Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Formål m.v.
Kapitel 2 Fælles krav til udformning af alle eux-forløb
Kapitel 3 Krav til udformning af de enkelte eux-forløb
Kapitel 4 Ikrafttræden
Bilag 1
Bilag 2
Bilag 3
Bilag 4
Bilag 5
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om krav til udformning af eux-forløb

I medfør af § 4, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 439 af 29. april 2013, som ændret ved lov nr. 634 af 16. juni 2014, og § 3 a, i lov om studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 961 af 1. september 2014, fastsættes:

Kapitel 1

Formål m.v.

§ 1. De faglige udvalgs bidrag til udformning af eux-forløb i forhold til en given erhvervsuddannelse skal ske inden for den ramme, der følger af uddannelseslovgivningen og denne bekendtgørelse.

§ 2. Den fælles ramme for indhold og udformning af eux-forløb har til formål at styrke mulighederne for at samlæse fag på gymnasialt niveau inden for eux-forløb og at tilvejebringe og opretholde et eux-uddannelsesmiljø.

Stk. 2. Rammen skal sikre, at eux-forløb på tværs af uddannelser får en overskuelig og ensartet struktur, og at forløbene kan målrettes de enkelte erhvervsuddannelser.

Kapitel 2

Fælles krav til udformning af alle eux-forløb

§ 3. I et eux-forløb skal indgå undervisning på A-, B- og C-niveau. Undervisningen på gymnasialt niveau skal indgå i såvel grund- som hovedforløb, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Et merkantilt eux-forløb skal udformes således, at undervisning på gymnasialt niveau afsluttes i et særskilt studiekompetencegivende forløb forud for erhvervsuddannelsens hovedforløb.

§ 4. Et eux-forløb skal omfatte følgende fag m.v.:

1) Dansk på A-niveau, engelsk på B-niveau, matematik på C-niveau og samfundsfag på C-niveau.

2) Yderligere et antal fag på A-, B- og C-niveau, herunder løft af de fag, der er nævnt i nr. 1, til et højere niveau. Forløbet skal ud over de fag, der er nævnt i nr. 1, omfatte mindst to fag på B-niveau. Den enkelte elev skal selv kunne vælge mindst et af fagene i forløbet.

3) En større skriftlig opgave.

4) Et skriftligt eksamensprojekt, der udarbejdes i to eller tre fag. Fagene skal omfatte mindst ét fag på mindst B-niveau og ét fag fra erhvervsuddannelsen, jf. stk. 2.

Stk. 2. Et eux-forløb skal yderligere omfatte kompetencemålene for den tilsvarende erhvervsuddannelse tilrettelagt uden eux.

§ 5. Et eux-forløb skal, for så vidt angår fag m.v. på gymnasialt niveau, have et omfang svarende til en højere forberedelseseksamen, dvs. et sammenligneligt antal fag og niveauer som en sådan eksamen.

Stk. 2. Uddannelsestiden for et gymnasialt fag m.v. kan være afkortet på baggrund af de kompetencer, som eleven kan opnå fra andre dele af eux-forløbet end fagene på gymnasialt niveau. Uddannelsestiden omfatter den samlede lærerstyrede elevaktivitet på skolen, dvs. den tid, eleverne deltager i forskellige former for lærerstyret undervisning og i øvrige aktiviteter, som er organiseret af skolen til realisering af fagets formål, herunder faglig og metodisk vejledning. Begrebet omfatter dog ikke elevernes forberedelse til undervisningen, det skriftlige arbejde og de officielle prøver.

Stk. 3. Omfanget af det skriftlige arbejde i gymnasiale fag opgøres i elevtid. Elevtiden er den forventede tid, en gennemsnitlig elev på det pågældende niveau skal bruge for at udfærdige en besvarelse af de skriftlige opgaver i faget.

Stk. 4. Uddannelsestid angives for et gymnasialt fag m.v. både i timer a 60 minutter og for fag placeret i hovedforløbet også i uger a 25 timer. Elevtid angives i timer a 60 minutter.

§ 6. Grundforløbet i et eux-forløb skal indeholde seks fag på C-niveau på de tekniske erhvervsuddannelser og otte fag på C-niveau på de merkantile uddannelser.

