Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - ansættelse - medhold

En salgs- og marketingsmanager fik ikke forlænget sin tidsbegrænsede kontrakt. Under ansættelsen var der ifølge klager aftale om at forlænge kontrakten med yderligere tolv måneder. Denne aftale blev brudt efter, at klager oplyste indklagede om, at hun var gravid.

Klager fik derfor medhold og en godtgørelse på 25.000 kr.

Klagen drejer sig om påstået forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med manglende tilbud om fortsat ansættelse under graviditet efter udløb af en tidsbegrænset ansættelse.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Det var i strid med ligebehandlingsloven, at klager ikke blev tilbudt ansættelse hos indklagede efter udløbet af den tidsbegrænsede ansættelse.

Indklagede skal inden 14 dage betale godtgørelse til klager på 25.000 kr. med procesrente fra den 11. juli 2013, hvor klagen er modtaget i Ligebehandlingsnævnet.

Sagsfremstilling

Den 1. juli 2012 blev klager ansat som Salg- og Marketing Manager Sweden hos indklagede, der er et rejsebureau.

Af ansættelseskontrakten fremgår, at ansættelsen skete på prøve i 3 måneder. Herefter blev klager ansat på en 12 måneders kontrakt. Såfremt ansættelsesforholdet skulle forlænges ud over de 12 måneder, ville en ny kontrakt blive nødvendig.

Klagers arbejdsopgaver udgjorde hovedsaglig:

Udvikling af kort- og langsigtet marketing strategi

Opdatering af hjemmeside

Salg- og PR aktiviteter

Forberedelse af rejsedokumenter

Alment forefaldende kontorarbejde

Den 10. maj 2013 skrev klager til indklagede:

"I would just like to ask how it is going with the permanent contract?

When do you think we can settle all the details? "

I mail af samme dato svarede indklagede:

"I have asked [navn] to amend the agreement in danish for me, since my danish is not that good, I think this should be ready in the beginning of next week".

I mail af 21. maj 2013 skrev indklagede til klager:

"I asked [navn] to meet with you to speak about your new situation. She told me that you met last week and that you went over the situation and explained our side of the coin.

It is very important that we check all sides of this matter before we take any decission. Of course we are very happy for you that you will now have your second child. On the other side, from the company view, we have a extremely complicated situation, with [navn] with two small children and within short time you leaving us for your maternity leave.

On top of that, as you may well know, we have been fighting very hard to keep [indklagede] running and we still have a there a long way to go. In order to reach that goal, we definately need a full time Swedish speaking person and we cannot put much more workload on [medarbejder] for the time being.

I just want to assure you that we will try to work out a realistic solution for everybody, but at the same time we cannot put the future of [indklagede] in danger".

Parternes bemærkninger

Klager gør gældende, at hun er blevet udsat for forskelsbehandling på grund af køn. Hun har ret til en godtgørelse.

Klager fastholder, at der på baggrund af den fremlagte mailkorrespondance af 10. maj 2013 var enighed mellem parterne om, at den tidsbegrænsede stilling skulle afløses af en permanent stilling. Det skete dog ikke, da klager oplyste, at hun var gravid.

Indklagede gør gældende, at der ikke er sket forskelsbehandling af klager. Klagers graviditet havde ikke nogen indflydelse på indklagedes beslutning.

Indklagede mener, at der må være sket en misforståelse. Klager blev ansat på en tidsbegrænset kontrakt, der udløb i slutningen af juni måned 2013. På grund af graviditet forlod klager indklagede cirka en måned tidligere. Det fremgik klart, at klager kun blev ansat for et år ad gangen.

Indklagedes afdelinger i Danmark og Sverige gennemgik over sommeren 2013 en omorganisering. Indklagede kunne ikke tilbyde klager en fast stilling efter udløbet af den tidsbegrænsede stilling.

Selvom klager udviste interesse for fortsat ansættelse hos indklagede, gjorde indklagede det klart for klager, at man ikke kunne garantere hende en ny kontrakt efter udløbet af den tidsbegrænsede ansættelseskontrakt.

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion

Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling på grund af køn på arbejdsmarkedet.

Forbuddet mod forskelsbehandling indebærer, at en arbejdsgiver skal behandle mænd og kvinder lige ved ansættelser, forflyttelser og forfremmelser.

På baggrund af den fremlagte mailkorrespondance af 10. maj 2013 må nævnet lægge til grund, at klager og indklagede diskuterede muligheden for fastansættelse af klager efter udløb af den tidsbegrænsede kontrakt, men at der ikke blev indgået en endelig aftale om fastansættelse af klager. Nævnet finder derfor, at klagers fratræden efter den tidsbegrænsede ansættelse uden tilbud om fortsat ansættelse ikke kan sidestilles med en afskedigelse.

Det påhviler herefter klager at påvise faktiske omstændigheder, som giver anledning til at formode, at hun har været udsat for forskelsbehandling på grund af køn. Hvis klager kan løfte sin del af bevisbyrden, påhviler det modparten at bevise, at ligebehandlingsprincippet ikke er blevet krænket.

Indklagede har i mail af 21. maj 2013 til klager givet udtryk for, at man tillagde det betydning, at klager var gravid og skulle på barselorlov. Nævnet finder derfor, at klager har påvist faktiske omstændigheder for, at hun blev udsat for forskelsbehandling på grund af køn.

Nævnet finder ikke, at indklagede har løftet bevisbyrden for, at ligebehandlingsprincippet ikke er blevet krænket. Nævnet har herved lagt vægt på, at indklagede under sagens behandling ikke har imødegået det oplyste i mail af 21. maj 2013, hvor der er henvist til det forhold, at klager er gravid og snart skal på barselorlov.

Klager får derfor medhold i klagen.

Godtgørelse

Klager tilkendes en godtgørelse, der passende skønsmæssigt kan fastsættes til 25.000 kr.

Ligebehandlingsnævnet har ved fastsættelsen af godtgørelsens størrelse taget udgangspunkt i praksis samt et skøn over sagens faktiske omstændigheder.

Indklagede skal herefter betale 25.000 kr. til klager med procesrente fra den 11. juli 2013, hvor sagen blev indbragt for Ligebehandlingsnævnet. Beløbet skal betales inden 14 dage.