens interesse.

Medier kan afindeksere, dvs. ændre instruksen til søgemaskiner, så søgemaskiner ophører med at henvise til artiklen, anonymisere, dvs. ændre i artikelteksten så eksempelvis et personnavn anonymiseres, eller helt afpublicere en artikel, dvs. fjerne artiklen fra hjemmesiden.

Den konkrete artikel

Pressenævnet bemærker indledningsvis, at nævnet efter offentliggørelsen af artiklerne i 2011 ikke tog stilling til, om offentliggørelsen var i strid med god presseskik.

Pressenævnet finder under henvisning til oplysningerne fra Statstidende om, at [Klager] blev taget under konkursbehandling den 24. juni 2011, at artiklens oplysning om [Klager]s konkurs var korrekt på tidspunktet for artiklens offentliggørelse. Det ændrer ikke herpå, at dekretet senere blev ophævet.

Pressenævnet finder derfor ikke grundlag for at kritisere, at BT har afvist at afindeksere artiklen. Pressenævnet har i den forbindelse lagt vægt på, at oplysningen om [Klager]s konkurs var korrekt på tidspunktet for offentliggørelsen.

Pressenævnet har endvidere lagt vægt på, at BT i oktober 2014 har opdateret artiklen. Pressenævnet bemærker dog i den forbindelse, at Skifterettens konkurskendelse blev ophævet, ikke omstødt.

Afgjort den 18. november 2014