Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om uddannelse - kompetence - ej medhold

En elev blev udmeldt af VUC efter at han havde skrevet et digt, som efter indklagedes opfattelse var en krænkelse af underviseren, og klagers opførsel var en overtrædelse af skolens ordensreglement. Nævnet vurderede at udmeldelsen ikke var i strid med ligebehandlingsloven.

Klager fik derfor ikke medhold.

Klagen drejer sig om påstået forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med, at en mand blev udmeldt fra deltagelse i forberedende voksenundervisning (FVU).

Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Det var ikke i strid med ligebehandlingsloven, at klager blev udmeldt fra den forberedende voksenundervisning (FVU).

Sagsfremstilling

Klager var tilmeldt fag på et voksenuddannelsescenter (VUC).

Til brug for den forberedende voksenundervisning (FVU) skulle klager den 26. august 2013 deltage i en FVU-test. Testen var en del af grundlaget for niveauindplacering på hold for almen voksenuddannelse.

Klager blev ved brev af 28. august 2013 udmeldt af skolen. Det fremgår af udmeldelsen blandt andet, at "Da du desværre har udvist en adfærd her på [indklagede], hvilket du var til samtale om hos rektor [ ] og studievejleder [ ] d. 28.8., skal jeg hermed meddele dig, at du pr. dags dato er udmeldt fra alle fag, og at din SU dermed vil blive stoppet.

. . .

Jeg vedlægger kopi af det du skrev til din FVU-test, og som også var årsag til din udmeldelse."

Teksten som var medvirkende årsag til, at klager blev udmeldt har følgende ordlyd:

"Kvinde kend din overvægtige krop

Kvinde kend din overvægtige krop.

Det klær dig ikke med en fiks lille top.

En røvtatovering over din svulmende bag,

hjælper ingen mand til at rejse hans flag.

hvis du solbader på stranden trækker

Greenpeace-aktivister dig ud i havet igen.

Når du smider din kjole vil cirkus-

Arena havde deres telt igen.

Jeg mødte dig forleden, hvor du·

skulle teste mine evner i dansk.

Det eneste jeg kunne tænke på,

var hvor mange mænd du mon har

kvalt i et forsøg på at give dem

Spansk.

Du ser ned på folk der skriver for

sjov. Dem der ryger smøger burde

holde op.

men kvinde kast lige et blik på

dig selv og erkend din overvægtige

Krop.

Sådan forklare man hvad humor

er!

Det her er f.eks ikke sjovt."

Parternes bemærkninger

Klager mener, at han blev udsat for kønsdiskriminering, da han blev bortvist på grundlag af noget, som indklagede opfattede som klagers personlige kvindesyn.

Klager deltog i FVU-testen, hvor han blev bedt om at skrive en fiktiv tekst.

Klager skrev en fiktiv tekst om en person, der mødte op til prøve i dansk, og hans betragtninger om censor. Der var tale om en 100 procent fiktiv tekst, som klager blev bedt om at skrive. Klager er forfatter, og det at han lægger et jeg bag personens ord, behøver ikke at betyde, at der er tale om klagers meninger eller synspunkter. Klager ønskede at beskrive, hvordan et yderst indskrænket menneske tænker.

Klager mener, at han blev diskrimineret som mand på grund af sine fiktive synspunkter. Klager blev uretfærdigt behandlet af skolens ledelse, fordi han på baggrund af teksten blev stemplet med et menneskesyn, som han ikke kan stå inde for. Klager føler sig stigmatiseret og udråbt som kvindehader. Dette er katastrofalt for klagers forfatterkarriere, da han er fortaler for ligestilling mellem kønnene.

Klager kan ikke genkende indklagedes beskrivelse af hændelsesforløbet. Klager afviser at have optrådt truende. Dette nævner indklagede i øvrigt heller ikke i udmeldelsen.

Klager fik at vide, at han blev bortvist, fordi digtet udviste et menneskesyn og mandschauvinistiske holdninger, som indklagede ikke kunne stå inde for. Grundlaget for bortvisningen var digtet, som indklagede også skriver i udmeldelsen.

Klager afviser, at teksten handler om underviseren, som følte sig krænket. Klager har i øvrigt kun mødt underviseren denne ene gang.

Indklagede afviser, at bortvisningen af klager skyldtes hans kvindesyn eller andre kønsproblematikker. Bortvisningen var begrundet i klagers opførsel og krænkende adfærd over for en underviser.

Indklagede henviser til, at klager sammen med flere andre skulle deltage i testen. Underviseren, der afviklede testen, var en stor kvinde.

En del af testen var at skrive en fiktiv test, hvilket underviseren forklarede ved starten af testen.

Klager valgte at skrive digtet med titlen "Kvinde - kend din overvægtige krop".

Klager valgte at stille sig tæt op over for underviseren og læse digtet op. Underviseren sagde, at dette ikke var nødvendigt, da teksten skulle afleveres og ville blive bedømt sammen med de andre delopgaver i testen.

Klager insisterede imidlertid på at læse teksten op med følgende indledende kommentar: "Sjældent er jeg blevet så inspireret, som jeg er af dig". Klager lænede sig truende ind over underviseren og læste digtet. Klager afsluttede med kommentaren. "Pas godt på det! Det kan blive mange penge værd i fremtiden, for jeg er forfatter."

Underviseren følte sig krænket dels af digtets karakter og ikke mindst af den adfærd, der blev udvist af klager i forbindelse med oplæsningen.

Klager blev derfor indkaldt til samtale med rektor, der meddelte klager, at hans tekst var en krænkelse af underviseren og en overtrædelse af skolens værdisæt samt af skolens studie- og ordensreglement. Konsekvensen heraf var, at klager uden forudgående advarsel blev bortvist fra skolen.

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion

Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling på grund af køn efter loven om ligebehandling af kvinder og mænd med hensyn til beskæftigelse med videre (ligebehandlingsloven).

Ved ligebehandling forstås efter loven, at der ikke finder forskelsbehandling sted på grund af køn.

Pligten til ligebehandling af mænd og kvinder gælder også for så vidt angår adgangen til erhvervsuddannelse.

Nævnet lægger til grund, at klager blev udmeldt på grund af digtet og oplæsningen af digtet, som indklagede vurderede var en krænkelse af underviseren og en overtrædelse af skolens værdisæt samt studie- og ordensreglement.

Ligebehandlingsnævnet finder ikke, at der er påvist faktiske omstændigheder, som giver anledning til at formode, at klager blev udsat for forskelsbehandling på grund af sit køn i forbindelse med, at han blev udmeldt af indklagede.

Klagen tages derfor ikke til følge.

Det bemærkes, at Ligebehandlingsnævnet ikke har kompetence til at tage stilling til berettigelsen af udmeldelsen i øvrigt.