Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Greencardordningens pointsystem
Bilag 2
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om greencardordningens pointsystem

I medfør af udlændingelovens § 9 a, stk. 9, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19. september 2014, som ændret ved lov nr. 1488 af 23. december 2014, fastsættes efter bemyndigelse:

§ 1. Opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 a, stk. 2, nr. 1, meddeles på baggrund af det i bilag 1 optrykte pointsystem.

Stk. 2. En udlænding skal opnå mindst 100 point for at få opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 a, stk. 2, nr. 1.

§ 2. Der gives point for udlændingens uddannelsesniveau på tidspunktet for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings afgørelse. Der gives point for udlændingens højeste uddannelsesniveau.

Stk. 2. Der kan gives bonuspoint, hvis udlændingens uddannelsesretning er inden for et område, der er omfattet af positivlisten, jf. udlændingelovens § 9 a, stk. 2, nr. 2. Bonuspoint for uddannelsesretning inden for et område, der er omfattet af positivlisten, gives, når udlændingens uddannelse knytter sig direkte til en stilling på positivlisten. Det er et krav for at opnå point efter 1. pkt., at udlændingen opfylder kravene, der er knyttet til at kunne bestride et job omfattet af positivlisten, herunder uddannelseskrav og eventuelle krav om autorisation.

Stk. 3. Der gives bonuspoint til en udlænding, der har afsluttet sin uddannelse på et anerkendt universitet efter den seneste THES-QS World Ranking.

§ 3. Der gives point for udlændingens sprogfærdigheder på tidspunktet for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings afgørelse. Der gives point for sprogfærdigheder i enten dansk, svensk eller norsk, jf. stk. 2. Der gives endvidere point for sprogfærdigheder i enten engelsk eller tysk, jf. stk. 3.

Stk. 2. Point for sprogfærdigheder gives på grundlag af aflagte verificerbare sprogprøver i dansk, norsk og svensk, som ligger på A2-niveau eller derover, jf. Common European Framework of Reference (CEFR), og som figurerer på den liste, der er offentliggjort af Association of Language Testers in Europe (ALTE), eller efter de i bilag 2 optrykte sprogprøver.

Stk. 3. Point for sprogfærdigheder gives på grundlag af aflagte verificerbare sprogprøver i engelsk og tysk, som ligger på B2-niveau eller derover, jf. Common European Framework of Reference (CEFR), og som figurerer på den liste, der er offentliggjort af Association of Language Testers in Europe (ALTE), eller efter de i bilag 2 optrykte sprogprøver.

Stk. 4. Sprogprøver, der på ansøgningstidspunktet er ældre end 2 år, kan ikke indgå i vurderingen efter stk. 2 og 3.

Stk. 5. Der gives højst 40 point for sprogfærdigheder.

§ 4. Der gives point til udlændinge, der på tidspunktet for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings afgørelse har haft lovligt ophold og afsluttet en videregående uddannelse med eksamen i et EU/EØS-land eller Schweiz eller har haft lovligt ophold og beskæftigelse i et EU/EØS-land eller Schweiz.

Stk. 2. Der gives bonuspoint for dansk som sprogfærdighed opnået på tidspunktet for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings afgørelse på baggrund af en af de i § 3, stk. 2 og 3, nævnte prøver.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft 1. januar 2015.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 640 af 25. juni 2008 ophæves.

Stk. 3. Bekendtgørelsen gælder for ansøgninger indgivet efter den 1. januar 2015. For ansøgninger indgivet før den 1. januar 2015 finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den 23. december 2014

Morten Binder

/ Louise Seidler Johansen


Bilag 1

Greencardordningens pointsystem

Grundlag for tildeling af point i forbindelse med meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 a, stk. 2, nr. 1, jf. § 9 a, stk. 9.

 
Kriterium
Point
Bonuspoint
Max
point
1
Uddannelse (der gives point for ét uddannelsesniveau)
     
 
Bachelorgrad/Afsluttet mellemlang videregående uddannelse
30
   
 
Bachelorgrad efterfulgt af 1-årig masteruddannelse
50
   
 
Kandidatgrad
60
   
 
Ph.d
80
   
         
 
Bonus for uddannelsesretning (inden for område omfattet af positivlisten)
 
30
 
         
 
Bonus for anerkendt universitet
     
 
Placering i top 400
 
10
 
 
Placering i top 200
 
15
 
 
Placering i top 100
 
20
 
       
130
2
Sprogfærdigheder
     
 
Prøve i Dansk 1 (eller prøve i svensk/norsk svarende til Prøve i Dansk 1)
5
   
 
Prøve i Dansk 2 (eller prøve i svensk/norsk svarende til Prøve i Dansk 2)
10
   
 
Prøve i Dansk 3 (eller prøve i svensk/norsk svarende til Prøve i Dansk 3)
20
   
 
Studieprøven eller prøve på højere niveau (eller prøve i svensk/norsk til Studieprøven eller højere niveau)
40
   
         
 
og
     
         
 
Prøve i engelsk eller tysk svarende til Prøve i Dansk 3
20
   
 
Prøve i engelsk eller tysk svarende til Stuedieprøven
40
   
       
40
3
Tilpasningsevne
     
 
Mindst et års videregående uddannelse afsluttet med eksamen i et EU/EØS-land og Schwiez
5
   
 
Mindst tre år videregående uddannesle af sluttet med eksamen i et EU/EØS-land og Schweiz
10
   
         
 
eller
     
         
 
Lovligt ophold og beskæftigelse i et EU/EØS-land og Schweiz i mindst et sammenhængende år
5
   
 
Lovligt ophold og beskæftigelse i et EU/EØS-land og Schweiz i mindst to sammenhængende år
10
   
         
 
Bonus for dansk som sprogfærdighed (mindst Prøve i Dansk 2)
 
5
 
       
15
En udlænding skal opnå 100 point for at kunne få opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 a, stk. 2 nr. 1.


Bilag 2

Dansk
Norsk
Engels
Tysk
Svensk
Prøve i Dansk 1
(A2/B1-niveau)
Norskprøve 2
(NP2)
N/A
N/A
 
         
Prøve i Dansk 2
(B1-niveau)
Norskprøve 3
(NP3)
N/A
N/A
SFI-prøvet
(Kurs D)
         
Prøve i Dansk 1
(B2-niveau)
Test i norsk på høyere nivå ("bestået")
Cambridge English: First
Certificate in English (FCE)
Goethe Zertifikat
B2
 
         
   
Cambridge English: Business
English Ceritificate Vantage (BEC V)
TestDaF (B2)
 
         
   
IELTS med test score 5,0-6,0
   
         
Studieprøven
(C1-niveau)
Test i norsk på høyere nivå
("godt bestået")
Cambridge English:
Certificatie in Advanced
English (CAE)
TestDaF (C1)
TISUS
         
   
Cambridge English: Business
English Certificate Higher
(BEC H)
Zentrale Mittelstufenprüfung (ZMP)
 
         
   
Cambridge English:
Certificate of Porficiency in English (CPE) (C2-niveau)
Kleines Deutsches
Såarchdiplom
(KDS)
 
         
   
IELTS med test score:min. 6,5
Goethe Zertifikat
C1
 
         
     
Zentrale Oberstufen-prüfung (ZOP) (C2-niveau)
 
         
     
Grosses Deutsches Sprachdiplom (GDS) (C2-niveau)
 
         
Herudover kan følgende prøver anses som dokumentation for engelskkundskaber på studieprøveniveau:
TOEFL internet-baseret med test score: min. 72 point