Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om beskæftigelseskrav for lønmodtagere og dagpengeperiode

§ 1

I bekendtgørelse nr. 633 af 22. juni 2012 om beskæftigelseskrav for lønmodtagere og dagpengeperiode foretages efter forhandling med Beskæftigelsesrådet følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 52, § 53, stk. 8, § 55, stk. 5, § 74 d, stk. 2, og § 95 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april 2014, og efter forhandling med Beskæftigelsesrådet fastsættes efter bemyndigelse:«

2. I § 17, stk. 1, nr. 3, ændres »kapitel 12« til: »kapitel 10-12«.

3. 1 § 17, stk. 1, indsættes efter nr. 8 som nyt nummer:

»9) perioder, hvor der efter den 5. januar 2015 under ledighed er udbetalt dagpenge under de første 14 dages sygdom efter § 62, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., med den del af perioden, der sammenlagt med perioder efter nr. 8 er på 6 uger eller derunder, jf. stk. 3,«.

Nr. 9-19 bliver herefter nr. 10-20.

4. I § 19, stk. 1, nr. 1, indsættes efter 2. pkt.:

»I opgørelsen af perioden på 6 uger indgår dagpenge udbetalt under ledighed efter den 5. januar 2015 under de første 14 dages sygdom efter § 62, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 5. januar 2015.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den 16. december 2014

Morten Binder

/ Kirsten Brix Pedersen