Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tilskud til produktion af dansk public service tv (Public Service-Puljen)

I medfør af § 11 a og § 92 a, stk. 1, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 255 af 20. marts 2014, som ændret ved lov nr. 1517 af 27. december 2014, fastsættes:

§ 1. Det Danske Filminstitut kan af den på finansloven opførte bevilling til Public Service-Puljen yde støtte til produktion af dansk tv-drama og tv-dokumentarprogrammer samt til produktion af danske public service tv-programmer, der er målrettet børn og unge.

Stk. 2. De støttede programmer skal i et væsentligt omfang leve op til et eller flere af de fastsatte public service-målsætninger for tildeling af støtte. Ved støttetildelingen lægges der således afgørende vægt på, at et støttet program i indhold, form og udtryk repræsenterer:

1) originalitet i forhold til det traditionelle udbud af programmer, der udsendes på de kommercielle tv-stationer i Danmark, og hermed bidrager til den kreative udvikling inden for dansk public service-produktion,

2) betydning i den forstand, at et støttet program vurderes at have kulturel og samfundsmæssig indvirkning eller bidrager til den almindelige offentlige debat og

3) kvalitet i den forstand, at et støttet program repræsenterer et højt kulturelt, fortællemæssigt eller produktionsmæssigt ambitionsniveau.

Stk. 3. Støtteordningen administreres i overensstemmelse med reglerne i Kommissionens forordning nr. 651/2014 af 17. juni 2014 om visse kategorier af støttes forenelighed med det indre marked i henhold til traktatens artikel 107 og 108.

§ 2. Støtte, jf. § 1, stk. 1, kan ydes til tv-programforetagender forudsat, at programvirksomheden retter sig mod Danmark, og at det støttede program førstegangsudsendes på en af programforetagendets kanaler, der når mindst 50 pct. af de danske husstande.

Stk. 2. Der kan endvidere ydes støtte til foretagender, som udøver video on demand-virksomhed, målrettet et dansk publikum, under forudsætning af, at det støttede tv-program efterfølgende udsendes på en flow-tv-kanal på samme vilkår, som i øvrigt gælder programmer, hvortil der kan ydes støtte fra puljen. Den efterfølgende udsendelse af et sådant program på en flow-tv-kanal kan dog ikke finde sted på DR, de regionale TV 2-virksomheder eller ikke-kommercielle lokal-tv-stationer. Den efterfølgende udsendelse på en flow-tv-kanal skal finde sted senest 12 måneder efter, at programmet første gang stilles til rådighed på en video on demand-tjeneste.

Stk. 3. Der kan ikke ydes støtte til tv-programmer, der alene distribueres via internettet.

Stk. 4. Der kan ikke ydes støtte i medfør af stk. 1 og 2 til DR, de regionale TV 2-virksomheder eller de ikke-kommercielle lokale tv-stationer.

Stk. 5. Der kan ikke ydes støtte til tv-programmer, der afbrydes af reklamer.

Stk. 6. Der kan ikke ydes støtte til tv-programmer, der indeholder produktplacering, jf. § 85 a, stk. 2, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. Produktsponsorering kan indgå i støttede programmer i henhold til de af kulturministeren til enhver tid fastsatte generelle regler for produktsponsorering i programmer i fjernsyn og on demand-audiovisuelle medietjenester.

Stk. 7. Der kan ikke ydes støtte til tv-programmer, der førstegangsudsendes på »high-pay«-kanaler. Ved »high-pay«-kanaler forstås kanaler, som i forhold til en husstand koster mere end 32 kr. per kanal per måned (inkl. moms og rettighedsbetaling). Beløbet reguleres årligt ultimo januar på baggrund af udviklingen i det af Danmarks Statistik offentliggjorte forbrugerprisindeks (årsgennemsnit). Reguleringen sker første gang i 2015. Beløbene afrundes til nærmeste hele kr.

Stk. 8. Der kan ikke ydes støtte til versionering af udenlandske koncepter for tv-programmer.

§ 3. Det Danske Filminstitut kan yde produktionsstøtte til enkeltstående tv-programmer og til tv-serier.

Stk. 2. For at opnå støtte skal programmet være på dansk.

Stk. 3. Et støttet tv-program skal førstegangsudsendes senest 24 måneder efter tidspunktet for støttetildelingen.

Stk. 4. Et tv-program, der ydes støtte til, skal produceres af et uafhængigt produktionsselskab.

Stk. 5. Et tv-program, der ydes støtte til, skal udsendes i tidsrummet 18.00-24.00. Dog kan tv-programmer rettet til børn og unge udsendes på tidspunkter, hvor disse målgrupper typisk ser fjernsyn.

Stk. 6. Stk. 5 finder ikke anvendelse ved visning af programmer på video-on-demand-tjenester.

