Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - stillingsopslag - ansættelse - ej medhold

En ung mand fik afslag på en ansøgning om et job som handicaphjælper hos en handicappet pige på grund af sit køn. Social- og Integrationsministeriet gav i 2012 dispensation til, at der ved stillingsopslag til BPA-hjælper (borgerstyret personlig assistance) kan angives, at der til ansættelse søges eller foretrækkes personer af et bestemt køn. Klager fik derfor ikke medhold i klagen.

Klagen drejer sig om påstået forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med, at indklagede i et stillingsopslag skrev, at de søgte en kvindelig handicaphjælper. En mand fik afslag på sin ansøgning med henvisning til, at indklagede søgte en kvinde.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Det var ikke i strid med ligebehandlingsloven, at indklagede i et stillingsopslag søgte en kvindelig handicaphjælper.

Det var ikke i strid med ligebehandlingsloven, at du fik afslag på ansættelse som handicaphjælper.

Sagsfremstilling

Klager, der er en mand, klager over, at et firma, der formidler job som handicaphjælper, i et stillingsopslag skrev:

"En kvindelig handicaphjælper søges til pige på 15 år, som har en muskelsvindslignende sygdom. Hun sidder i kørestol og bruger lift.

Hun skal have hjælp til de fleste ting i dagligdagen. Hjælperne skal med hende i skole, og hjælpe med det hun har behov for på skolen. Hun er blevet opereret i ryggen for 4 måneder siden, så hun går ikke fuldtid i skole. Hun har de samme interesser som andre teenager har/kan have.

Hun har også hjælpere om natten, da hun sover med en Bi-pap maske. Du skal derfor også være indstillet på at kunne tage vågne nattevagter."

Klager søgte ved mail af 17. april 2013 stillingen.

Ved mail af 18. april 2013 fik han afslag med ordlyden:

"Tak for din ansøgning. Den hjælper vi søger til denne stilling, skal være en kvinde. Hvis du er interesseret i at blive skrevet op hos os, vil jeg meget gerne sende noget materiale til dig."

Parternes bemærkninger

Klager gør gældende, at det er i direkte strid med ligebehandlingsloven, at han fik afslag på ansøgningen med den angivne begrundelse. Klager gør videre gældende, at han skal tilkendes en godtgørelse på 30.000 kr. eller 25.000 kr.

Klager henviser til, at det efter ligebehandlingslovens regler ikke ved annoncering må angives, at der til ansættelse søges eller foretrækkes personer af det ene køn. Han henviser videre til, at arbejdsgivere skal behandle mænd og kvinder lige i forbindelse med ansættelse.

Han mener, at dette gælder, selv om der er særlige hensyn, der gør, at personer af det ene køn foretrækkes frem for personer af det modsatte køn.

Klager mener, at det er uanstændigt, at man tilsidesætter mandlige kompetencer og kvalifikationer, hvilket han finder dybt uansvarligt og personligt krænkende.

Klager er af den opfattelse, at indklagedes forhåndsafslag er i strid med ligebehandlingsloven, og at han fik afslag på stillingen uden realitetsbehandling af ansøgningen, alene på grund af sit køn.

Klager henviser til, at den af indklagede omtalte dispensation af 29. oktober 2012 er givet i medfør af ligebehandlingsloven § 13, stk. 1. Det fremgår heraf, at hvis det ved visse former for erhvervsudøvelse og uddannelse er afgørende, at udøveren er af et bestemt køn, kan vedkommende minister fravige bestemmelserne i §§ 2-6.

Bestemmelsen giver altså adgang til administrativt at meddele undtagelser fra lovens bestemmelser i tilfælde, hvor det på grund af beskæftigelsens karakter er af afgørende betydning for den pågældende virksomhed, at ansætte en person af bestemt køn, for eksempel i denne sag en kvindelig handicaphjælper.

Det fremgår af dispensationen, at årsagen til ansøgning om dispensation var, at arbejdet som handicaphjælper ofte omfatter intim støtte, og at der i den konkrete situation ikke menes at være mulighed for, at vælge en anden til at udføre opgaven.

Klager mener på ingen måde, at det meget korte stillingsopslag fra indklagede falder ind under dispensationen. Han mener ikke, at den opslåede stilling er af en sådan afgørende betydning, at der er behov for en kvindelig hjælper.

Indklagede gør gældende, at der ikke er tale om ulovlig forskelsbehandling.

Indklagede henviser til, at Socialminister Karen Hækkerup i oktober 2012 gav dispensation til, at der ved stillingsopslag til handicaphjælper kan angives, at der til ansættelse søges eller foretrækkes personer af bestemt køn.

Indklagede oplyser desuden, at de er et bureau, der formidler og rekrutterer hjælpere til handicappede. De handicappede søger hjælperne via indklagede.

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion

Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling på grund af køn på arbejdsmarkedet.

En arbejdsgiver skal behandle mænd og kvinder lige i forbindelse med ansættelse.

Hvis det ved visse former for erhvervsudøvelse er afgørende, at udøveren er af et bestemt køn, og dette krav står i rimeligt forhold til den pågældende erhvervsaktivitet, kan den minister, under hvis forretningsområde den pågældende virksomhed hører, give en dispensation fra ligebehandlingslovens bestemmelser om blandt andet forskelsbehandling i forbindelse med ansættelse og annoncering.

Social- og Integrationsministeriet har ved afgørelse af 29. oktober 2012 givet dispensation til, at det ved stillingsopslag til BPA-hjælper (borgerstyret personlig assistance) kan angives, at der til ansættelse søges eller foretrækkes personer af et bestemt køn.

I denne sag har indklagede opslået en stilling som handicaphjælper til en pige, som skal have hjælp til "de fleste ting i dagligdagen".

Ligebehandlingsnævnet finder, at stillingsopslaget falder ind under den givne dispensation, og at indklagede derfor kunne afvise klagers ansøgning, alene fordi han er en mand.

Klager får derfor ikke medhold i klagen.