Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - chikane - parts- og vidneforklaringer

Ligebehandlingsnævnet kunne ikke behandle en klage om påstået sexchikane, da en afgørelse af, om klager var blevet forskelsbehandlet på grund af køn, krævede bevisførelse i form af mundtlige parts- og vidneforklaringer.

Klagen drejer sig om forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med påstået sexchikane.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Ligebehandlingsnævnet kan ikke behandle klagen, da en afgørelse af, om klager er blevet forskelsbehandlet på grund af køn, kræver bevisførelse i form af mundtlige parts- og vidneforklaringer

Sagsfremstilling

Klager er en kvinde på cirka 20 år. Indklagede er en mand på mellem 30 - 40 år.

Klager har gennem tre år arbejdet hos indklagede som tjener. Indklagede driver en restaurant.

Parternes bemærkninger

Klager påstår, at hun har været nødsaget til at opsige sit arbejde på grund af sexchikane. Hun føler, at hun er blevet krænket af indklagede.

Klager har arbejdet hos indklagede i tre år. Nu hvor hun er blevet ældre kan hun mærke på indklagede, at hun er blevet mere interessant for ham. Klager har valgt at opsige sin stilling, fordi hun efterhånden har fået alt for mange tilbud om sex med ham - han spørger direkte, om de skal gå i kælderen og have sex. Hun er også blevet truet med sit job, hvis hun ikke strippede for ham. Hun har afvist at gøre nogen af delene for ham. Hun har bare vendt sig om og passet sit arbejde som tjener.

Klager ikke fremkommet med yderligere oplysninger i sagen.

Indklagede påstår frifindelse. Han er helt uforstående overfor klagen.

Det er korrekt, at klager startede med at arbejde hos indklagede for cirka 3 år siden. Hun har ikke arbejdet fast i restauranten. Der kunne være måneder mellem, at hun var på vagt. Sidst i september 2010 brændte indklagedes restaurant og var lukket frem til midten af februar 2011.

Klager begyndte herefter at have vagter i restauranten igen. Indklagede var ikke tilfreds med klagers indsats. En aften havde tre af klagers borde forladt restauranten på grund af dårlig betjening. Indklagede bad herefter klager om at tage hjem og tænke over tingene og så kontakte indklagede igen, så de sammen kunne finde ud af, hvordan hendes fremtid hos ham skulle være.

Indklagede hørte ikke efterfølgende fra klager. Han er derfor meget chokeret over at skulle høre fra hende via den konkrete klage fra Ligebehandlingsnævnet. Indklagede har altid været godt tilfreds med klagers indsats, men efter at hun genoptog arbejdet efter branden, leverede hun ikke den samme indsats som før branden.

Klager er ofte kommet i restauranten, selvom hun ikke var på arbejde. Hvis hun følte sig forfulgt, ville hun nok ikke komme i restauranten for at være en del af det sammenhold, der er, i restauranten.

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion

Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling på grund af køn på arbejdsmarkedet.

Chikane og sexchikane betragtes som forskelsbehandling på grund af køn og er derfor forbudt. En persons afvisning af eller indvilligelse i en sådan adfærd må ikke anvendes som begrundelse for en beslutning, der vedrører den pågældende.

Hvis en person, der anser sig for krænket, påviser faktiske omstændigheder, som giver anledning til at formode, at der er udøvet direkte eller indirekte forskelsbehandling, påhviler det modparten at bevise, at princippet om ligebehandling ikke er blevet tilsidesat.

Parterne har givet modstridende oplysninger om, hvorvidt klager er blevet udsat for sexchikane under sin ansættelse hos indklagede.

Ligebehandlingsnævnet finder på grundlag af de oplysninger, som foreligger i sagen, at sagen kun kan afgøres efter en bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer, der ikke kan finde sted for nævnet.

Nævnet kan derfor ikke behandle klagen.