Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse under orlov - medhold

Det var i strid med ligebehandlingsloven, at en handicaphjælper blev afskediget, mens hun var på barselorlov. Ligebehandlingsnævnet lagde til grund, at klager var én ud af fem handicaphjælpere i et team, hvor alle hjælpere udførte de samme opgaver. Indklagede havde ikke godtgjort, at der var saglige grunde til at afskedige klager frem for en af de øvrige hjælpere, og at klagers barselorlov ikke havde været en medvirkende årsag til, at hun blev afskediget. Klager fik derfor medhold og blev tilkendt en godtgørelse på 240.000 kr.

Klagen drejer som om forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med, at en handicaphjælper blev afskediget, mens hun var på barselorlov.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Det var i strid med ligebehandlingsloven, at klager den 23. november 2010 blev afskediget fra stillingen som handicaphjælper.

Indklagede skal inden 14 dage betale godtgørelse til klager på 240.000 kr. med procesrenter fra den 29. marts 2011, hvor klagen er modtaget i Ligebehandlingsnævnet.

Sagsfremstilling

Klager blev med virkning fra den 5. november 2009 ansat af indklagede som personlig handicaphjælper for X. Klager skulle som personlig handicaphjælper være X behjælpelig med blandt andet personlig pleje, madlavning, rengøring, transport og praktiske opgaver, som X ikke selv kunne udføre.

Klager gik efter det oplyste på barsel den 7. januar 2010, og det var planlagt, at hun skulle holde barselorlov indtil begyndelsen af januar 2011.

Den 23. november 2010 blev klager opsagt til fratræden den 14. december 2010. Begrundelsen for opsigelsen var, at der var blevet skåret i X´s timer, og at hjælperteamet derfor skulle omstruktureres.

Parternes bemærkninger

Klager påstår, at afskedigelsen er usaglig og i strid med ligebehandlingsloven.

Klager henviser til, at hun var ansat som handicaphjælper for X. Klager skulle sammen med fire andre handicaphjælpere skiftes til at udføre arbejdsopgaver for X i form af personlig pleje, madlavning, rengøring, ledsagelse og andre praktiske arbejdsopgaver.

Udover klager blev hjælper A opsagt, da hjælperteamet skulle omstruktureres. Af de tilbageværende tre hjælpere var D ansat som klagers barselvikar.

Klager henviser videre til, at alle hjælpere i temaet udførte det samme arbejde, og at det derfor havde været muligt for indklagede at afskedige en af de andre hjælpere.

Klager oplyser i den forbindelse, at hjælper B og hjælper C var ansat 1-2 måneder før klager. D blev først ansat efter, at klager var gået på barsel.

Klager mener derfor, at det havde været muligt at afskedige en af de andre hjælpere, og at der er tale om en usaglig afskedigelse.

Klager henviser i øvrigt til, at nedskæringen af X´s hjælperordning til 16 timer kun varede en måned, og at X nu er bevilget hjælp på fuld tid igen.

Indklagede blev den 6. juli 2011 taget under konkursbehandling.

Indklagede har ikke besvaret Ligebehandlingsnævnets henvendelser i anledning af klagen.

Kurator har oplyst, at konkursboet ikke er i besiddelse af tilstrækkelige oplysninger til at fremkomme med bemærkninger til den materielle del af sagen. Boet vil derfor ikke afgive svar i sagen eller i øvrigt indtræde i sagens materielle behandling.

Kurator har dog bemærket, at der ifølge praksis ikke gives godtgørelse på over ni måneders løn.

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion

Det fremgår af loven om Ligebehandlingsnævnet, at hvis en af sagens parter ikke efterkommer en anmodning om at medvirke til sagens oplysning, kan nævnet beslutte at afgøre sagen på det foreliggende grundlag.

Efter ligebehandlingsloven må en arbejdsgiver ikke afskedige en medarbejder, fordi denne er fraværende på grund af barselorlov.

Hvis en arbejdsgiver afskediger en lønmodtager, der holder barselorlov, påhviler det arbejdsgiveren at godtgøre, at afskedigelsen ikke er begrundet i orloven.

Da klager blev afskediget, mens hun stadig var på barselorlov, har den indklagede arbejdsgiver bevisbyrden for at kunne godtgøre, at afskedigelsen ikke var begrundet i orloven.

Ligebehandlingsnævnet lægger til grund, at klager var én ud af fem handicaphjælpere i et team, hvor alle hjælpere udførte de samme opgaver, og at der blev afskediget to hjælpere, herunder klager.

Indklagede har ikke godtgjort, at det var saglige grunde til at afskedige klager frem for en af de øvrige tre hjælpere, og at klagers barselorlov ikke har været medvirkende årsag til, at hun blev afskediget.

Afskedigelsen af klager var derfor i strid med ligebehandlingsloven.

Godtgørelse

Klager tilkendes en godtgørelse, der passende skønsmæssigt kan fastsættes til 240.000 kr., svarende til cirka 9 måneders løn.

Ligebehandlingsnævnet har ved fastsættelsen af godtgørelsens størrelse lagt vægt på ansættelsesperiodens længde, lønnens størrelse og det i øvrigt oplyste i sagen.

Indklagede skal herefter betale 240.000 kr. til klager med procesrenter fra den 29. marts 2011, hvor sagen blev indbragt for Ligebehandlingsnævnet. Beløbet skal betales inden 14 dage.