Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse under barsel - parts- og vidneforklaringer

En receptionist på et hotel blev afskediget, mens hun var på barsel. Her var tale om to indklagede, idet der skete en virksomhedsoverdragelse mellem indklagede 1 og indklagede 2. Der var tvivl om, hvem af de indklagede, der var klagers arbejdsgiver på afskedigelsestidspunktet. En afklaring af dette kunne kun ske ved parts- og vidneforklaring.

Nævnet kunne derfor ikke behandle klagen.

Klagen drejer sig om påstået forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med afskedigelse under barsel fra ansættelse som receptionist på et hotel.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Ligebehandlingsnævnet kan ikke behandle klagen, da en afgørelse af, om klager er blevet forskelsbehandlet på grund af køn, kræver bevisførelse i form af mundtlige parts- og vidneforklaringer.

Sagsfremstilling

Den 12. august 2009 blev klager ansat som receptionist hos A, der blandt andet drev et Q hotel på adresse X, benævnt arbejdssted i ansættelsesbeviset. Klager var ansat på fuld tid og fik udbetalt en månedsløn på 19.262 kroner.

Den 22. februar 2010 gik klager på barselorlov, og hun fødte sit barn den 10. marts 2010. Da hun ikke havde været ansat i ni måneder, havde hun ikke krav på løn under barselorlov.

Af ansættelsesbevis af 14. august 2010 fremgår, at klager fortsat var ansat af arbejdsgiver A på Q hotel på adresse X. Klager arbejdede nu på deltid med et garanteret timeantal på 120 timer over 4 uger/måned til en timeløn på 122,87 kroner.

Den 16. december 2010 blev klager afskediget;

". . . Som du ved, ophører [navn på Q hotel på adresse X] som [Q hotel], og selskabet skal således ikke drive hotel fra ejendommen længere. I er blevet gjort opmærksomme på, at hotellet vil blive drevet videre i andet regi, men har ikke været i stand til at få yderligere information fra ejerne af ejendommen.

Såfremt der er tale om en videreførelse af hotelvirksomhed fra ejendommen,

bliver der tale om virksomhedsoverdragelse, og din stilling som receptionist vil fortsætte på uændrede vilkår. Dette kan jeg dog ikke bekræfte, og jeg vil anbefale dig at tale med din fagforening, således at du bliver sikret bedst muligt. . .".

Afskedigelsen var underskrevet af direktøren for Q hotellet.

Indklagede 2 driver i dag hotelvirksomhed på adresse X.

Parternes bemærkninger

Klager gør gældende, at hun er blevet udsat for forskelsbehandling på grund af køn. Indklagede 1 og 2 tilpligtes til sammen eller hver for sig at betale klager en af nævnet fastsat godtgørelse.

I forhold til indklagede 1 gøres det gældende, at klager blev afskediget under barselorlov i strid med ligebehandlingsloven. Supplerende gøres det gældende, at indtil flere af klagers kollegaer blev omplaceret til andre hoteller indenfor Q hotels og baggrunden for, at klager ikke blev tilbudt anden ansættelse, skyldes omstændigheder, der er omfattet af beskyttelsen i ligebehandlingsloven.

I forhold til indklagede 2 gøres det gældende, at der er sket en virksomhedsoverdragelse, og at opsigelsen var i strid med ligebehandlingsloven.

Subsidiært gøres det gældende, at der er sket en overtrædelse af ligebehandlingslovens regler om ligebehandling af mænd og kvinder, idet klager i modsætning til sine kollegaer ikke blev tilbudt ansættelse hér, fordi hun var på barselorlov. Klager har derfor krav på en godtgørelse.

Både i forhold til indklagede 1 og indklagede 2 gøres det gældende, at indklagede ikke kan bevise, at opsigelsen ikke skete i strid med ligebehandlingslovens regler. Klager har derfor ret til en godtgørelse.

Så vidt det er klager bekendt, blev hoteldriften indstillet med udgangen af januar 2011. Fra lokaliteterne drives fortsat hotelvirksomhed af indklagede 2. Klager ved ikke, om ejerne af ejendommen er indklagede 2, eller om de blot er lejere.

Klager er efterfølgende blevet opmærksom på, at den tidligere daglige leder af Q hotellet på adresse X er blevet ansat som direktør ved indklagede 2 på samme adresse.

