Den fulde tekst

Lov om ændring af ligningsloven, fondsbeskatningsloven, lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om et indkomstregister og forskellige andre love

(Udvidelse af kredsen af yderkommuner med forhøjet befordringsfradrag, forhøjelse af kommunernes andel af selskabsskatten og udvidet mulighed for videregivelse af oplysninger til finansielle virksomheder)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I ligningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1041 af 15. september 2014, foretages følgende ændringer:

1. I § 9 C, stk. 3, 2. pkt., ændres »3. pkt.« til: »3. og 4. pkt.«

2. I § 9 C, stk. 3, indsættes efter 3. pkt.:

»For indkomstårene 2015-2018 beregnes fradraget for befordring over 120 km med den kilometertakst, Skatterådet fastsætter, jf. 1. pkt., når den skattepligtiges sædvanlige bopæl er beliggende i en af kommunerne Jammerbugt, Odsherred, Skive, Slagelse, Struer, Sønderborg, Thisted, Vordingborg og Aabenraa.«

3. To steder i § 9 C, stk. 3, 4. pkt., der bliver stk. 3, 5. pkt., ændres »3. pkt.« til: »3. eller 4. pkt.«

§ 2

I fondsbeskatningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 934 af 14. august 2014, foretages følgende ændringer:

1. I § 13 ændres »13,41« til: »15,24«.

2. I § 13 indsættes som 2. og 3. pkt.:

»For indkomståret 2014 udgør satsen 13,68 pct. For indkomståret 2015 udgør satsen 14,27 pct.«

§ 3

I lov nr. 1333 af 19. december 2008 om inddrivelse af gæld til det offentlige, som ændret bl.a. ved § 2 i lov nr. 593 af 18. juni 2012 og senest ved § 1 i lov nr. 1499 af 18. december 2013, foretages følgende ændringer:

1. I § 3 A indsættes efter stk. 1 som nye stykker:

»Stk. 2. Finansielle virksomheder, som er omfattet af regler om redelig forretningsskik og god praksis for de finansielle virksomheder udstedt i medfør af § 43, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed, kan efter samtykke fra den registrerede få adgang til oplysninger om gæld, som inddrives af restanceinddrivelsesmyndigheden, og som er nødvendige til brug for rådgivning af den registrerede i overensstemmelse med reglerne om redelig forretningsskik og god praksis.

Stk. 3. Finansielle virksomheder kan desuden efter samtykke fra den registrerede få adgang til oplysninger om gæld, som inddrives af restanceinddrivelsesmyndigheden, og som er nødvendige til efterlevelse af bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl., med hensyn til at der skal tilvejebringes opdaterede oplysninger om den registrerede. Adgang til oplysningerne forudsætter, at den registrerede er kunde i den finansielle virksomhed.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 4.

2. I § 3 A, stk. 2, 1. pkt., der bliver stk. 4, 1. pkt., ændres »stk. 1« til: »stk. 1-3«.

§ 4

I lov nr. 403 af 8. maj 2006 om et indkomstregister, som ændret bl.a. ved § 3 i lov nr. 593 af 18. juni 2012 og senest ved § 10 i lov nr. 720 af 25. juni 2014, foretages følgende ændringer:

1. I § 7 A indsættes efter stk. 1 som nye stykker:

»Stk. 2. Finansielle virksomheder, som er omfattet af regler om redelig forretningsskik og god praksis for de finansielle virksomheder udstedt i medfør af § 43, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed, kan efter samtykke fra den registrerede få adgang til oplysninger i indkomstregisteret, som er nødvendige til brug for rådgivning af den registrerede i overensstemmelse med reglerne om redelig forretningsskik og god praksis.

Stk. 3. Finansielle virksomheder kan desuden efter samtykke fra den registrerede få adgang til oplysninger i indkomstregisteret, som er nødvendige til efterlevelse af bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl., med hensyn til at der skal tilvejebringes opdaterede oplysninger om den registrerede. Adgang til oplysningerne forudsætter, at den registrerede er kunde i den finansielle virksomhed.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 4.

2. I § 7 A, stk. 2, 1. pkt., der bliver stk. 4, 1. pkt., ændres »stk. 1« til: »stk. 1-3«.

§ 5

I selskabsskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1082 af 14. november 2012, som ændret senest ved § 2 i lov nr. 528 af 28. maj 2014, foretages følgende ændringer:

1. I § 23, stk. 1, ændres »13,41« til: »15,24«.

2. I § 23, stk. 1, indsættes som 2. og 3. pkt.:

»For indkomståret 2014 udgør satsen 13,68 pct. For indkomståret 2015 udgør satsen 14,27 pct.«

§ 6

I skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1264 af 31. oktober 2013, som ændret senest ved § 3 i lov nr. 528 af 28. maj 2014, foretages følgende ændringer:

1. I § 1 B indsættes efter stk. 1 som nye stykker:

»Stk. 2. Finansielle virksomheder, som er omfattet af regler om redelig forretningsskik og god praksis for de finansielle virksomheder udstedt i medfør af § 43, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed, kan efter samtykke fra den registrerede få adgang til oplysninger, som indgår i den seneste årsopgørelse, og som er nødvendige til brug for rådgivning af den registrerede i overensstemmelse med reglerne om redelig forretningsskik og god praksis.

Stk. 3. Finansielle virksomheder kan desuden efter samtykke fra den registrerede få adgang til oplysninger, som indgår i den seneste årsopgørelse, og som er nødvendige til efterlevelse af bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl., med hensyn til at der skal tilvejebringes opdaterede oplysninger om den registrerede. Adgang til oplysningerne forudsætter, at den registrerede er kunde i den finansielle virksomhed.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 4.

2. I § 1 B, stk. 2, 1. pkt., der bliver stk. 4, 1. pkt., ændres »stk. 1« til: »stk. 1-3«.

§ 7

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. §§ 2-6 træder i kraft den 1. januar 2015.

Stk. 3. § 1 har virkning fra og med indkomståret 2015. §§ 2 og 5 har virkning for den kommunale andel af selskabsskatten for indkomståret 2014 og senere indkomstår.

Stk. 4. Ved opgørelsen af en kommunes slutskat og kirkeskat for indkomståret 2015 efter § 16 i lov om kommunal indkomstskat korrigeres den opgjorte slutskat for den beregnede virkning af de ændringer i udskrivningsgrundlaget for kommuneskat og kirkeskat for 2015, der følger af bestemmelsen i ligningslovens § 9 C, stk. 3, som ændret ved denne lovs § 1.

Stk. 5. Den beregnede korrektion af kommunens slutskat og kirkeskat efter stk. 4 fastsættes af økonomi- og indenrigsministeren på grundlag af de oplysninger vedrørende indkomståret 2015, der foreligger pr. 1. maj 2017.

Givet på Christiansborg Slot, den 16. december 2014

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Benny Engelbrecht