Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om optagelse til skoleundervisningen i hovedforløbet i erhvervsuddannelser og om eux-forløb i visse erhvervsuddannelser

(Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen, vvs-energiuddannelsen, sikkerhedsvagtuddannelsen, gastronomuddannelsen, receptionistuddannelsen, tjeneruddannelsen, smedeuddannelsen, elektrikeruddannelsen og social- og sundhedsuddannelsen)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1015 af 23. september 2014 om optagelse til skoleundervisningen i hovedforløbet i erhvervsuddannelser og om eux-forløb i visse erhvervsuddannelser foretages følgende ændringer:

1. Overskriften til bilag 2 affattes således:

»Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen«.

2. Overskriften til bilag 23 affattes således:

»Vvs-energiuddannelsen«.

3. Bilag 26 affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

4. I bilag 39, bilag 42 og bilag 44 affattes pkt. 6.1. således:

»6.1. Kompetencer svarende til Almen fødevarehygiejne – obligatorisk certifikat, jf. Fødevarestyrelsens regler pr. 1. oktober 2014«.

5. I bilag 76 ophæves pkt. 6.4.

6. I bilag 85 tilføjes efter pkt. 6.3. :

»6.4. Certifikat for opfyldelse af Arbejdstilsynets uddannelsesmæssige krav til opstilling m.v. af rulle- og bukkestillads«.

7. I bilag 94 ophæves pkt. 1.22.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 9. december 2014.

Undervisningsministeriet, den 2. december 2014

P.M.V.
Afdelingschef
Lars Mortensen

/ Jens K.A. Dinesen


Bilag 1

»Bilag 26

Sikkerhedsvagtuddannelsen

1. Eleven skal have grundlæggende viden på følgende udvalgte områder inden for vagt- og sikkerhedsbranchen:

1.1. Vagtens opgaver og samarbejdsrelationer

1.2. Samarbejde

1.3. Kommunikation

1.4. Forebyggelse- og håndtering af konflikter

1.5. Service – kunde- og kulturforståelse

1.6. Sikringsteknik videoovervågning og monitorering

1.7. Arbejdsmiljø – psykisk og fysisk

1.8. Fysisk og psykisk velvære for et godt arbejds- og fritidsliv

1.9. Personlig hygiejne

1.10. Ergonomi – arbejdsstillinger

1.11. It værktøjer

1.12. Gældende love og regler for vagt- og sikkerhedsbranchen

1.13. Arbejdsregler – rettigheder og pligter

1.14. Virksomhedsforståelse

2. Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter:

2.1. Grundlæggende metoder og redskaber:

2.1.1. Vurdering af betydningen af egen adfærd og personlig fremtræden i vagt- og sikkerhedsarbejdet

2.1.2. Konflikthåndtering ml. kollegaer, kunder og brugere

2.1.3. Servicemindet handlen i jobsituationen

2.1.4. Kommunikation mundligt og skriftligt i relation til erhvervet

2.1.5. Elektronisk kommunikation i relation til erhvervet

2.1.6. Fleksibelt, respektfuldt og professionelt samarbejde med kollegaer, kunder, borgere og brugere

2.1.7. Rationel og ergonomisk korrekt udførelse af vagt- og sikkerhedsopgaver

2.1.8. Elektronisk rapportering og elektronisk kommunikation

2.1.9. Almindeligt forekommende melde- og kontrolsystemer

2.1.10. Planlægning af eget arbejde med udgangspunkt i arbejdsplaner, forholdsordrer og instrukser

2.1.11. Overholdelse af gældende love, regler og bestemmelser ved udførelse af almindelige vagt- og sikkerhedsopgaver

2.2. Eksempler på enkle opgavetyper:

2.2.1. Der er ikke angivet eksempler på enkle opgavetyper

3. Eleven skal have færdigheder i at kunne korrigere for følgende fejl eller afvigelser fra en plan eller standard:

3.1. Der er ikke angivet fejl eller afvigelser, som eleven skal have færdigheder i at korrigere

4. Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne:

4.1. agere aktivt og positivt i forskellige service-, samarbejds- og kommunikationssituationer,

4.2. udvise forståelse for betydningen af egen adfærd og personlig fremtræden i det praktiske vagt- og sikkerhedsarbejde,

4.3. medvirke til forebygge konflikter med fokus på egen fremtoning og adfærd,

4.4. anvende viden om kulturforskelle og forståelse i sin kommunikation og adfærd,

4.5. anvende viden om vagtens opgaver og samarbejdsrelationer,

4.6. kommunikere mundtligt og skriftligt, herunder benytte elektronisk kommunikation i relation til rapportering,

4.7. deltage aktivt i at skabe rammerne for et godt arbejdsmiljø – fysisk og psykisk,

4.8. anvende viden om hygiejne herunder også personlig hygiejne,

4.9. anvende viden om betydningen af fysisk og psykisk velvære til at skabe et godt arbejds- og fritidsliv,

4.10. udføre vagt- og sikkerhedsopgaver rationelt og ergonomisk korrekt,

4.11. planlægge eget arbejde med udgangspunkt i arbejdsplaner,

4.12. udføre almindelige vagt- og sikkerhedsopgaver i henhold til gældende love, regler og bestemmelser,

4.13. anvende grundlæggende viden om sikringsteknik og kontrolcentralfunktionen,

4.14. anvende grundlæggende viden om videoovervågning og monitorering, herunder kende lovgivningen,

4.15. anvende almindeligt forekommende melde-, kvitterings- og kontrolsystemer,

4.16. udvise fleksibilitet, respekt og professionalisme i samarbejdet med kolleger, brugere, kunder, klienter m.fl. i det praktiske sikkerhedsarbejde,

4.17. udvise virksomhedsforståelse og

4.18. i forhold til faget forstå og anvende grundlæggende arbejdsregler, rettigheder og pligter.

5. Eleven skal have gennemført følgende grundfag:

5.1. Psykologi på F-niveau, bestået

5.2. Informationsteknologi på F-niveau, bestået

5.3. Dansk på E-niveau bestået

6. Eleven skal have opnået følgende certifikater o.l. :

6.1. Grundlæggende vagt svarende til Grundlæggende Vagt jf. Justitsministeriets bekendtgørelse om vagtvirksomhed

6.2. Kompetencer svarende til førstehjælp, mellem niveau, efter Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner pr. 1. september 2014

6.3. Kompetencer svarende til elementær brandbekæmpelse efter Dansk Brand- og sikringsteknisk Instituts retningslinjer pr. 1. september 2014«