Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 72-14 om botilbud - personkreds - længerevarende botilbud - flytning - magtanvendelse

Resumé:

En borger med nedsat funktionsevne i så betydelig grad, at det ikke kunne forenes med et botilbud omfattet af lejelovens regler, kunne ikke anvises et botilbud efter almenboliglovens § 105 om almene ældreboliger.

Ankestyrelsen har behandlet 3 sager, hvor borgeren havde en meget betydelig nedsat funktionsevne og et så omfattende behov for hjælp til almindelige, daglige funktioner samt pleje, omsorg og behandling, at behovet ikke kunne dækkes på anden vis end i et botilbud efter servicelovens § 108.

Borgerens udviklingsalder var vurderet til 1-4 år, og den nedsatte funktionsevne var af en sådan beskaffenhed, at borgeren ikke var i stand til at påtage sig de forpligtelser eller udnytte de rettigheder, der følger af et lejeforhold. Det gav sig blandt andet til udtryk ved, at borgeren ikke kunne udnytte et køkken eller bad og havde behov for et mindre værelse tæt på fællesarealerne og personalet. Borgeren var endvidere udadreagerende og ødelagde køkken og toilet.

Flytning uden samtykke

Hvis en borger ikke kan give informeret samtykke, skal kommunen inden flytningen træffe afgørelse om valg af botilbud og vejlede værgen om, at der er mulighed for at vælge et andet botilbud. Derefter skal kommunen indstille til botilbud efter reglerne om magtanvendelse. Det fremgår af principafgørelse 53-13.

Lov:

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 1023 af 23. september 2014 - § 108 og 111

Lov om almene boliger - lovbekendtgørelse nr. 1023 af 21. august 2013 - § 105

Afgørelse:

Baggrund for at behandle sagerne

Ankestyrelsen har behandlet sagerne principielt for at afklare afgrænsningen af servicelovens § 108 i forhold til almenboliglovens § 105.

Reglerne

Lov om social service § 108 fastslår, at kommunen skal tilbyde ophold i boformer, der er egnet til længerevarende ophold til personer, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis.

Lov om almene boliger § 105 fastslår, at kommunen drager omsorg for, at der i nødvendigt omfang tilvejebringes almene ældreboliger, der kan udlejes til ældre og personer med handicap, som har særligt behov for sådanne boliger.

Efter stk. 2 kan regionerne eller kommunerne overlade det til selvejende institutioner og almene boligorganisationer at være byg- og driftsherre af almene ældreboliger, der tilvejebringes med særligt henblik på at betjene personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Andre principafgørelser

53-13: Flytning uden samtykke efter servicelovens § 129

Når en person er omfattet af den personkreds, som hører under reglerne om magtanvendelse, har nævnet kompetence til at behandle en sag om flytning uden samtykke. Bestemmelsen om flytning uden samtykke skal anvendes, når flytningen skyldes, at den fornødne hjælp ikke kan gives i personens hidtidige bolig, når en institution lukker/nedlægges eller en person skal overgå fra en institution for børn og unge til et botilbud for voksne. Ankestyrelsen vurderer, at det uanset årsag til flytning er indgribende i en persons tilværelse at skulle flytte uden at være i stand til at give et informeret samtykke til en flytning og optagelse i et bestemt botilbud. Formålet med reglerne om magtanvendelse er at beskytte den borger, der på grund af psykisk nedsættelse af funktionsevnen ikke kan tage vare på sig selv.

Frit valg af botilbud efter servicelovens § 108

Reglerne om frit valg af botilbud gælder også for personer, der flytter til et botilbud efter reglerne om magtanvendelse. Reglerne om frit valg betyder generelt, at en person, der visiteres til et botilbud, har mulighed for frit at vælge et andet, tilsvarende botilbud, end det kommunen har besluttet. Det er dog en betingelse, at tilbuddet er egnet til at opfylde personens behov, og at det ikke er væsentligt dyrere. Den personlige værge indtræder i personens sted og kan handle på hans vegne. Værgen kan derfor vælge et andet botilbud, hvis dette er egnet og ikke væsentligt dyrere. Kommunen skal forud for indstillingen om flytning uden samtykke, træffe afgørelse om valg af botilbud. Hvis værgen og kommunen ikke kan komme til enighed, kan spørgsmålet om valg af botilbud indbringes for nævnet.

