Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - ansættelse - medhold

En 15-årig dreng fik afslag på ansættelse i et fritidsjob i en chokoladebutik, fordi indklagede ønskede at ansætte en pige. Klager fik derfor medhold samt en godtgørelse på 12.500 kroner. Der blev ved fastsættelsen af godtgørelsens størrelse taget hensyn til arbejdets begrænsede omfang.

Klagen drejer sig om påstået forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med, at klagers søn søgte et fritidsjob. Han fik afslag med henvisning til, at indklagede søgte en pige.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Det var i strid med ligebehandlingsloven, at indklagede afviste at ansætte klagers søn, fordi han er en dreng.

Indklagede skal inden 14 dage betale en godtgørelse til klagerens søn ved klager på 12.500 kr. med procesrente fra den 26. februar 2013, hvor klagen er modtaget i Ligebehandlingsnævnet.

Sagsfremstilling

En far klager på vegne af sin 15-årige søn, der søgte en stilling i en chokoladebutik.

Det fremgik af et skilt i butiksvinduet, at butikken søgte personale i alderen 15-16 år.

Klagers søn henvendte sig i butikken, og fik af indklagede at vide, at han søgte en pige.

Klager kontaktede herefter indklagede pr. mail den 25. februar 2013, hvor han henviste til, at hans søn havde været forbi butikken for at søge job. Han skrev videre:

"Han fortalte, at du afviste ham uden en samtale, fordi du vil ansætte en pige. Jeg så lige, at du stadigvæk har opslaget i vinduet. Har du evt. skiftet holdning eller er det omsonst, hvis han kigger forbi igen? "

Indklagede svarede samme dag tilbage:

"Jeg er i den situation, at jeg pt søger en ung pige til [butikken]. Det er ikke fordi, at vi ikke ønsker at ansætte drenge. Vi har aktuelt en dreng på 15 år ansat.

Jeg må - ifølge dansk lov - ikke sætte et skilt op, hvor jeg eksempelvis skriver "vi søger en pige".

Derfor vælger jeg, at informere de drenge, der i øjeblikket kommer ind og søger, om vores politik.

Jeg beklager, hvis din søn ikke mener, at være blevet ordentlig informeret."

Klager indbragte herefter sagen for Ligebehandlingsnævnet ved mail af 25. februar 2013.

Parternes bemærkninger

Klager gør gældende, at hans søn har været udsat for forskelsbehandling på grund af køn. Han ønsker en godtgørelse.

Klager oplyser, at hans søn engang tidligere har søgt job i en anden butik, hvor han fik samme type afvisning, idet de søgte en pige. Dengang undlod de at gøre mere ved sagen, men da det nu er anden gang, klagers søn er udsat for dette, har han valgt at indgive en klage.

Det kan ikke være rigtigt i et moderne samfund som vores, at en ung dreng ikke kan komme i betragtning til et job, alene fordi han er en dreng.

I forhold til godtgørelsen mener klager ikke, at det er en formildende omstændighed, at der er tale om en fritidsstilling til unge mennesker under 18 år. Han ser det tvært imod som en skærpende omstændighed, netop fordi der er tale om unge mennesker, der er ekstra sårbare i den alder.

Indklagede vedkender, at han har begået en fejl i forbindelse med ansættelsesproceduren. Han vil drage omsorg for, at dette ikke gentages i fremtiden.

Indklagede oplyser, at butikken producerer sin egen chokolade. For de unge mennesker, der hjælper til i butikken, består arbejdet af eksempelvis dekoration med silkesløjfer, cellofanering af påskeæg, pyntning af butik etc.

Efter modtagelse af klagers mail blev han efter rådgivning opmærksom på, at det ikke var i overensstemmelse med reglerne i forbindelse med ansættelsen primært at se sig om efter en pige.

Indklagede forsøgte derfor at løse sagen i mindelighed med klager, og han tilbød i den forbindelse klagers søn en jobsamtale. Klager afviste dette, idet han alene forstod det som et ønske om at undgå at betale godtgørelse.

Hvis nævnet kommer frem til, at han skal betale en godtgørelse for sin vildfarelse appellerer han til, at denne fastsættes proportionalt med omstændighederne. Timetallet på det job som klagers søn ikke fik, var gennemsnitligt 3 timer pr. uge, som de øvrige ungarbejdere, der alle går i skole ved siden af. I de 2 måneder op til de 2 store højtider i chokoladebranchen (jul og påske) er der tale om en firedobling af timetallet. For at fuldende regnskabet skal man fratrække de 4 uger i juli, hvor butikken altid har lukket. Sammenlagt giver det ca. 200 timer om året til en timeløn på 61 kr. En ungarbejder tjener således ca. 12.500 kr. om året, svarende til en månedsløn på gennemsnitligt 1.040 kr.

Indklagede vedlægger som dokumentation en lønseddel tilhørende en 16-årig mandlig ungarbejder, som er ansat hos indklagede. Af denne lønseddel fremgår en månedsløn i marts 2013 på 1.780,25 kr.

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion

Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling på grund af køn på arbejdsmarkedet.

Enhver arbejdsgiver skal behandle mænd og kvinder lige ved ansættelser.

Indklagede har erkendt, at han afviste klagers søn, fordi han ønskede at ansætte en pige.

Indklagede har dermed udsat indklagedes søn for direkte forskelsbehandling på grund af køn.

Klager får derfor medhold i klagen.

Godtgørelse

Klagers søn tilkendes en godtgørelse, der passende skønsmæssigt kan fastsættes til 12.500 kr.

Ligebehandlingsnævnet har ved fastsættelse af godtgørelsens størrelse taget udgangspunkt i praksis samt et skøn over sagens faktiske omstændigheder, herunder arbejdets begrænsede omfang.

Indklagede skal herefter betale 12.500 kr. til klagers søn ved klager med procesrente fra den 26. februar 2013, hvor sagen blev indbragt for Ligebehandlingsnævnet. Beløbet skal betales inden 14 dage.