Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om affald

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 om affald, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1491 af 11. december 2013 og bekendtgørelse nr. 422 af 10. april 2014, foretages følgende ændringer:

1. § 63 a affattes således:

»§ 63 a. Virksomheder, som producerer et produkt på eller importerer et produkt til det danske marked, kan, jf. dog §§ 63 b-f, etablere en tilbagetagningsordning for produktet, for produktet og dets emballage eller for produktets emballage, når det er blevet til affald.

Stk. 2. Virksomheder, som markedsfører et produkt på det danske marked, uden samtidig at være producent eller importør af produktet, kan ligeledes etablere en tilbagetagningsordning, jf. stk. 1. Det er dog en betingelse for etableringen, at den, der markedsfører produktet, har indgået en aftale med producenten eller importøren herom.«

2. § 94, stk. 1, nr. 13-15, affattes således:

»13) etablerer og driver en tilbagetagningsordning uden at betingelserne i § 63 a, stk. 2 og § 63 b er opfyldt,

14) undlader at oplyse Miljøstyrelsen om ændrede forudsætninger for en ordning eller ophør af en tilbagetagningsordning, jf. § 63 d,

15) undlader at indberette og dokumentere oplysninger om en tilbagetagningsordning, jf. § 63 g,«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. december 2014.

Miljøministeriet, den 4. december 2014

Kirsten Brosbøl

/ Claus Torp