Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 71-14 om botilbud - personkreds - længerevarende botilbud - midlertidigt botilbud - frit valg

Resumé:

Principafgørelsen fastslår

En borger, der er berettiget til midlertidigt botilbud, kan ikke placeres i et botilbud, der er beregnet til længerevarende ophold

En borger, som kommunen fandt omfattet af personkredsen for et midlertidigt botilbud efter servicelovens § 107, kunne ikke visiteres til et tilbud efter almenboliglovens § 105 om almene ældreboliger.

Afgrænsning af botilbud efter serviceloven og almenboliglovgiven

Målgruppen for botilbud efter almenboliglovens § 105 er personer med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne. En bolig efter almenboligloven er en bolig af mere permanent karakter. Der er tale om et lejeforhold, som er omfattet af lejeloven, hvilket indebærer, at borgeren alene kan opsiges af boligselskabet, hvis der er grundlag for en opsigelse efter den almene lejelovgivning. Kommunen kan således ikke bringe et sådant lejeforhold til ophør.

Lov:

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 1023 af 23. september 2014 - § 107

Lov om almene boliger – lovbekendtgørelse nr. 1023 af 21. august 2013 - § 105

Afgørelse:

1. Baggrund for at behandle sagen

Ankestyrelsen har behandlet sagen principielt for at afklare afgrænsningen af servicelovens § 107 i forhold til almenboliglovens § 105.

2. Reglerne

Lov om social service § 107 fastslår, at kommunen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for det.

Lov om almene boliger § 105 fastslår, at kommunen drager omsorg for, at der i nødvendigt omfang tilvejebringes almene ældreboliger, der kan udlejes til ældre og personer med handicap, som har særligt behov for sådanne boliger.

Efter stk. 2 kan regionerne eller kommunerne overlade til selvejende institutioner og almene bolig-organisationer at være byg- og driftsherre af almene ældreboliger, der tilvejebringes med særligt henblik på at betjene personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

3. Andre principafgørelser

Gældende

Følgende principafgørelser er brugt ved afgørelsen og gælder stadig:

53-13: Flytning uden samtykke efter servicelovens § 129.

Når en person er omfattet af den personkreds, som hører under reglerne om magtanvendelse, har nævnet kompetence til at behandle en sag om flytning uden samtykke.

Bestemmelsen om flytning uden samtykke skal anvendes, når flytningen skyldes, at den fornødne hjælp ikke kan gives i personens hidtidige bolig, når en institution lukker/nedlægges eller en person skal overgå fra en institution for børn og unge til et botilbud for voksne.

Ankestyrelsen vurderer, at det uanset årsag til flytning er indgribende i en persons tilværelse at skulle flytte uden at være i stand til at give et informeret samtykke til en flytning og optagelse i et bestemt botilbud.

Formålet med reglerne om magtanvendelse er at beskytte den borger, der på grund af psykisk nedsættelse af funktionsevnen ikke kan tage vare på sig selv.

Frit valg af botilbud efter servicelovens § 108.

Reglerne om frit valg af botilbud gælder også for personer, der er flyttet til et botilbud efter reglerne om magtanvendelse.

Reglerne om frit valg betyder generelt, at en person, der visiteres til et botilbud, har mulighed for frit at vælge et andet, tilsvarende botilbud, end det kommunen har besluttet. Det er dog en betingelse, at tilbuddet er egnet til at opfylde personens behov, og at det ikke er væsentligt dyrere.

Den personlige værge indtræder i personens sted og kan handle på hans vegne. Værgen kan derfor vælge et andet botilbud, hvis dette er egnet og ikke væsentligt dyrere.

Kommunen skal forud for indstillingen om flytning uden samtykke, træffe afgørelse om valg af botilbud. Hvis værgen og kommunen ikke kan komme til enighed, kan spørgsmålet om valg af botilbud indbringes for nævnet.

178-11: En kommune må kun tilbyde en borger ophold i et længerevarende botilbud, som borgeren har ønsket efter fritvalgsreglerne, hvis botilbuddet er registreret på Tilbudsportalen. Borgeren havde ret til at vælge et andet botilbud fra Tilbudsportalen, der fagligt og økonomisk svarede til kommunens tilbud, medmindre det valgte tilbud var væsentligt dyrere, end det botilbud kommunen var kommet med. Ankestyrelsen vurderede, at kommunens døgnbemandede botilbud kunne, med respekt for hans sammensatte funktionsnedsættelse, opfylde hans betydelige behov for daglig hjælp og støtte.

