Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Færøudvalget den 2. december 2014

Betænkning

over

Forslag til lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje og lov om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love

(Indførelse af virksomhedspant på Færøerne)

[af justitsministeren (Karen Hækkerup)]:

1. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 8. oktober 2014 og var til 1. behandling den 7. november 2014. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Færøudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 2 møder.

Høring

Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og justitsministeren sendte den 9. september 2014 dette udkast til udvalget, jf. FÆU alm. del – bilag 26 (2013-14). Den 8. oktober 2014 sendte justitsministeren de indkomne høringssvar og et notat herom til udvalget.

2. Indstillinger

Udvalget indstiller lovforslaget til vedtagelse uændret.

Inuit Ataqatigiit og Siumut var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

Flemming Møller Mortensen (S) Jesper Petersen (S) Karin Gaardsted (S) Astrid Krag (S) Thomas Jensen (S) Torben Hansen (S) Rasmus Prehn (S) Helle Løvgreen Mølvig (RV) Lone Loklindt (RV) Nadeem Farooq (RV) Jonas Dahl (SF) Özlem Sara Cekic (SF) Finn Sørensen (EL) Christian Juhl (EL) Sjúrður Skaale (JF) fmd. Kim Andersen (V) Claus Hjort Frederiksen (V) Thomas Danielsen (V) Kristian Jensen (V) Flemming Damgaard Larsen (V) Sophie Løhde (V) Finn Thranum (V) Søren Espersen (DF) Martin Henriksen (DF) Kristian Thulesen Dahl (DF) Marie Krarup (DF) Villum Christensen (LA) Per Stig Møller (KF) Edmund Joensen (SP) nfmd.

Inuit Ataqatigiit og Siumut havde ikke medlemmer i udvalget.

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 47
Socialdemokratiet (S) 47
Dansk Folkeparti (DF) 22
Radikale Venstre (RV) 17
Socialistisk Folkeparti (SF) 12
Enhedslisten (EL) 12
Liberal Alliance (LA) 9
Det Konservative Folkeparti (KF) 8
Inuit Ataqatigiit (IA) 1
Siumut (SIU) 1
Sambandsflokkurin (SP) 1
Javnaðarflokkurin (JF) 1
Uden for folketingsgrupperne (UFG) 1


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 28

Bilagsnr.

Titel

1
Høringssvar og høringsnotat, fra justitsministeren
2
Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
3
Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
4
Udkast til betænkning