Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - stillingsopslag - medhold

Indklagede annoncerede i et stillingsopslag efter en "initiativrig Qvinde", til en stilling som journalist/redaktionssekretær. Ligebehandlingsnævnet vurderede, at betegnelsen "initiativrig Qvinde" ikke kunne opfattes på anden måde end, at indklagede søgte efter en kvinde til stillingen og fandt, at indklagede havde handlet i strid med ligebehandlingsloven.

Klagen drejer sig om forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med annoncering efter en "initiativrig Qvinde".

Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Det var i strid med ligebehandlingsloven, at indklagede i en stillingsannonce søgte efter en "initiativrig Qvinde".

Sagsfremstilling

En mand klager over et stillingsopslag, hvor en "initiativrig Qvinde søges" til et job som journalist/redaktionssekretær.

Parternes bemærkninger

Klager påstår, at det er i strid med loven at annoncere efter en kvinde. Klager ønsket nævnets vurdering heraf og evt. godtgørelse.

Indklagede påstår, at henvisningen til at der søges en "initiativrig Qvinde" ikke var ment som en kønsspecifik afgrænsning.

Indklagede henviser til, at det var udtryk for et ønske om en person, der var villig til at leve sig ind i et univers for de (hovedsagligt) kvinder bladet henvender sig til. Der er ikke elementer i opslaget i øvrigt, som kan udlægges kønsspecifikt.

Indklagede oplyser, at den konkrete stilling blev internt besat, så der blev ikke afholdt jobinterview eller lignende.

Indklagede forsikrer, at mænd og kvinder har lige adgang til at søge alle stillinger i selskabet, hvad enten målgruppen for produktet er mænd eller kvinder.

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion

Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling på grund af køn på arbejdsmarkedet.

Det fremgår af ligebehandlingsloven, at det ikke ved annoncering må angives, at der til ansættelse søges eller foretrækkes personer af et bestemt køn.

Ligebehandlingsnævnet finder, at betegnelsen "initiativrig Qvinde" ikke kan opfattes på andre måder, end at indklagede søgte efter en kvinde til stillingen som journalist/redaktionssekretær. Det kan ikke ændre på den vurdering, at der ikke i stillingsopslaget i øvrigt er oplysninger om, at indklagede ønskede en person af et bestemt køn til stillingen.

Da indklagede ikke har søgt og opnået dispensation, har indklagede derfor handlet i strid med loven ved i en stillingsannonce at søge efter en "initiativrig Qvinde".