Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af konkurrenceloven

(Forlængelse af tidsfrist for behandling af fusioner, nedsættelse af en bestyrelse for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen på konkurrenceområdet, offentliggørelse af domme om fængselsstraf m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I konkurrenceloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 700 af 18. juni 2013, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven bortset fra § 13, stk. 2, nr. 6, og stk. 5, § 15 a, stk. 2, 4. pkt., og § 23, stk. 1, nr. 12, ændres »Konkurrencerådet« til: »Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen«, »Konkurrencerådets« til: »Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens«, »Rådet« til: »Styrelsen«, »rådet« til: »styrelsen«, og »rådets« til: »styrelsens«.

2. I § 10 a, stk. 1, 1. pkt., udgår »til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen«.

3. I § 12 c, stk. 1, udgår », jf. dog stk. 7«, og i stk. 7 udgår »uanset stk. 1«.

4. I § 12 d, stk. 1, indsættes efter 1. pkt.:

»Fristen i 1. pkt. kan forlænges til 35 hverdage, hvis en eller flere af de deltagende virksomheder foreslår tilsagn, herunder reviderede tilsagn.«

5. I § 12 d, stk. 1, 2. pkt., der bliver 3. pkt., ændres »samme frist« til: »fristen i 1. eller 2. pkt.«

6. I § 12 d, stk. 2, ændres »stk. 1, 2. pkt.,« til: »stk. 1, 3. pkt.,«, og »efter udløbet af den i stk. 1 nævnte frist« ændres til: »fra beslutningen om at indlede en særskilt undersøgelse«.

7. I § 12 d, stk. 3, 1. pkt., ændres »nye eller reviderede tilsagn« til: »tilsagn, herunder reviderede tilsagn«, og i 2. pkt., ændres »de nye eller reviderede tilsagn« til: »tilsagnene«.

8. I § 13, stk. 1, 1. pkt., ændres »§ 14, stk. 3,« til: »§ 14, stk. 5,«.

9. I § 13, stk. 2, nr. 4, ændres »idømmes eller vedtages en bøde« til: »idømmes fængsels- eller bødestraf eller vedtages en bøde«.

10. I § 13, stk. 3, udgår »Konkurrencerådets og«.

11. §§ 14 og 15 affattes således:

»§ 14. Erhvervs- og vækstministeren udpeger Konkurrencerådet og direktøren for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Direktøren udpeges efter høring af rådet.

Stk. 2. Konkurrencerådet, der består af 7 medlemmer, sammensættes af

1) 4 medlemmer med konkurrencemæssigt kendskab eller anden relevant akademisk baggrund,

2) 2 medlemmer med ledelsesmæssig baggrund fra erhvervslivet og

3) 1 medlem med særligt kendskab til forbrugerforhold.

Stk. 3. Erhvervs- og vækstministeren udpeger medlemmer af Konkurrencerådet for en periode på op til 4 år. Medlemmerne kan genudpeges. Blandt medlemmerne udpeget efter stk. 2, nr. 1, udpeger erhvervs- og vækstministeren 1 formand og 1 næstformand.

Stk. 4. Erhvervs- og vækstministeren nedsætter et rådgivende udvalg bestående af op til 10 medlemmer, som samlet skal have et alsidigt kendskab til private og offentlige virksomheder og juridiske, økonomiske, finansielle og forbrugermæssige forhold. Erhvervs- og vækstministeren udnævner medlemmerne af udvalget efter indstilling fra erhvervs- og interesseorganisationer for en periode på op til 4 år. Medlemmerne kan genudpeges.

Stk. 5. Konkurrencerådet fastsætter sin egen forretningsorden, der skal godkendes af erhvervs- og vækstministeren.

§ 15. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen træffer afgørelser efter denne lov og regler udstedt i medfør heraf bortset fra regler udstedt i medfør af § 11 c. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan behandle en sag af egen drift, efter anmeldelse, på grundlag af en klage eller som følge af en henvisning fra Europa-Kommissionen eller andre konkurrencemyndigheder i Den Europæiske Union. Styrelsen afgør, om der er tilstrækkelig anledning til at undersøge eller træffe afgørelse i en sag, herunder om sagsbehandlingen midlertidigt eller endeligt skal indstilles. Ligeledes kan styrelsen beslutte at undlade at behandle en sag, hvor virksomheder tidligere har afgivet tilsagn efter § 16 a, stk. 1.

Stk. 2. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udarbejder konkurrenceanalyser på eget initiativ eller efter anmodning fra erhvervs- og vækstministeren.

Stk. 3. Konkurrencerådet har det overordnede ansvar for styrelsens administration af loven og regler udstedt i medfør heraf. Herudover træffer rådet afgørelser i sager af principiel eller særlig stor betydning. Endelig godkender rådet konkurrenceanalyser iværksat på styrelsens eget initiativ.

Stk. 4. Konkurrencerådet kan delegere sin kompetence til at træffe afgørelser efter stk. 3, 2. pkt., til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Stk. 5. Det rådgivende udvalg rådgiver Konkurrencerådet om behov for vejledninger og analyser og om mulige tiltag til at forebygge overtrædelser af loven og kan gøre rådet opmærksom på konkrete konkurrenceproblemer på et marked.«

12. I § 16, stk. 1, ændres »de skadelige virkninger af konkurrencebegrænsninger« til: »en overtrædelse«.

13. I § 17, stk. 1, ændres »dets virksomhed« til: »udførelsen af de opgaver, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er tillagt efter denne lov,«.

14. I § 18, stk. 1, 1. pkt., ændres »Konkurrencerådets« til: »sin«.

15. I § 18 a, stk. 1, ændres »andre landes konkurrencemyndigheder« til: »andre konkurrencemyndigheder«, og »disse landes« ændres til: »disse myndigheders«.

16. I § 19, stk. 3, ændres »§ 14, stk. 1,« til: »§ 15, stk. 1, 3. og 4. pkt.,«.

17. I § 22, nr. 1, udgår »eller Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen«.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2015.

Stk. 2. § 1, nr. 4, finder ikke anvendelse på anmeldelser af fusioner indgivet før lovens ikrafttræden. For sådanne anmeldelser finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Givet på Christiansborg Slot, den 16. december 2014

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Henrik Sass Larsen