Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om anmeldelse af priser, omkostningsfordeling og andre betingelser for produktion, transport og levering af fjernvarme samt produktionsomkostninger til brug for fastsættelse af prislofter

I medfør af §§ 21, stk. 1, og 34, stk. 2, i lov om varmeforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1184 af 14. december 2011, som ændret ved lov nr. 577 af 18. juni 2012, fastsættes:

§ 1. Anmeldelsespligten efter denne bekendtgørelse påhviler kollektive varmeforsyningsanlæg, industrivirksomheder, kraftvarmeanlæg med en eleffekt over 25 MW samt geotermiske anlæg m.v., jf. § 20, stk. 1, i lov om varmeforsyning, når disse leverer opvarmet vand, damp eller gas bortset fra naturgas med det formål at levere energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand, jf. dog § 9, stk. 3. Anmeldelsespligten påhviler tillige centrale kraftvarmeanlæg, jf. § 10, stk. 6, i lov om elforsyning, når disse leverer opvarmet vand til andre formål.

Stk. 2. Undtaget fra anmeldelsespligten er blokvarmecentraler med en varmekapacitet på mellem 0,25 MW og 1 MW, der ikke udelukkende leverer varme til boligblokkens, virksomhedens eller institutionens eget forbrug, jf. § 2, stk. 5, i lov om varmeforsyning.

Anmeldelse af tariffer, omkostningsfordeling og andre betingelser

§ 2. Anmeldelsespligten omfatter de i § 1, stk. 1, nævnte anlægs og virksomheders tariffer, omkostningsfordeling og andre betingelser, herunder almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering og tekniske leveringsbestemmelser, bestemmelser om renter og gebyrer og inddrivelse af restancer, leveringsaftaler, aftaler om indregning af værdien af mængden af overskud eller underskud af CO2-kvoter m.v.

Stk. 2. Anmeldelsespligten omfatter tillige de i § 1, stk. 1, nævnte anlægs og virksomheders budgetter, regnskabsoplysninger til eftervisning af tariffer (priseftervisning) og andre oplysninger, der er grundlag for fastsættelsen af tariffer, omkostningsfordeling og andre betingelser. Foretages henlæggelser, omfatter anmeldelsespligten tillige investerings- og henlæggelsesplan.

Stk. 3. Anlæg og virksomheder, som nævnt i § 1, stk. 1, der udarbejder årsrapport efter årsregnskabsloven eller årsregnskab efter andre regler, skal samtidig med anmeldelsen af priseftervisning efter stk. 2, indsende årsrapport eller årsregnskab, samt afstemning mellem årsrapport/årsregnskab og priseftervisning.

Stk. 4. Anmeldelsespligten finder tilsvarende anvendelse for vedtægtsbestemmelser i virksomheder, der ejer kollektive varmeforsyningsanlæg, jf. § 21, stk. 7, i lov om varmeforsyning.

§ 3. Anmeldelse af tariffer efter § 2, stk. 1, og budget og priseftervisning efter § 2, stk. 2, skal ske elektronisk gennem udfyldelse af skemaer i Energitilsynets online anmeldelsessystem.

Stk. 2. Kan anmeldelse ikke ske elektronisk, skal det ske på de anmeldelsesskemaer, som findes på Energitilsynets hjemmeside. Anmeldelsesskemaer indsendes herefter elektronisk til Energitilsynet i samme filformat.

Stk. 3. Regnskabsoplysninger, der er registreret i struktureret form efter standardkontoplan udarbejdet af energibranchens organisationer m.fl., kan danne grundlag for anmeldelse af priseftervisning i Energitilsynets online anmeldelsessystem.

Stk. 4. Anmeldelse af priseftervisning, jf. § 2, stk. 2, skal være ledsaget af en revisorerklæring om priseftervisningens overensstemmelse med varmeforsyningslovens kapitel 4 afgivet af en revisor, der er godkendt efter revisorloven. Revisor skal anvende den revisorerklæring og revisorinstruks, som findes i Energitilsynets online anmeldelsessystem og på Energitilsynets hjemmeside.

Stk. 5. Anmeldelse af renter og gebyrer m.v. efter § 2, stk. 1, sker ved fremsendelse af takstblad.

Stk. 6. Anmeldelse af takstblad og investerings- og henlæggelsesplan, skal ske som vedhæftede filer til anlæggets og virksomhedens anmeldelse af tariffer og budgetter efter stk. 1. Anmeldelse af årsrapport/årsregnskab og afstemning til priseftervisning skal ske som vedhæftede filer til anlæggets og virksomhedens anmeldelse af priseftervisning efter stk. 1. Øvrige anmeldelser i medfør af § 2, stk. 1- 4, skal ske enten som vedhæftede filer til en anmeldelse efter stk. 1, eller indsendes elektronisk til Energitilsynet.

