Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse under graviditet - ej medhold

En gravid kostansvarlig blev afskediget fra en børnehave, da børnehavens bestyrelse havde besluttet, at de ville oprette et madværksted for børnene. De ønskede derfor en medarbejder med pædagogfaglig baggrund, frem for en medarbejder med køkkenfaglig baggrund. Nævnet fandt derfor, at der var saglige grunde til, at klager blev afskediget, og at der ikke var sammenhæng mellem klagers graviditet og afskedigelse.

Klager fik derfor ikke medhold.

Klagen drejer sig om påstået forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med, at klager, der var gravid, blev afskediget fra sin stilling som kostfaglig eneansvarlig hos den indklagede daginstitution.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Det var ikke i strid med ligebehandlingsloven, at klager blev afskediget fra sin stilling som kostfaglig eneansvarlig hos den indklagede daginstitution.

Sagsfremstilling

Klager blev den 1. december 2008 ansat som kostfaglig eneansvarlig hos indklagede, der er en daginstitution. Klager blev ansat i forbindelse med etablering af en madordning hos indklagede.

Den 13. november 2013 meddelte indklagede klager, at de påtænkte at afskedige hende. Af begrundelsen fremgik:

"Afskedigelsen er begrundet med bestyrelsens beslutning den 6. november 2012 om omlægning af kostproduktionen fra traditionel produktion til et madværksted for børn med køkkenmedarbejder med pædagogfaglig baggrund. . ."

Klagers fagforbund gjorde den 22. november 2012 indsigelse mod afskedigelsen og gjorde gældende, at opsigelsen af klager, der var gravid, ville være i strid med ligebehandlingsloven.

Den 28. november 2012 blev klager endeligt opsagt med uændret begrundelse.

Parternes bemærkninger

Klager gør gældende, at hun er blevet afskediget i strid med ligebehandlingsloven, fordi hun blev opsagt, mens hun var gravid.

Indklagede afviser, at de har lagt vægt på klagers graviditet ved beslutningen om at afskedige hende.

Baggrunden for afskedigelsen var, at indklagede havde en vision om at oprette et madværksted for børnene. I løbet af 2012 blev der gennemført pilotprojekter, hvor børn med stort udbytte deltog i madlavningen med pædagogfaglig støtte.

På den baggrund besluttede ledelsen at gennemføre en ændring af madordningen, så madordningen i fremtiden skulle varetages af en medarbejder med pædagogfaglig baggrund, fordi en væsentlig del af institutionens børn har særlige behov.

Indklagedes bestyrelse godkendte den 6. november 2012 ledelsens beslutning med den konsekvens, at der blev indledt opsigelse af klager. Klager har køkkenfaglig baggrund, men ikke pædagogfaglig baggrund.

Indsigelsen fra klagers fagforbund omkring klagers graviditet indgik i bestyrelsens beslutningsgrundlag i forhold til den endelige afskedigelse, uden at det førte til en ændret beslutning om afskedigelse. Det var bestyrelsens beslutning, at deres viden om, at klager var gravid, ikke var en saglig begrundelse for ikke at gennemføre den planlagte omlægning af kostproduktionen.

Indklagede har nu ansat en køkkenmedarbejder med pædagogfaglig baggrund til gennemførelse af omlægningen af kostproduktionen.

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion

Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling på grund af køn på arbejdsmarkedet efter ligebehandlingsloven.

Da klager var gravid på tidspunktet for afskedigelsen, skal indklagede godtgøre, at beslutningen om at afskedige klager ikke var hverken helt eller delvist begrundet i klagers graviditet.

Det er nævnets vurdering, at indklagede har løftet denne bevisbyrde.

Nævnet har herved lagt vægt på, at der var saglige grunde til, at klager blev afskediget, idet baggrunden for beslutningen om at afskedige klager var omlægning af kostproduktionen, således at kosten fremover skulle produceres med hjælp af børnene. Nævnet finder ikke grundlag for at tilsidesætte indklagedes vurdering af, at denne opgave bedst kunne varetages af en køkkenmedarbejder med pædagogfaglig baggrund, og at klager således ikke havde de fornødne kompetencer.

Klager får derfor ikke medhold i klagen.