Klager erfarede også, at flere af hendes kollegaer var blevet ansat/overført til ansættelse på andre Q hoteller.

Q hotels driver hoteldrift på seks forskellige adresser, herunder på samme adresse som indklagede 1.

Der var tale om koncernforbundne selskaber. Klager fik ikke tilbudt anden ansættelse i de koncernforbundne selskaber i modsætning til hendes kollegaer. Klager bemærker, at indklagede vægrer sig ved at besvare klagers relevante opfordringer. Det må komme de indklagede til skade.

Indklagede 1 gør gældende, at sagen skal afvises, subsidiært at der skal ske frifindelse. Klager har ikke sandsynliggjort, at hun har været ansat hos indklagede 1. Ligebehandlingsnævnet kan derfor ikke behandle sagen og må afvise den.

Klager blev afskediget den 16. december 2010 med fratræden den 30. marts 2011. På dette tidspunkt var arbejdsgiver A rette arbejdsgiver. Det følger videre af brevpapiret, der blev anvendt til afskedigelsen af klager, at de enkelte hoteller har selvstændige CVR-numre. Der er tale om selvstændige virksomheder, der driver hoteldrift under det samme navn.

Arbejdsgiver A ophørte driften den 30. oktober 2011. Indklagede 1 er ikke klar over, under hvilke omstændigheder selskabet ophørte, men klager må rette sit krav mod arbejdsgiver A og ikke indklagede 1.

Det forhold at indklagede 1 ved direktøren har bistået arbejdsgiver A i forbindelse med afskedigelserne kan på ingen måde betragtes som en indtræden i et eventuelt krav hidrørende fra arbejdsgiver A.

Indklagede 2 gør gældende, at sagen skal afvises, da indklagede 2 ikke er rette indklagede.

Indklagede 2 overtog hverken driften eller medarbejderne, efter at arbejdsgiver A ophørte med at drive hoteldrift på adressen X under varemærket Q hotel.

Hoteldriften ophørte en periode, før indklagede 2 startede med at drive hotelvirksomhed fra samme adresse.

Klager har ikke løftet bevisbyrden for, at der er sket en virksomhedsoverdragelse. Da det ligger uden for nævnets kompetence at tage stilling til, hvorvidt der foreligger en virksomhedsoverdragelse i den konkrete sag, kan nævnet ikke pådømme indklagede 2 i sagen. Sagen må derfor afvises.

Indklagede 2 var heller ikke den opsigende part i sagen og har derfor heller ikke ageret som arbejdsgiver.

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion

Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling på grund af køn på arbejdsmarkedet.

Det fremgår af ligebehandlingsloven, at en arbejdsgiver ikke må afskedige en lønmodtager på grund af graviditet, barsel eller adoption. Såfremt afskedigelsen finder sted under graviditet eller afholdelse af barselorlov, påhviler det arbejdsgiveren at godtgøre, at afskedigelsen ikke er begrundet i disse forhold.

Ifølge ansættelsesbeviserne var klagers arbejdsgiver A. Dette selskab blev ifølge oplysninger fra www.virk.dk tvangsopløst pr. 30. oktober 2011.

Indklagede 1´s brevpapir blev anvendt ved opsigelsen af klager. Der er også andre oplysninger, der kunne tyde på, at indklagede 1 var klagers arbejdsgiver.

I forhold til indklagede 2 har nævnet ikke grundlag for at fastslå, om der er sket en virksomhedsoverdragelse til indklagede 2 med den konsekvens, at dette selskab har overtaget rettigheder og forpligtelser i forhold til klager.

Der består herefter en sådan tvivl om, hvem der var klagers arbejdsgiver, at sagen nødvendiggør parts- og vidneforklaringer, der alene kan ske ved domstolene.

Dette spørgsmål og i tilfælde af, at der foreligger virksomhedsoverdragelse, herefter spørgsmålet om mulig forskelsbehandling på grund af køn kræver bevisførelse i form af mundtlige parts- og vidneforklaringer.

Da en sådan bevisførelse ikke kan ske ved nævnet, men må ske ved domstolene, afvises sagen også i forhold til indklagede 2.

Nævnet kan derfor ikke behandle klagen.