Stk. 2. Dansk, engelsk og samfundsfag skal indgå på C-niveau i grundforløbets 1. del. Matematik på C-niveau samt de resterende to-fire fag på C-niveau, jf. stk. 1, skal indgå i grundforløbets 2. del.

§ 7. Et særskilt studiekompetencegivende forløb, jf. § 3, stk. 2, varer 40 uger og skal indeholde de fag m.v., der efter grundforløbet resterer i forhold til § 4, stk. 1.

§ 8. I et teknisk eux-forløb skal hovedforløbet indeholde de fag m.v., der efter grundforløbet resterer i forhold til § 4, stk. 1.

Stk. 2. Hovedforløbet udformes således, at det både er muligt at indlede det med en praktikperiode og en skoleperiode.

Stk. 3. Alle skole- og praktikperioder, med undtagelse af den sidste henholdsvis skole- og praktikperiode, skal have et omfang af ca. et halvt års varighed. For den enkelte uddannelse kan det fastsættes, at to praktikperioder kan placeres i forlængelse af hinanden, hvis det er nødvendigt for at nå praktikmålene for uddannelsen.

Stk. 4. Alle skoleperioder, med undtagelse af den sidste, skal bestå af undervisning i både gymnasiale fag og erhvervsuddannelsesfag i et sådant omfang, at der er mulighed for samspil og synergi mellem de enkelte aktiviteter.

§ 9. De erhvervsfaglige kompetencemål i et eux-forløb er de samme som for erhvervsuddannelsen tilrettelagt uden eux.

Stk. 2. Grundfag og fag med grundfagslignende indhold, som indgår i erhvervsuddannelsen tilrettelagt uden eux, og som efter reglerne skal indgå på gymnasialt niveau i et eux-forløb, afløses i eux-forløbet af faget på det højere niveau.

Stk. 3. Valgfag, som indgår i erhvervsuddannelsen tilrettelagt uden eux, udgår.

Stk. 4. Praktiktiden i et eux-forløb kan være afkortet i forhold til praktiktiden i erhvervsuddannelsen tilrettelagt uden eux.

§ 10. Eksamensprojektet og den afsluttende prøve i erhvervsuddannelsen kan tænkes sammen i et eux-forløb. Krav herom kan være fastsat i den enkelte eux-model.

Stk. 2. Hvis der i en eux-model er krav efter stk. 1 om, at eksamensprojektet og den afsluttende prøve i erhvervsuddannelsen skal tænkes sammen, angives en afkortet uddannelsestid for eksamensprojektet.

Kapitel 3

Krav til udformning af de enkelte eux-forløb

§ 11. Udformning af et eux-forløb for en given erhvervsuddannelse skal ske inden for rammen af én af eux-modellerne i bilag 1-5.

Stk. 2. Med valget af en eux-model følger en fast fagrække m.v. på gymnasialt niveau med en bestemt fastsat uddannelsestid for det enkelte fag og niveau. Uddannelsestiden kan være afkortet på baggrund af de kompetencer, som kan opnås fra andre dele af eux-forløbet end fagene på gymnasialt niveau.

Stk. 3. Med valget af en model følger et bestemt antal fag, herunder løft af niveau af fag, jf. § 4, stk. 1, målrettet den enkelte erhvervsuddannelse med én bestemt fastsat, samlet uddannelsestid, jf. dog bilag 5, pkt. 2. Valget af fag, jf. 1. pkt., og fordelingen af uddannelsestiden herimellem for det enkelte eux-forløb skal tilgodese den afkortning, der måtte være forudsat i den samlede uddannelsestid i 1. pkt.

Stk. 4. Med valget af en model følger et bestemt antal valgfag, herunder løft af niveau, med en bestemt fastsat uddannelsestid. Der kan for det enkelte eux-forløb fastsættes et eller flere fag, som eleverne som minimum skal tilbydes.

Stk. 5. Med valget af en model følger et minimum for, hvor meget elevtid der over hele forløbet, i den merkantile eux-model dog senest i forbindelse med det særskilte studiekompetencegivende forløb, skal afsættes til den enkelte elevs skriftlige arbejde.

§ 12. Fag på C-niveau, der indgår i grundforløbet, skal være fra bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne (grund- og erhvervsfagsbekendtgørelsen).

