Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
32000R1760
 
32000R1825
 
32008R0566
 
32013R1308
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om sporbarheds- og oprindelsesmærkning m.v. af oksekød1)

I medfør af § 16, §§ 49-50 og § 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 467 af 15. maj 2014, fastsættes:

Obligatorisk mærkning af oksekød

§ 1. Oksekød skal mærkes med de obligatoriske oplysninger, der fremgår af artiklerne 13-15 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1760/2000 af 17. juli 2000 om indførelse af en ordning for identifikation og registrering af kvæg og om mærkning af oksekød og oksekødsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 820/97, som ændret ved Rådets forordning (EU) nr. 653/2014, samt af artiklerne 5a-5c i Kommissionens forordning (EF) nr. 1825/2000 af 25. august 2000 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1760/2000 for så vidt angår mærkning af oksekød og oksekødsprodukter, som ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 275/2007.

Supplerende obligatoriske bestemmelser om mærkning m.v. af kød fra kvæg på under tolv måneder

§ 2. Omsætning af kød fra kvæg, som er under tolv måneder gammelt, skal ske i overensstemmelse med bilag VII, del I, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 samt i overensstemmelse med artiklerne 4-5 i Kommissionens forordning (EF) nr. 566/2008 af 18. juni 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007, for så vidt angår afsætning af kød fra kvæg, som er højst 12 måneder gammelt.

§ 3. For uemballeret kød fra kvæg, som er under tolv måneder gammelt, og som udstilles med henblik på salg til den endelige forbruger, angives varebetegnelse og slagtealder som

1) »Lyst kalvekød« og »slagtealder: under 8 måneder/mdr.«, for kød fra kvæg på under otte måneder eller

2) »Kalv/kalvekød« og »slagtealder: 8-12 måneder/mdr.«, for kød fra kvæg på 8 måneder til under 12 måneder.

Stk. 2. Oplysning om slagtealder og varebetegnelse, jf. stk. 1, kan meddeles forbrugeren mundtligt på forespørgsel.

Straf, ikrafttrædelse m.v.

§ 4. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der overtræder artikel 15a i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1760/2000 om indførelse af en ordning for identifikation og registrering af kvæg og om mærkning af oksekød og oksekødsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 820/97, som ændret ved Rådets forordning (EU) nr. 653/2014.

Stk. 2. Med bøde straffes den, der overtræder §§ 1-2 eller § 3, stk. 1.

Stk. 3. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis den ved handlingen eller undladelsen skete overtrædelse er begået med forsæt eller grov uagtsomhed, og der ved overtrædelsen er

1) forvoldt skade på sundheden eller fremkaldt fare herfor eller

2) opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre.

Stk. 4. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 13. december 2014.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 29 af 17. januar 2011 om sporbarheds- og oprindelsesmærkning m.v. af oksekød.

Fødevarestyrelsen, den 5. december 2014

P.D.V.
Hanne Larsen

/ Tereza Gabriel

Officielle noter

1) I bekendtgørelsen er der medtaget visse bestemmelser fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1760/2000/EF af 17. juli 2000 om indførelse af en ordning for identifikation og registrering af kvæg og om mærkning af oksekød og oksekødsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 820/97, EF-Tidende 2000, nr. L 204, side 1, som ændret ved Rådets forordning nr. 653/2014/EU, Kommissionens forordning 1825/2000/EF af 25. august 2000 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1760/2000/EF for så vidt angår mærkning af oksekød og oksekødsprodukter, EF-Tidende 2000, nr. L 216, side 8, som ændret ved Kommissionens forordning nr. 275/2007/EF, Europa-Parlamentets og Rådets forordning Nr. 1308/2013/EU af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 671, samt Kommissionens forordning nr. 566/2008/EF af 18. juni 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007, for så vidt angår afsætning af kød fra kvæg, som er højst 12 måneder gammelt, EU-Tidende 2008, nr. L 160, side 22. Ifølge artikel 288 i EUF-Traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke forordningernes umiddelbare gyldighed i Danmark.