§ 4. Anmeldelse af tariffer, omkostningsfordeling og andre betingelser efter § 2, stk. 1 og 2, samt grundlaget herfor skal ske inden 30 dage efter fastsættelse eller vedtagelse i det hertil kompetente organ, dog senest samtidig med, at tariffer, betingelser m.v. træder i kraft.

Stk. 2. Anmeldelsespligtige, der anvender et regnskabsår, der udløber mellem 1. juni og 30. november, skal anmelde priseftervisning ledsaget af revisorerklæring inden den førstkommende 15. marts. Anmeldelsespligtige, der anvender et regnskabsår til udløb mellem 1. december og 31. maj, skal anmelde disse oplysninger inden den førstkommende 15. september.

Stk. 3. De anmeldte tariffer, andre betingelser mv. registreres i Energitilsynets offentligt tilgængelige register.

Stk. 4. Tariffer, omkostningsfordeling og andre betingelser, der ikke er anmeldt som foreskrevet efter § 2, stk. 1 og 4, og § 3, stk. 1, er ugyldige, jf. § 21, stk. 3, i lov om varmeforsyning.

Anmeldelse af produktionsomkostninger til brug for fastsættelse af prislofter

§ 5. Til brug for fastsættelse af prislofter og maksimalpriser for fjernvarme fra affaldsforbrændingsanlæg skal centrale kraftvarmeanlæg, jf. § 10, stk. 6, i lov om elforsyning, anmelde varmeproduktionsomkostninger, såfremt anlæggets varmeleverance i det pågældende år var 1.000 TJ eller derover, jf. § 4, stk. 1 og 2, i bekendtgørelse nr. 1213 af 17. december 2012 om fastsættelse af prislofter og maksimalpriser for fjernvarme fra affaldsforbrændingsanlæg.

Stk. 2. Ved varmeproduktionsomkostninger forstås alle anlæggets udgifter til produktion af opvarmet vand fratrukket eventulle indtægter.

Stk. 3. Anmeldelse af produktionsomkostninger efter stk. 1, skal ske elektronisk i Energitilsynets online anmeldelsessystem. Bestemmelsen i § 3, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 4. Anlægget kan i stedet for omkostninger til produktion af varme anmelde priser i leveringsaftaler, som anlægget indgår med varmedistributionsanlæg om levering af opvarmet vand. Anmeldelse af priser i leveringsaftaler sker ved elektronisk indsendelse til Energitilsynet.

Stk. 5. Bestemmelsen i § 4, stk. 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse.

Sanktionsbestemmelser

§ 6. Med bøde straffes, jf. § 34, stk. 2, i lov om varmeforsyning,

1) tilsidesættelse af anmeldelsespligt efter denne bekendtgørelse, og

2) meddelelse af urigtige eller vildledende oplysninger eller opgørelser efter denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Energitilsynet kan give pålæg om anmeldelse. Undlader nogen rettidigt at efterkomme et påbud meddelt af Energitilsynet i medfør af § 21, stk. 1, i lov om varmeforsyning, kan Energitilsynet som tvangsmiddel pålægge de pågældende daglige eller ugentlige bøder, jf. § 33 i lov om varmeforsyning.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Dispensation

§ 7. Energitilsynet kan beslutte, at anlæg og virksomheder, der har anden produktion end den, der er omfattet af § 20, stk. 1, i lov om varmeforsyning, og som opgør omkostninger til sådan produktion, efter fordeling, skal opfylde andre anmeldelseskrav end de i § 3, stk. 1, nævnte.

§ 8. Energitilsynet kan i særlige tilfælde dispensere fra reglerne i denne bekendtgørelse, hvor bestemmelserne i §§ 1-5 medfører væsentlige ulemper for anlæg, virksomheder eller forbrugere eller urimelig ulighed mellem virksomhederne.

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelse

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2015 og gælder for anmeldelser, der foretages til Energitilsynet på denne dato eller senere.

Stk. 2. Samtidig med ikrafttrædelsen af denne bekendtgørelse ophæves bekendtgørelse nr. 394 af 25. maj 2009 om anmeldelse af priser, omkostningsfordeling og andre betingelser for transport og levering af fjernvarme samt produktionsomkostninger til brug for fastsættelse af prislofter.

Stk. 3. Denne bekendtgørelse finder tilsvarende anvendelse på levering af opvarmet vand, damp eller gas bortset fra naturgas til andre formål end det i § 1, stk. 1, 1. pkt. nævnte, såfremt anlægget eller virksomheden har indgået aftaler om levering af opvarmet vand, damp eller gas bortset fra naturgas før ikrafttræden af ændringslov nr. 577 af 18. juni 2012, jf. denne lovs § 4, stk. 2, og disse aftaler ikke er genforhandlet. Fra tidspunktet for genforhandling, hvorved forstås leveringsaftalernes ophør eller det i leveringsaftalerne fastsatte ophørstidspunkt, finder denne bekendtgørelse ikke anvendelse på andre leveringer end de, der er omfattet af § 1, stk. 1.

Energitilsynet, den 5. december 2014

Uffe Bundgaard-Jørgensen

/ Finn Dehlbæk