Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse under orlov - arbejdsvilkår - ej medhold

En kvinde ansat i et ejendomsmæglerfirma fik ændret vilkårene for hendes ansættelse, mens hun var på barselorlov. Klager fik ved ændringen af ansættelsesvilkårene samtidig reduceret sin løn. Ligebehandlingsnævnet vurderede, at ændringerne i klagers arbejdsvilkår var så væsentlige, at de kunne sidestilles med en afskedigelse under afholdelse af barselorlov. Nævnet fandt imidlertid, at indklagede havde godtgjort, at ændringerne var begrundet i andre forhold end klagers afholdelse af barselorlov, og indklagede havde derfor ikke handlet i strid med ligebehandlingsloven.

Klagen drejer sig om forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med ændring af stillingsindhold og aflønning under afholdelse af barselorlov.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Indklagede har ikke handlet i strid med ligebehandlingsloven.

Sagsfremstilling

Klager blev med virkning fra 1. oktober 2007 ansat som butiksmægler/salgskoordinator hos indklagede, der er et ejendomsmæglerfirma.

Ifølge fremlagt ansættelseskontrakt var klagerens ansvarsområde generelt alt forefaldende arbejde i butikken. Hendes væsentligste arbejdsopgaver omfattede blandt andet følgende arbejdsopgaver:

prettelse/indtastning og vedligeholdelse/ajourføring af sager. Herved forstås blandt andet vinduesudstilling/salgsopslag i butikken og i de til butikken tilknyttede bankfilialer

nsvar for at butikkens salgsemner var opdaterede og i overensstemmelse med kravene hertil i gældende lovgivning

ndhentelse af oplysninger og informationssøgning

etjening af forretningens kunder, advokater og pengeinstitutter

ftale møder med sælger om sagsgennemgang

dfærdige købsaftaler, herunder gennemgang med køber/sælger (efter aftale)

largøring til berigtigelse af ejendomshandel

prettelse og færdiggørelse af kreditvurderinger

nsvarlig for butikstrainees

envisning af mindst 5 kunder/månedlig til et bestemt pengeinstitut

Den månedlige bruttoløn udgjorde 26.000 kr. I tillæg hertil fik klager en bruttoprovision på 200 kr. pr. endelig solgt sag for at gøre sagen salgsklar samt eventuel sagsbehandling i forbindelse med før-salg. Klager fik også en bruttoprovision på 400 kr. pr. berigtigelsesaftale, hun assisterede med.

Klager påbegyndte sin barselorlov den 23. februar 2009 og modtog den 25. februar 2009 en varsling af ændrede vilkår for sit ansættelsesforhold hos indklagede.

Ifølge fremlagt varsling blev klager tilbudt at fortsætte på kontoret som butikskoordinator med ændrede ansættelsesvilkår, således at en del af hendes arbejdsopgaver som sagsbehandler/sagskoordinator, herunder andelsboliger og før/eftersalg overførtes til det fælles servicecenter.

Klagers ansvarsområde og arbejdsopgaver blev herved indskrænket, og klagers løn ville derfor blive reduceret til 20.000 kroner med virkning fra den 31. maj 2009. Samtidig bortfaldt klagers provision af solgte sager.

Varslingen var samtidig at betragte som en opsigelse, hvis ikke klager ville fortsætte på de anførte vilkår, hvilket klager ikke ønskede.

Indklagede har fremsendt kopi af ansættelsesaftaler og tilsvarende varslingsskrivelser vedrørende tre medarbejdere i tilsvarende stillinger som klagers.

Parternes bemærkninger

Klager påstår, at hun er blevet udsat for forskelsbehandling på grund af køn. Under afholdelse af barselorlov skete der en væsentlig ændring af hendes stilling, idet hun både blev frataget arbejdsopgaver og fik en væsentlig lønreduktion. Det er indklagede, der skal bevise, at de ikke har opsagt klager på grund af hendes barselorlov. Indklagede har ikke løftet bevisbyrden. Hun har derfor ret til en godtgørelse.

Klager var lige gået på barselsorlov, da hun modtog varslingen fra indklagede. Klager involverede sit forbund i sagen, der ikke fandt grundlag for at gå ind i sagen, idet der var 4 medarbejdere med samme type job, som alle blev bedt om at gå ned i løn.

Klager mener ikke, at det er berettiget at bruge finanskrisen som begrundelse for ændringen.

Der blev ikke lavet nogen nye ansættelsesaftaler under klagers ansættelse. Klager var den dyreste af medarbejderne. Det er hendes vurdering, at indklagede sandsynligvis har spekuleret i en besparelse ved at opsige en dyr medarbejder på barselorlov. Det skal i den forbindelse fremhæves, at klager i god tid inden sin orlov informerede indklagede om, at hun som mor ville tage den fulde barselorlov.

Indklagede påstår sagen afvist. Den nødvendige oplysning af sagen kan alene ske ved vidneforklaring af indklagede.