178-11: En kommune må kun tilbyde en borger ophold i et længerevarende botilbud, som borgeren har ønsket efter fritvalgsreglerne, hvis botilbuddet er registreret på Tilbudsportalen. Borgeren havde ret til at vælge et andet botilbud fra Tilbudsportalen, der fagligt og økonomisk svarede til kommunens tilbud, medmindre det valgte tilbud var væsentligt dyrere, end det botilbud kommunen var kommet med. Ankestyrelsen vurderede, at kommunens døgnbemandede botilbud kunne, med respekt for hans sammensatte funktionsnedsættelse, opfylde hans betydelige behov for daglig hjælp og støtte.

165-10: Kommunen kan ikke afslå at betale for ophold i længerevarende botilbud ønsket af ansøger efter fritvalgsreglerne, hvis botilbuddet skønnes egnet og ikke er væsentligt dyrere, end det tilbud kommunen er kommet med.

Den konkrete afgørelse

Ankestyrelsen har i møde truffet afgørelse i NNs sag om visitering af botilbud.

Resultatet er

• NN har ret til et længevarende botilbud efter servicelovens § 108.

Vi ændrer således afgørelsen fra A Kommune om, at hun er omfattet af personkredsen til et botilbud efter almenboliglovens § 105.

Ankestyrelsens afgørelse betyder, at kommunen skal tilbyde NN et botilbud efter servicelovens § 108, herunder vejlede hende/hendes værge om fritvalgsreglerne.

Vurderingen af flyttebehovet efter reglerne i § 129 skal træffes med udgangspunkt i den situation, som NNs var i forud for flytningen fra Ø.

A Kommune vil kontakte dig.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Ankestyrelsen finder, at NN er berettiget til et botilbud efter servicelovens § 108.

Vi har herved lagt vægt på, at det fremgår af sagens oplysninger, at hendes gennemsnitlige udviklingsalder er vurderet til 1½ til 2 år. Hun har behov for massiv støtte til alle dagens gøremål, både praktisk, personligt og socialt. Hun har behov for et døgndækket botilbud med den rette indsats i form af tæt personaledækning udført af velkendt personale.

NN har således på grund af en betydelig og varigt nedsat funktionsevne behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner, pleje og omsorg, og hendes behov kan ikke dækkes på anden vis.

Konsekvensen af Ankestyrelsens afgørelse

Kommunen skal herefter tilbyde NN et botilbud efter servicelovens § 108, herunder vejlede hende/hendes værge om fritvalgsreglerne. Vi henviser i denne forbindelse til vores principafgørelse 53-13.

Kommunen skal, efter at der er truffet afgørelse om valg af et botilbud, vurdere flyttebehovet efter reglerne om flytning i § 129 med udgangspunkt i situationen forud for flytningen fra Ø.

Vi finder, at NN er omfattet af personkredsen i servicelovens § 124a. Kommunen skal behandle sagen efter retningslinjerne i servicelovens § 129, da hun ikke kan give informeret samtykke til en flytning. Kommunen skal derfor igen sende sagen med indstilling om flytning efter reglerne om magtanvendelse til Statsforvaltningen, som derefter tager stilling til sagen.

Bemærkninger til klagen

I klagen er det bl.a. anført, at kommunen bør etablere et botilbud efter servicelovens § 108, der tilpasses de behov som NN og de to andre beboere fra Ø har.

Vi finder, at kommunens forsyningsforpligtelse ikke kan udstrækkes til, at der skal oprettes et botilbud alene for NN og nogle bestemte beboerne fra hendes tidligere botilbud eller til, at NN skal placeres i et tilbud sammen med nogle bestemte beboere fra hendes tidligere botilbud, medmindre kommunen vælger at gøre dette eller kommunen ikke er i stand til at anvise et andet tilbud.

Oplysninger i sagen

• Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da kommunen traf afgørelse i sagen

• Kommunens afgørelse af 23. januar 2013

• Klagen til Ankestyrelsen, modtaget den 20. december 2013

• Kommunens genvurdering

• Nævnets afgørelse af 21. juni 2013

• Korrespondance mellem kommunen og advokat fra januar 2013 til december 2013