§ 13. Fag på C-niveau, der indgår i hovedforløbet eller det særskilte studiekompetencegivende forløb, skal være fra en gymnasial bekendtgørelse, jf. stk. 3. Hvis faget findes i grund- og erhvervsfagsbekendtgørelsen, kan skolen beslutte, at fag på C-niveau, der indgår i hovedforløbet eller det særskilte studiekompetencegivende forløb, skal være fra denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Fag på A- og B-niveau, der indgår i hovedforløbet eller det særskilte studiekompetencegivende forløb, skal være fra en gymnasial bekendtgørelse, jf. stk. 3.

Stk. 3. Ved en gymnasial bekendtgørelse forstås

1) bekendtgørelse om særlige studierettede fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser,

2) bekendtgørelse om uddannelsen til højere teknisk eksamen (htx-bekendtgørelsen),

3) bekendtgørelse om uddannelsen til højere handelseksamen (hhx-bekendtgørelsen),

4) bekendtgørelse om valgfag fælles for de gymnasiale uddannelser (valgfagsbekendtgørelsen),

5) bekendtgørelse om uddannelsen til studentereksamen (stx-bekendtgørelsen),

6) bekendtgørelse om uddannelsen til toårigt hf (hf-bekendtgørelsen) og

7) bekendtgørelse om hf-uddannelsen tilrettelagt som enkeltfagsundervisning for voksne

(hf-enkeltfagsbekendtgørelsen).

Stk. 4. Fag på A-, B- og C-niveau i hovedforløbet eller det særskilte studiekompetencegivende forløb skal være fra bekendtgørelse om særlige studierettede fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser, hvis faget og niveauet findes i denne bekendtgørelse. Er dette ikke tilfældet, skal faget og niveauet være fra htx-bekendtgørelsen, for så vidt angår de tekniske eux-forløb, og fra hhx-bekendtgørelsen, for så vidt angår det merkantile eux-forløb. Hvis fag og niveauer ikke findes i nogen af disse bekendtgørelser, skal faget være fra valgfagsbekendtgørelsen eller, hvis det heller ikke findes dér, fra én af de bekendtgørelser, der er nævnt i stk. 3, nr. 5-7.

Kapitel 4

Ikrafttræden

§ 14. Bekendtgørelsen træder i kraft den 6. december 2014 og finder anvendelse for eux-forløb, der på begyndes den 1. august 2015 eller senere.

Undervisningsministeriet, den 3. december 2014

P.M.V.
Lars Mortensen
Afdelingschef

/ Rasmus Schou Christensen


Bilag 1

Merkantil eux-model

Fagrække

Fagrækken består af følgende fag m.v. på gymnasialt niveau:

1. Grundforløb

Fælles fag m.v.

Dansk C (undervisning svarende til 2,5 uger)

Engelsk C (undervisning svarende til 3 uger)

Samfundsfag C (undervisning svarende til 2,5 uger)

Matematik C (undervisning svarende til 5 uger)

It C (undervisning svarende til 2,5 uger)

Erhvervsøkonomi C (undervisning svarende til 2,5 uger)

Organisation C (undervisning svarende til 3 uger).

Fag m.v. målrettet den enkelte erhvervsuddannelse

1 grundfag på C-niveau (undervisning svarende til 2 uger).

2. Det særskilte studiekompetencegivende forløb

Fælles fag m.v.

Dansk A (uddannelsestid: 185 timer)

Engelsk B (uddannelsestid: 135 timer)

It B (uddannelsestid: 125 timer)

Større skriftlig opgave (uddannelsestid: 25 timer)

Eksamensprojekt (uddannelsestid: 25 timer).

Fag m.v. målrettet den enkelte erhvervsuddannelse

Finansuddannelsen: 1 fag på C-niveau og 1 løft af niveau i 2 fag (samlet uddannelsestid: 325 timer).

Detailhandelsuddannelsen med specialer, eventkoordinatoruddannelsen, handelsuddannelsen med specialer og kontoruddannelsen med specialer: 1 fag på C-niveau og 1 løft af niveau i 1 fag (samlet uddannelsestid: 200 timer).

