Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - uddannelse - ej medhold

En kvindelig elev klagede over, at en skole kun tilbød en mentorordning til de mandlige elever. Skolen fik øremærket en pulje penge af Undervisningsministeriet til en mentorordning for mandlige elever med meget fravær, for at forhindre frafald. Klager var selv blevet tilbudt en mentor i efteråret 2013, og nævnet fandt derfor, at der ikke var påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at klager havde været udsat for forskelsbehandling på grund af køn.

Klager fik derfor ikke medhold.

Klagen drejer sig om påstået forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med manglende tildeling af mentor til en kvindelig elev på en handelsskole.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Indklagede har ikke handlet i strid med ligebehandlingsloven.

Sagsfremstilling

Klager er født i 1991 og elev på den indklagede skole.

Indklagede har fremlagt en udateret SMS-besked til klager:

"Hej [klager]

Har du tid til en samtale i morgen, onsdag den 18/9 kl. 12:30 i

studievejledningen?

Venlig hilsen [navn]"

Parternes bemærkninger

Klager ønsker, at der bliver ligestilling mellem piger og drenge på den indklagede skole, hvor hun er elev, så man kan blive tildelt en mentor, uanset om man er dreng eller pige.

Indklagede har tidligere tilbudt mentorer til elever med meget fravær. Klager er kronisk syg og har en depression. Derfor er hun på revalidering, og hun har haft stor gavn af at have en mentor. Fra sommeren 2013 er det kun drengene, der kan få bevilliget en mentor. Det er klager meget utilfreds med.

Klager har ikke besvaret indklagedes svar til sagen.

Indklagede gør gældende, at det hverken har været en del af skolens politik eller intention at udsætte nogen for forskelsbehandling. Indklagede fik tildelt en øremærket pulje af midler fra Undervisningsministeriet, der skulle bruges til at fastholde drenge og forhindre frafald. Drenge er nemlig overrepræsenteret i indklagedes frafaldsstatistik. Der var en bestemt medarbejder ansat til at løse denne opgave. Derudover havde indklagede selv midler til tildeling af mentor. Hvis der var elever med behov, fik de tildelt støtte.

Så vidt indklagede husker, blev klager i midten af september 2013 tildelt en mentor, ligesom hun også blev tilbudt at deltage i et pigenetværk. Indklagede ved ikke, om der hermed opstod nogle misforståelser. Der henvises til den fremlagte SMS-besked, der blev sendt til klager.

Indklagede kender ikke kommunikationen fuldt ud i sagen, da chefen for afdelingen fratrådte sin stilling den 1. oktober 2013. Man fik også først kendskab til sagen i forbindelse med sagens behandling i Ligebehandlingsnævnet.

Indklagede er den skole, der har den højeste gennemførelsesprocent på grundforløbet samt overgang til hovedforløb. Derfor bliver alle elever taget seriøst.

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion

Ligebehandlingsnævnet træffer afgørelse om forskelsbehandling på grund af køn efter ligebehandlingsloven.

Ligebehandlingsnævnet finder ikke, at klager har påvist faktiske omstændigheder, som giver anledning til at formode, at hun er blevet udsat for forskelsbehandling på grund af køn af indklagede.

Nævnet har lagt vægt på indklagedes oplysninger om, at klager blev tildelt en mentor i september 2013 - forud for klagen - hvilket underbygges af den af indklagede fremlagte SMS, hvoraf fremgår, at klager blev indkaldt til samtale den 18. september 2013 i studievejledningen. Klager har ikke bestridt disse oplysninger.

Klager får derfor ikke medhold i klagen.