Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse under orlov - ej medhold

Klager, der var ansat som frisør, blev afskediget mens hun var på barselorlov, med den begrundelse at indklagede frisørsalon lukkede. Indklagede åbnede kort tid efter en ny og mindre frisørsalon uden ansatte, da det stemte bedre overens med indklagedes ønske om mere tid til familien. Nævnet fandt, at det faktum, at indklagede havde åbnet en ny salon, ikke gav anledning til formodning om forskelsbehandling.

Klager fik derfor ikke medhold i klagen.

Klagen drejer sig om påstået forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med, at en frisør blev afskediget, mens hun var på barselorlov.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Det var ikke i strid med ligebehandlingsloven, at klager blev afskediget fra stillingen som frisør hos indklagede.

Sagsfremstilling

Klager blev pr. 29. juni 2009 ansat som frisørassistent i den indklagede frisørsalon, der lå på adressen X.

Klager blev opsagt den 30. august 2012. Begrundelsen for opsigelsen var, at indklagede lukkede salonen beliggende på adressen X. Sidste arbejdsdag/lønningsdag var den 30. september 2012.

Parternes bemærkninger

Klager ønsker godtgørelse for uberettiget afskedigelse.

Klager henviser til, at hun blev afskediget, mens hun var på barselorlov. Hun havde forventet at have et arbejde at vende tilbage til efter orloven.

Klager oplyser, at hun blev gravid i november 2011. I maj 2012 blev alle medarbejderne indkaldt til personalemøde, hvor indehaveren oplyste, at salonen skulle lukke.

Indklagede oplyste også, at hun ville åbne en ny salon sammen med en af de ansatte, men at hun ikke var interesseret i, at andre af de ansatte skulle følge med over i den nye salon.

Klager henviser videre til, at indklagede åbnede en ny salon sammen med en af klagers tidligere kolleger i starten af oktober 2012.

Indklagede mener, at sagen skal afvises, da den vil kræve mundtlige parts- og vidneforklaringer.

Indklagede afviser i øvrigt, at afskedigelsen af klager var i strid med ligebehandlingsloven.

Indklagede henviser til, at hun havde drevet frisørsalonen gennem de seneste 15 år. Der var tale om en stor salon med 14 klippepladser og mange medarbejdere, som havde været ansat i adskillige år.

Indklagede valgte af familiemæssige årsager at lukke salonen den 30. september 2012, idet hun i foråret 2012 måtte erkende, at de mange arbejdstimer i salonen ikke kunne hænge sammen med hendes familieliv.

Lejekontrakten vedrørende lokalerne på adressen X blev opsagt den 1. maj 2012 med seks måneders varsel. Sidste arbejdsdag/lønningsdag var den 30. september 2012.

Der var ni ansatte i salonen, der alle blev afskediget med sidste arbejdsdag den 15. september 2012. Klager blev dog først afskediget til den 30. september 2012, da hun var på barselorlov og derfor ikke kostede noget. Afskedigelsen var således ikke begrundet i klagers barselorlov.

Indklagede henviser i øvrigt til, at hun af hensyn til sit familieliv ønskede et job med færre arbejdstimer, og at hun den 1. juli 2012 indgik i et interessentskab med en af de tidligere ansatte om at åbne en frisørsalon på adressen Y. Første arbejdsdag i den nye salon var den 25. september 2012. Den nye virksomhed bliver drevet under de to ejeres navne, og begge indgår med lige andele. Begge ejere arbejder på deltid i salonen, og der er ingen ansatte.

Den nye salon på adressen Y er således på ingen måde en videreførelse af den tidligere salon på adressen X, hverken med hensyn til CVR-nummer, adresse, ejerskab, antal ansatte eller størrelse.

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion

Som sagen foreligger oplyst for Ligebehandlingsnævnet, finder nævnet det ikke nødvendigt for sagens afgørelse, at der føres bevis i form af mundtlige parts- og vidneforklaringer. Indklagedes afvisningspåstand tages derfor ikke til følge.

Det fremgår af loven om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. (ligebehandlingsloven), at en arbejdsgiver ikke må afskedige en lønmodtager på grund af graviditet og barselorlov.

Da klager blev afskediget fra stillingen som frisør, mens hun var på barselorlov, påhviler det den indklagede arbejdsgiver at godtgøre, at afskedigelsen ikke var begrundet i orloven.

Nævnet vurderer, at indklagede har løftet bevisbyrden for, at klagers barselorlov ikke var helt eller delvist medvirkende årsag til, at hun blev afskediget fra stillingen som frisør.

Nævnet har ved denne vurdering lagt vægt på, at indklagede med udgangen af oktober 2012 havde lukket den frisørsalon, som hun havde drevet fra adressen X og afskediget alle de ansatte, herunder klager.

Det forhold, at indklagede har åbnet en ny salon på adressen Y, som indklagede driver sammen med en tidligere ansat som medejer, og som drives uden ansatte, kan ikke føre til noget andet resultat.

Indklagede har derfor ikke overtrådt ligebehandlingsloven i forbindelse med, at klager blev afskediget.

Klagen tages derfor ikke til følge.