Valgfag

Finansuddannelsen: Enten 1 løft af niveau i 1 fag (uddannelsestid: 125 timer) eller 2 fag på C-niveau (samlet uddannelsestid 150 timer)

Detailhandelsuddannelsen med specialer, eventkoordinatoruddannelsen, handelsuddannelsen med specialer og kontoruddannelsen med specialer: Enten 2 løft af niveau i 1 fag eller 1 løft af niveau i 2 fag (uddannelsestid: 250 timer) eller 2 fag på C-niveau og 1 løft af niveau i 1 fag (samlet uddannelsestid: 275 timer).

3. Samlet omfang af undervisningen i fag m.v. på gymnasialt niveau

Den samlede grundfagsundervisning i grundforløbet svarer til 23 uger. Den samlede uddannelsestid i fag m.v. på gymnasialt niveau i det særskilte studiekompetencegivende forløb er enten 970 timer eller 995 timer, afhængig af elevens valg af valgfag.

4. Minimum for elevtid

400 timer.


Bilag 2

Teknisk eux-model A

Fagrække

Fagrækken består af følgende fag m.v. på gymnasialt niveau:

1. Fælles fag m.v.

Grundforløbet

Dansk C (undervisning svarende til 2,5 uger)

Engelsk C (undervisning svarende til 3 uger)

Samfundsfag C (undervisning svarende til 2,5 uger)

Matematik C (undervisning svarende til 4 uger)

Fysik C (undervisning svarende til 2 uger)

Teknologi C (undervisning svarende til 2 uger).

Hovedforløbet

Dansk A (uddannelsestid: 175 timer/7 uger)

Engelsk B (uddannelsestid: 130 timer/5,2 uger)

Matematik B (uddannelsestid: 140 timer/5,6 uger)

Fysik B (uddannelsestid: 105 timer/4,2 uger)

Teknologi B (uddannelsestid: 75 timer/3 uger)

Kemi C (uddannelsestid: 75 timer/3 uger)

Større skriftlig opgave (uddannelsestid: 25 timer/1 uge)

Eksamensprojekt (uddannelsestid: 25 timer/1 uge).

2. Fag m.v. målrettet den enkelte erhvervsuddannelse

Hovedforløbet

1 fag på C-niveau og 1 løft af niveau i 1 fag (samlet uddannelsestid: 100 timer/4 uger).

3. Valgfag

Hovedforløbet

1 løft af niveau i 1 fag (uddannelsestid: 125 timer/5 uger).

4. Samlet omfang af undervisningen i fag m.v. på gymnasialt niveau

Den samlede grundfagsundervisning i grundforløbet svarer til 16 uger. Den samlede uddannelsestid i fag m.v. på gymnasialt niveau i hovedforløbet er 975 timer/39 uger.

5. Minimum for elevtid

500 timer.


Bilag 3

Teknisk eux-model B

Fagrække

Fagrækken består af følgende fag m.v. på gymnasialt niveau:

1. Fælles fag m.v.

Grundforløbet

Dansk C (undervisning svarende til 2,5 uger)

Engelsk C (undervisning svarende til 3 uger)

Samfundsfag C (undervisning svarende til 2,5 uger)

Matematik C (undervisning svarende til 4 uger)

Fysik C (undervisning svarende til 2 uger)

Kemi C (undervisning svarende til 2 uger).

Hovedforløbet

Dansk A (uddannelsestid: 175 timer/7 uger)

Engelsk B (uddannelsestid: 130 timer/5,2 uger)

Matematik B (uddannelsestid: 140 timer/5,6 uger)

Fysik B (uddannelsestid: 105 timer/4,2 uger)

Kemi B (uddannelsestid: 90 timer/3,6 uger)

Større skriftlig opgave (uddannelsestid: 25 timer/1 uge)

Eksamensprojekt (uddannelsestid: 25 timer/1 uge).

2. Fag m.v. målrettet den enkelte erhvervsuddannelse

Hovedforløbet

1 fag på C-niveau og 1 løft af niveau i 1 fag (samlet uddannelsestid: 100 timer/4 uger).

3. Valgfag

Hovedforløbet

1 fag på C-niveau (uddannelsestid: 75 timer/3 uger)

1 løft af niveau i 1 fag (uddannelsestid: 125 timer/5 uger).

