Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31992L0043
 
32009L0147
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsernes Natura 2000-handleplaner1)

I medfør af § 46 a, stk. 5, i lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder (Miljømålsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 932 af 24. september 2009, som ændret ved lov nr. 514 af 27. maj 2013, fastsættes:

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på kommunalbestyrelsens udarbejdelse af kommunale handleplaner og fastsætter krav til handleplanernes indhold, herunder forholdet til forvaltningsplaner mv. for offentligt ejede arealer og kommunale vandhandleplaner, og tilvejebringelse. Den kommunale handleplan efter lovens § 46 a benævnes herefter som den kommunale Natura 2000-handleplan eller handleplanen.

Indholdet af den kommunale Natura 2000-handleplan

§ 2. Kommunalbestyrelsen udmønter for hver planperiode den statslige Natura 2000-plan i konkrete handleplaner i overensstemmelse med reglerne i lovens § 46 a, stk. 1-3.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen udarbejder en handleplan for hvert Natura 2000-område inden for kommunens geografiske område på land og for den kystnære del af vanddistriktet.

Stk. 3. Handleplanen skal ikke omfatte

1) skovbevoksede, fredskovspligtige arealer, som er omfattet af bekendtgørelse om tilvejebringelse af Natura 2000-skovplanlægning,

2) offentligt ejede arealer, når der for sådanne arealer foreligger forvaltningsplaner, driftsplaner mv. for forvaltningsindsatsen, der er i overensstemmelse med de i Natura 2000-planen fastsatte mål for naturtilstanden, og

3) indsats til forbedring af vandkvaliteten i større søer, vandløb, fjorde og kystvande, jf. § 6, stk. 2.

Stk. 4. Handleplanen skal indeholde en redegørelse for gennemførelsen af handleplanen for den forudgående 6 års periode, der gør det muligt at vurdere, i hvilket omfang Natura 2000-planen for den forudgående periode er realiseret.

§ 3. Den kommunale Natura 2000-handleplan skal være så konkret, at dens gennemførelse kan vurderes. Dog må handleplanen ikke foregribe det præcise indhold af de aftaler eller afgørelser, der træffes i forhold til den enkelte lodsejer i forbindelse med gennemførelsen af handleplanen.

§ 4. Hvis Naturstyrelsen bliver opmærksom på fejl i datagrundlaget i den statslige Natura 2000-plan af betydning for den fastlagte indsats, underretter Naturstyrelsen de pågældende kommunalbestyrelser om, hvilken betydning dette får i forhold til Natura 2000-planens indsatsprogram.

Forholdet til forvaltningsplaner mv. for offentligt ejede arealer

§ 5. Såfremt en offentlig myndighed som grundejer beslutter selv at udarbejde forvaltningsplaner, driftsplaner mv. i overensstemmelse med Natura 2000-planen, jf. § 2, stk. 3, nr. 2, skal dette meddeles de berørte kommuner senest samtidig med, at høringsfristen for den offentlige høring af forslag til Natura 2000-plan udløber.

Stk. 2. Et resumé af den enkelte plan med beskrivelse af forvaltningsindsatsen indsendes til de berørte kommuner senest 9 måneder efter Natura 2000-planens offentliggørelse.

Forholdet til de kommunale vandhandleplaner

§ 6. De kommunale Natura 2000-handleplaner skal i samspil med regler om miljømål og regler om indsatsprogram udstedt med hjemmel i lov om vandplanlægning realisere Natura 2000-planen, for så vidt angår vandbehov for de naturtyper, der er direkte afhængige af et vandøkosystem.

Stk. 2. Natura 2000-planens mål om forbedret vandkvalitet i større søer, vandløb, fjorde og kystvande realiseres gennem indsatsen i vandplanlægningen og skal ikke indgå i de kommunale Natura 2000-handleplaner.

Tilvejebringelse af den kommunale Natura 2000-handleplan

§ 7. Handleplanen tilvejebringes i overensstemmelse med reglerne i lovens § 37a, § 46 b, § 46 c og § 46 d, stk. 1 og stk. 3.

Stk. 2. Miljøministeren kan stille krav med henblik på at sikre, at den sammenfattende plan, jf. lovens § 37a, udmønter Natura 2000-planens indsatsprogram for det pågældende område, samt fastlægge proceduren for dens tilvejebringelse, herunder bestemme, hvem der har initiativpligten.

Stk. 3. Miljøministerens beslutninger efter stk. 2 berører ikke de enkelte myndigheders beslutningskompetence vedrørende de enkelte handleplaner mv.

§ 8. Forud for offentliggørelse af forslag til handleplan skal kommunalbestyrelsen inddrage Transportministeriet, for så vidt angår handleplaner, der berører den kystnære del af vanddistriktet.

Stk. 2. Offentliggørelsen af forslag til kommunal Natura 2000-handleplan for et Natura 2000-område skal så vidt muligt ske samtidig med offentliggørelsen af forslag til Natura 2000-skovhandleplan for planperioder, hvor Natura 2000-skovhandleplaner foreslås ændret, jf. bekendtgørelse om tilvejebringelse af Natura 2000-skovplanlægning.

Ikrafttræden

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 12. januar 2015.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1117 af 25. november 2011 om kommunalbestyrelsernes Natura 2000-handleplaner ophæves.

Miljøministeriet, den 15. december 2014

Kirsten Brosbøl

/ Oluf Engberg

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle (fuglebeskyttelsesdirektivet), EU-Tidende 2010, nr. L 20, side 7, som senest ændret ved Rådets direktiv 2013/17/EU af 13. maj 2013, EU-Tidende 2013, nr. L 158, side 193, og dele af Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (habitatdirektivet), EF-Tidende 1992, nr. L 206, side 7, som senest ændret ved Rådets direktiv 2013/17/EU af 13. maj 2013, EU-Tidende 2013, nr. L 158, side 193.