Derudover påstår indklagede frifindelse. Klager er derfor heller ikke berettiget til en godtgørelse. Varslingen af ændringen var ikke begrundet i klagers barselorlov men i et stærkt faldende boligmarked og finanskrisen. Der var tale om en hel generel ændring af lønstrukturen for den gruppe af medarbejdere, som klager tilhørte.

I starten af 2009 var indklagede derfor nødsaget til at foretage nedskæringer. Indklagede foretog herefter en vurdering af, om der skulle opsiges medarbejdere, eller om medarbejderne skulle sættes ned i løn.

For gruppen af butiksmæglere (kontormedarbejdere), som klager var en del af, betød det en lønreduktion til 20.000 kr. for dem alle. Denne reduktion skal ses i sammenhæng med, at butiksmæglerne samtidig fik mindre ansvar og færre opgaver, da de pågældende opgaver blev lagt over i et centralt servicecenter.

Som dokumentation for varsling af lønnedgang er fremlagt varslingsbreve samt ansættelseskontrakter og lønsedler for tre andre butiksmæglere. Medarbejder 1 blev ansat på samme tidspunkt som klager. Hendes månedlige bruttoløn udgjorde 20.750 kr. samt bruttoprovision på 250 kr. pr. endelig solgt sag og bruttoprovision på 500 kr. pr. berigtigelsesaftale. Medarbejder 2 blev ansat i april 2007. Hendes månedlige bruttoløn udgjorde 27.500 kr. Hun havde ingen aftale om provision. Medarbejder 3 blev ansat i august 2008. Hendes månedlige bruttoløn udgjorde 23.500 kr. Hun havde heller ikke nogen aftale om provision.

Varslingen af lønnedgangen havde derfor ikke noget at gøre med, at klager var på barselorlov. Lønnedgangen ramte alle medarbejdergrupper, og beslutningen blev truffet udelukkende på grundlag af den økonomiske nedgang, som indklagede oplevede i perioden.

Der blev holdt møde den 25. marts 2009 mellem klager, klagers forbund samt indklagede og indklagedes partsrepræsentant om det rejste krav. På baggrund af mødet og den fremlagte dokumentation valgte klagers forbund i brev af 1. april 2009 at udtræde af sagen, idet de vurderede, at der ikke var tale om en overtrædelse af ligebehandlingsloven.

Det er den medarbejdergruppe, som klager er en del af, der skal ses på ved vurderingen af årsagen til varslingen af lønnedsættelsen. Det bemærkes dog, at der i de øvrige medarbejdergrupper hos indklagede skete tilsvarende nedskæringer og lønreguleringer.

For mæglerne generelt hos indklagede er de i gennemsnit gået 37 procent ned i løn i 2008 på grund af faldende omsætning på boligmarkedet. I slutningen af februar 2009 blev der afholdt fællesmøde om situationen på boligmarkedet for denne medarbejdergruppe.

Indklagede informerede medarbejderne om, at det enten var nødvendigt at afskedige et antal personer, eller en ny lønstruktur skulle aftales. Den samlede gruppe af mæglere accepterede efter fællesmødet at gå ned i provisionsprocent fra 30 procent til 28 procent af det opnåede salær. For denne gruppe var det derfor ikke nødvendigt med varsling. &Aelig; ndringen trådte i kraft for samtlige mæglere allerede den 1. april 2009.

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion

Som sagen foreligger oplyst for Ligebehandlingsnævnet, finder nævnet det ikke nødvendigt for sagens afgørelse, at der føres bevis i form af mundtlige parts- og vidneforklaringer. Indklagedes afvisningspåstand tages derfor ikke til følge.

Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling på grund af køn på arbejdsmarkedet.

Det fremgår af ligebehandlingsloven, at arbejdsgiver ikke må afskedige en lønmodtager på grund af graviditet, barsel eller adoption. Såfremt afskedigelsen finder sted under graviditet eller afholdelse af barselorlov, påhviler det arbejdsgiveren at godtgøre, at afskedigelsen ikke er begrundet i disse forhold. Væsentlige ændringer af arbejdsvilkårene, der må sidestilles med en opsigelse, er ligeledes omfattet af beskyttelsen.

Det er nævnets vurdering, at ændringerne i klagers arbejdsvilkår var så væsentlige, at de kan sidestilles med en afskedigelse under afholdelse af barselorlov. Nævnet har herved lagt vægt på, at klagers grundløn blev reduceret fra 26.000 kr. til 20.000 kr., ligesom klagers aftale om provision blev afskaffet, idet der skete en reduktion i hendes arbejdsopgaver.

Det er også nævnets vurdering, at indklagede har godtgjort, at sådanne væsentlige ændringer var begrundet i andre forhold end klagers afholdelse af barselorlov.

Der er herved lagt vægt på, at de tre andre medarbejdere i klagers medarbejdergruppe af "butiksmægler/salgskoordinator" samtidig med klager i februar 2009 modtog varsling om tilsvarende ændringer i deres arbejdsvilkår. Der er også lagt vægt på, at gruppen af mæglere også i februar 2009 fik indført ny lønstruktur, idet deres provisionsprocent blev reduceret fra 30 procent til 28 procent.

Klager får derfor ikke medhold i sin klage.