Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - ansættelse - medhold

En mand fik afslag på en jobansøgning med den begrundelse, at indklagede søgte en pige til stillingen som butiksmedhjælper. Nævnet fandt, at dette var i strid med ligebehandlingsloven. Klager fik derfor medhold samt en godtgørelse på 25.000 kroner.

Klagen drejer sig om påstået forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med, at en mand søgte en stilling som butiksmedhjælper.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Det var i strid med ligebehandlingsloven, at klager fik afslag på stillingen som butiksmedhjælper i indklagede.

Indklagede skal inden 14 dage betale godtgørelse til klager på 25.000 kr. med procesrente fra den 8. januar 2013, hvor klagen er modtaget i Ligebehandlingsnævnet.

Sagsfremstilling

Indklagede har et værksted, der reparerer telefoner med videre.

Indklagede opslog den 3. januar 2013 en stilling som butiksmedhjælper.

Det fremgik af stillingsopslaget, at:

"Vi mangler en rolig, tålmodig, ærlig person til at tage imod kunderne i butikken for at afhjælpe værkstedet.

Vi forventer du er bekendt med kassen og har en god hukommelse.

Der vil være lettere rengøring, samt forfaldende arbejde.

Du kommer ikke til at lave telefoner.

. . ."

Klager søgte stillingen som butiksmedhjælper, men fik afslag med den begrundelse, at "Jeg må beklage at det jeg søger er en pige og derfor er jeg nød til at ønske dig held og lykke med at finde det job der passer lige til dig".

Parternes bemærkninger

Klager mener, at det er i strid med ligebehandlingsloven, at han fik afslag med den begrundelse, at det udelukkende var en pige, indklagede søgte til stillingen.

Klager søgte jobbet, fordi han tidligere havde stået i en butik og vidste, at hans kvalifikationer passede til jobbet.

Klager ønsker at få en godtgørelse.

Indklagede anfører, at hele sagen drejer sig om en misforståelse.

Indklagede henviser til, at det han mente med afslaget til klager var, at han allerede havde fundet en pige til at udføre jobbet. Indklagede var desværre presset tidsmæssigt, men han ville gerne underrette alle ansøgerne, da han så det som det mindste, han kunne gøre, når de nu havde brugt tid på at søge jobbet.

Den medarbejder, som indklagede ansatte i stillingen, er en pige af anden etnisk oprindelse end dansk. Hun var til jobsamtale den 4. januar 2013.

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion

Det fremgår af ligebehandlingsloven, at enhver arbejdsgiver skal behandle mænd og kvinder lige ved ansættelse.

Ligebehandlingsnævnet vurderer, at klager har påvist faktiske omstændigheder, som giver anledning til at formode, at han blev udsat for direkte forskelsbehandling på grund af sit køn, da han søgte stillingen som butiksmedhjælper hos indklagede.

Nævnet har ved denne vurdering lagt vægt på, at det fremgår af afslaget, at indklagede søgte en pige.

Det påhviler derfor indklagede at godtgøre, at ligebehandlingsprincippet ikke er blevet krænket.

Nævnet finder, at indklagede ikke har løftet bevisbyrden for, at ligebehandlingsprincippet ikke er blevet krænket. Det forhold, at udformningen af afslaget skyldtes tidspres hos indklagede, er ikke i sig selv tilstrækkeligt til, at indklagede har godtgjort, at klagers køn ikke helt eller delvist var årsag til, at han fik afslag på sin ansøgning som butiksmedhjælper.

Klagen tages derfor til følge.

Godtgørelse

Ligebehandlingsnævnet har ved fastsættelsen af godtgørelsens størrelse taget udgangspunkt i praksis samt et skøn over sagens faktiske omstændigheder, herunder karakteren og alvoren af den skete hændelse.

Indklagede skal herefter betale 25.000 kr. til klager med procesrente fra den 8. januar 2013, hvor sagen blev indbragt for Ligebehandlingsnævnet. Beløbet skal betales inden 14 dage.