§ 4. Støtte til produktion af tv-programmer kan normalt udgøre op til 50 pct. af de samlede produktionsomkostninger, med mindre der er tale om programmer til børn og unge. Det Danske Filminstitut kan fravige den vejledende støttegrænse for alle typer af programmer, såfremt det kan begrundes i produktionsmæssige eller indholdsmæssige forhold.

Stk. 2. Det forudsættes, at tv-stationen har afholdt omkostningerne til programmets udvikling. Dog vil særligt begrundede udviklingsomkostninger kunne indgå i produktionsstøtteansøgningen.

§ 5. Det Danske Filminstitut kan yde støtte til udvikling af programmer. Udviklingsstøtten retter sig mod nyskabende projekter, hvor der kan godtgøres et særligt behov for støtte. Det forudsættes, at udviklingsansøgningen indeholder et gennemarbejdet oplæg samt en plan for udvikling og produktion af programmet.

§ 6. Midlerne, jf. § 1, forventes fordelt ved 2-4 årlige ansøgningsrunder. Til hver runde fastsættes en ansøgningsfrist.

Stk. 2. Forud for hvert støtteår fastlægger Det Danske Filminstitut en vejledende fordeling af støttemidlerne. Midlerne fordeles som udgangspunkt med 70 pct. til tv-drama og 30 pct. til tv-dokumentarprogrammer. Programmer til børn og unge støttes inden for de nævnte programtyper og -genrer. Minimum 25 pct. af de samlede midler til tv-programmer skal anvendes til programmer for børn og unge.

Stk. 3. Der er af puljen afsat midler til tv-produktionsprojekter, som laves i samarbejde med tv-foretagender, der kan ansøge om støtte fra puljen, og Den Vestdanske Filmpulje, FilmFyn samt Københavns Filmfond for så vidt angår produktioner uden for Storkøbenhavn. Disse midler er ikke omfattet af de i stk. 2 nævnte fordelingskriterier.

§ 7. Det Danske Filminstituts direktion træffer endelig afgørelse om tildeling af støtte til de indkomne projektforslag. Afgørelsen træffes på grundlag af en samlet indstilling fra en styregruppe om fordeling af støttemidlerne ved de enkelte ansøgningsrunder.

Stk. 2. Styregruppen består af tre personer, der udpeges af Det Danske Filminstituts bestyrelse. Styregruppen skal repræsentere erfaring med produktion af dansk tv.

Stk. 3. Som grundlag for styregruppens arbejde vurderes de indkomne projektforslag af Det Danske Filminstitut med henblik på en udtalelse om projektets økonomiske og produktionsmæssige bæredygtighed og gennemførlighed.

Stk. 4. Styregruppen kan anmode minimum to eksterne læsere om en sagkyndig vurdering af de indkomne ansøgninger. Læserne skal i givet fald vurdere forslagenes indhold, seerpotentiale mv. med vægt på forslagenes originalitet, betydning og kvalitet, jf. § 1, stk. 2.

§ 8. Regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud følger de til enhver tid gældende regler om regnskab og revision af projekt- og aktivitetstilskud fra Kulturministeriet. Det Danske Filminstituts bestyrelse fastsætter herudover støttevilkår for Public Service-Puljen med nærmere retningslinjer for blandt andet ansøgning om støtte, krav til støttemodtageren, definitionen af et uafhængigt produktionsselskab, videresalg af den støttede produktion, misligholdelse samt rapportering om udsendelsestidspunkter og seertal til Det Danske Filminstitut, jf. § 10.

§ 9. Pligtaflevering af de støttede produktioner sker efter reglerne om aflevering af radio- og fjernsynsprogrammer i lov om pligtaflevering. Produktionsselskabet er herudover forpligtet til at aflevere to visningskopier af den støttede produktion til Det Danske Filminstitut på et digitalt lagringsmedie i højest forekommende visningskvalitet med tilhørende dokumentationsmateriale.

Stk. 2. Støttede programmer kan vederlagsfrit forevises for et betalende publikum som led i Det Danske Filminstituts filmkulturelle virksomhed.

Stk. 3. Det Danske Filminstitut kan som led i den filmkulturelle virksomhed og under hensyntagen til den kommercielle udnyttelse af det støttede program distribuere programmer i ikke-kommercielt øjemed på enhver måde og på ethvert medie. Det Danske Filminstitut kan anvende støttemidler, jf. § 1, til at sikre distribution.

§ 10. Det Danske Filminstitut foretager på baggrund af oplysninger fra støttemodtagerne en årlig afrapportering af, hvordan de tildelte midler er brugt, herunder om de støttede programmer er færdigproducerede og udsendte, udsendelsestidspunkt og seertal. Afrapporteringen sendes til Radio- og tv-nævnet og til Kulturministeriet til orientering.

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2015.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 992 af 12. august 2013 om tilskud til produktion af dansk public service radio og tv (Public Service-Puljen).

Kulturministeriet, den 27. december 2014

Marianne Jelved

/ Lars M. Banke