165-10: Kommunen kan ikke afslå at betale for ophold i længerevarende botilbud ønsket af ansøger efter fritvalgs-reglerne, hvis botilbuddet skønnes egnet og ikke er væsentligt dyrere, end det tilbud kommunen er kommet med.

4. Den konkrete afgørelse

Ankestyrelsen har i møde truffet afgørelse i din sag om visitering til botilbud.

Resultatet er

• Du er ikke berettiget til et længerevarende botilbud efter servicelovens § 108.

• Du er berettiget til et midlertidigt botilbud efter servicelovens § 107.

Vi er således enig med A Kommune i, at du er omfattet af personkredsen til et midlertidigt botilbud efter servicelovens § 107.

Ankestyrelsens afgørelse betyder, at kommunen skal tilbyde dig en anden bolig, som er et midlertidigt botilbud efter servicelovens § 107. Du er dog ikke forpligtet til at tage imod dette tilbud, men kan vælge at blive boede på botilbuddet P, hvis du ikke ønsker at flytte derfra.

A Kommune vil kontakte dig.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Ankestyrelsen finder, at du ikke er berettiget til et botilbud efter servicelovens § 108.

Vi finder, at der ikke er grundlag for at tilsidesætte kommunens vurdering af, at du er omfattet af personkredsen, der er berettiget til et § 107 botilbud.

Vi har herved lagt vægt på, at det fremgår af sagen, at du har mange ressourcer, når du har det godt, og der er derfor noget at bygge på behandlingsmæssigt. Et § 107 botilbud er et midlertidigt botilbud, hvor du kan bo samtidig med, at dit funktionsniveau og ressourcer bliver afklaret med henblik på at tilbyde dig den rette fremtidige bolig.

Vi finder derfor, at kommunen ikke kunne visitere dig til botilbuddet P, der ifølge kommunens oplysninger er et længerevarende botilbud efter lov om almene boliger § 105. Endvidere er botilbuddet P ikke et botilbud, der er optaget på Tilbudsportalen.

Konsekvensen af Ankestyrelsens afgørelse

Kommunen skal herefter tilbyde dig et botilbud efter servicelovens § 107, hvis du ønsker dette. Kommunen skal endvidere vejlede dig om din retstilling afhængig af, hvilken bolig du vælger, herunder de forskellige regler for betaling af botilbuddet m.v.

Du har imidlertid ret til at blive boende på botilbuddet P, hvis du ikke ønsker at flytte derfra.

Vi har herved lagt vægt på, at botilbuddet P er en bolig oprettet efter almenboligloven. Der er således tale om en bolig, som er omfattet af lejelovens bestemmelser, herunder lejelovens bestemmelser om opsigelse.

Bemærkninger til klagen

I klagen har du bl.a. anført, at du finder, at du har behov for et længerevarende botilbud, da du kæmper med rigtig mange ting.

Du finder, at du har behov for mere personalestøtte, end du kan få på botilbuddet P. Du trives ikke på botilbuddet P.

Endvidere har du anført, at du har brug for, at de aktiviteter, som du skal deltage i, foregår på botilbuddet, da det er svært og utrygt for dig, at aktiviteterne foregår et andet sted.

Endelig har du anført, at du ønsker at komme til at bo tættere på din bror, der bor i B Kommune, da han er en stor støtte for dig.

Vi henviser til vores begrundelse ovenfor.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da A Kommune traf afgørelse i sagen

• A Kommunes afgørelse af 6. september 2014

• Klagen til Ankestyrelsen

• Kommunens genvurdering

Den 5. juli 2013 hjemviste vi sagen til kommunen. Vi fandt, at sagen ikke var tilstrækkeligt oplyst. Vi lagde vægt på, at det ikke fremgik, om kommunen havde forholdt sig til, om du var omfattet af personkredsen, der har ret til et midlertidigt eller længerevarende botilbud efter servicelovens bestemmelser. Hvis dette var tilfældet fremgik det ikke, hvorfor tilbuddet i stedet var givet med hjemmel i almenboliglovgivningen.

Kommunen meddelte den 6. september 2013 afslag på at visitere dig til et andet botilbud. Det blev vurderet, at du var omfattet af personkredsen til et midlertidigt botilbud efter servicelovens § 107.

Kommunen vurderede, at botilbuddet P matchede dine behov for socialpædagogisk støtte. Kommunen bemærkede, at botilbuddet P er et servicelovens § 107 lignende tilbud blot oprettet efter § 115 stk. 4, jf. § 105, stk. 2, i almenboligloven m.v, med støtte efter servicelovens § 85.