Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 26. november 2014

Betænkning

over

Forslag til lov om Landdistriktsfonden

[af fødevareministeren (Dan Jørgensen)]:

1. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 9. oktober 2014 og var til 1. behandling den 30. oktober 2014. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 3 møder.

Høring

Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og fødevareministeren sendte den 23. juni 2014 dette udkast til udvalget, jf. FLF alm. del – bilag 299 (2013-14). Den 8. oktober 2014 sendte fødevareministeren de indkomne høringssvar og et notat herom til udvalget.

Spørgsmål

Udvalget har stillet 12 spørgsmål til fødevareministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret.

2. Indstillinger

Udvalget indstiller lovforslaget til vedtagelse uændret.

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Sambandsflokkurin og Javnaðarflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

Jesper Petersen (S) Bjarne Laustsen (S) Karin Gaardsted (S) Orla Hav (S) Pernille Rosenkrantz-Theil (S) Mette Reissmann (S) Simon Kollerup (S) Helle Løvgreen Mølvig (RV) Lone Loklindt (RV) Ida Auken (RV) Lisbeth Bech Poulsen (SF) Trine Mach (SF) Per Clausen (EL) nfmd. Henning Hyllested (EL) Lars Dohn (EL) Erling Bonnesen (V) Thomas Danielsen (V) Henrik Høegh (V) Jacob Jensen (V) Torsten Schack Pedersen (V) Jan E. Jørgensen (V) Esben Lunde Larsen (V) Tina Nedergaard (V) René Christensen (DF) fmd. Anita Christensen (DF) Mette Hjermind Dencker (DF) Dennis Flydtkjær (DF) Mette Bock (LA) Daniel Rugholm (KF)

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Sambandsflokkurin og Javnaðarflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 47
Socialdemokratiet (S) 47
Dansk Folkeparti (DF) 22
Radikale Venstre (RV) 17
Socialistisk Folkeparti (SF) 12
Enhedslisten (EL) 12
Liberal Alliance (LA) 9
Det Konservative Folkeparti (KF) 8
Inuit Ataqatigiit (IA) 1
Siumut (SIU) 1
Sambandsflokkurin (SP) 1
Javnaðarflokkurin (JF) 1
Uden for folketingsgrupperne (UFG) 1


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 38

Bilagsnr.

Titel

1
Høringssvar og høringsnotat, fra fødevareministeren
2
Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
3
Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
4
1. udkast til betænkning

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 38

Spm.nr.
Titel
1
Spm. om ændringsforslag, der sikrer, at der også kan gives tilskud til frivillige foranstaltninger, der forebygger risiko for oversvømmelser m.v., til fødevareministeren, og ministerens svar herpå
2
Spm. om ændringsforslag, som sikrer, at der, ud over at der kan ydes støtte efter reglerne i økologiforordningen, også kan ydes støtte med henvisning til den danske økologilov, til fødevareministeren, og ministerens svar herpå
3
Spm. om ændringsforslag, der sikrer, at der også kan gives støtte til foranstaltninger til forbedringer af arbejdsmiljøet for dem, der er beskæftiget inden for landbrug og skovbrug, til fødevareministeren, og ministerens svar herpå
4
Spm. om ændringsforslag, der gør det muligt at yde støtte til at drive naturvenligt landbrug, til fødevareministeren, og ministerens svar herpå
5
Spm. om, hvilke typer finansielle instrumenter der skal kunne gives støtte til inden for fødevareministerens og ministeren for by, bolig og landdistrikters ressortområder, til fødevareministeren, og ministerens svar herpå
6
Spm. om, i hvilket omfang der skal kunne ydes støtte til bredbåndsinfrastruktur, til fødevareministeren, og ministerens svar herpå
7
Spm. om hensigten og omfanget med de relativt mange ministerbeføjelser, til fødevareministeren, og ministerens svar herpå
8
Spm. om overvejelserne og hensigterne med forslaget om, at der skal kunne gives støtte til risikostyring m.v., til fødevareministeren, og ministerens svar herpå
9
Spm. om forventningerne til skærpede krav til sagsbehandling m.v., til fødevareministeren, og ministerens svar herpå
10
Spm., om lovforslagets nye støtteordninger kan medføre øgede udgifter for staten til administration m.v., til fødevareministeren, og ministerens svar herpå
11
Spm. om bindinger på anvendelsen af LAG m.v., til fødevareministeren, og ministerens svar herpå
12
Spm. om hensigterne, overvejelserne og planerne med, at ministeren skal kunne fastsætte nærmere regler om finansieringen m.v., til fødevareministeren, og ministerens svar herpå