4. Samlet omfang af undervisningen i fag m.v. på gymnasialt niveau

Den samlede grundfagsundervisning i grundforløbet svarer til 16 uger. Den samlede uddannelsestid i fag m.v. på gymnasialt niveau i hovedforløbet er 990 timer/39,6 uger.

5. Minimum for elevtid

500 timer.


Bilag 4

Teknisk eux-model C

Fagrække

Fagrækken består af følgende fag m.v. på gymnasialt niveau:

1. Fælles fag m.v.

Grundforløbet

Dansk C (undervisning svarende til 2,5 uger)

Engelsk C (undervisning svarende til 3 uger)

Samfundsfag C (undervisning svarende til 2,5 uger)

Matematik C (undervisning svarende til 4 uger)

Kemi C (undervisning svarende til 2 uger)

Biologi C (undervisning svarende til 2 uger).

Hovedforløbet

Dansk A (uddannelsestid: 175 timer/7 uger)

Engelsk B (uddannelsestid: 130 timer/5,2 uger)

Matematik B (uddannelsestid: 135 timer/5,4 uger)

Kemi B (uddannelsestid: 80 timer/3,2 uger)

Biologi B (uddannelsestid: 80 timer/3,2 uger)

Større skriftlig opgave (uddannelsestid: 25 timer/1 uge)

Eksamensprojekt (uddannelsestid: 25 timer/1 uge).

2. Fag m.v. målrettet den enkelte erhvervsuddannelse

Hovedforløbet

2 fag på C-niveau (samlet uddannelsestid: 100 timer/4 uger).

3. Valgfag

Hovedforløbet

1 fag på C-niveau (uddannelsestid: 75 timer/3 uger)

1 løft af niveau i 1 fag (uddannelsestid:125 timer/5 uger).

4. Samlet omfang af undervisningen i fag m.v. på gymnasialt niveau

Den samlede grundfagsundervisning i grundforløbet svarer til 16 uger. Den samlede uddannelsestid i fag m.v. på gymnasialt niveau i hovedforløbet er 950 timer/38 uger.

5. Minimum for elevtid

500 timer.


Bilag 5

Teknisk eux-model D

Fagrække

Fagrækken består af følgende fag m.v. på gymnasialt niveau:

1. Fælles fag m.v.

Grundforløbet

Dansk C (undervisning svarende til 2,5 uger)

Engelsk C (undervisning svarende til 3 uger)

Samfundsfag C (undervisning svarende til 2,5 uger)

Matematik C (undervisning svarende til 4 uger)

Fysik C (undervisning svarende til 2 uger).

Hovedforløbet

Dansk A (uddannelsestid: 155 timer/6,2 uger)

Engelsk B (uddannelsestid: 120 timer/4,8 uger)

Matematik B (uddannelsestid: 125 timer/5 uger)

Fysik B (uddannelsestid: 90 timer/3,6 uger)

Kemi C (uddannelsestid: 60 timer/2,4 uger)

Større skriftlig opgave (uddannelsestid: 25 timer/1 uge)

Eksamensprojekt (uddannelsestid: 15 timer/0,6 uge).

Det er et krav i eux-forløb efter modellen, at eksamensprojektet og den afsluttende prøve i erhvervsuddannelsen tænkes sammen.

2. Fag m.v. målrettet den enkelte erhvervsuddannelse

Grundforløbet

1 fag på C-niveau (undervisning svarende til 2 uger).

Hovedforløbet

1 fag på C-niveau og enten 2 løft af niveau i 1 fag eller 1 løft af niveau i 2 fag (samlet uddannelsestid: enten 100 timer/4 uger eller 175 timer/7 uger).

3. Valgfag

Hovedforløbet

1 løft af niveau i 1 fag (uddannelsestid: 100 timer/4 uger).

4. Samlet omfang af undervisningen i fag m.v. på gymnasialt niveau

Den samlede grundfagsundervisning i grundforløbet svarer til 16 uger. Den samlede uddannelsestid i fag m.v. på gymnasialt niveau i hovedforløbet er enten 790 timer/31,6 uger eller 865 timer/34,6 uger.

5. Minimum for elevtid

500 timer.