Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1. Danmarks Grønne Investeringsfond oprettes som en selvstændig statslig forvaltningsenhed inden for den offentlige forvaltning under erhvervs- og vækstministeren.

Stk. 2. Fonden har til formål at medfinansiere investeringer, der fremmer den grønne omstilling af samfundet.

Stk. 3. Fondens formål opnås gennem lån til investeringer, der fremmer en grøn omstilling af samfundet, f.eks. inden for følgende områder:

1) Energibesparelser.

2) Vedvarende energi-anlæg.

3) Større ressourceeffektivitet.

Stk. 4. Fonden kan indgå i samarbejde med net- og distributionsselskaber, el- og gashandelsvirksomheder eller andre kommercielle aktører på energiområdet med henblik på at realisere fondens formål.

§ 2. Danmarks Grønne Investeringsfond kan yde lån til private virksomheder, almene boligorganisationer og til offentlige selskaber og institutioner m.v., hvis formue er adskilt fra henholdsvis statens, regionernes og kommunernes formue, og som har mulighed for at optage lån på det private marked.

Stk. 2. Fonden kan mod betaling, som modsvarer risikoen på lånet, yde både sidestillede og efterstillede lån med eller uden sikkerhed.

Stk. 3. Fonden kan yde lån på op til 60 pct. af omkostningerne forbundet med investeringsprojekter målt på den samlede portefølje af lån.

Stk. 4. Fonden kan yde enkeltstående lån på op til 100 mio. kr. og med en løbetid på op til 30 år.

Stk. 5. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler om grænsen for fondens finansiering målt på den samlede portefølje, jf. stk. 3, og øge eller mindske lånestørrelse og løbetid, jf. stk. 4.

§ 3. Danmarks Grønne Investeringsfond ledes af en bestyrelse, som består af op til 6 medlemmer, herunder formand og næstformand.

Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer udpeges af erhvervs- og vækstministeren for op til 3 år. Et bestyrelsesmedlem kan genudpeges en gang.

Stk. 3. Bestyrelsens medlemmer skal tilsammen have de nødvendige kompetencer til at varetage fondens formål. Bestyrelsens kompetencer skal både omfatte økonomiske kompetencer på kredit- og investeringsområdet og viden om energi og ressourcer.

§ 4. Bestyrelsen varetager den overordnede og strategiske ledelse af fonden. Bestyrelsen fastlægger i den forbindelse efter indstilling fra sekretariatet fondens lånepolitik og rammerne for bestyrelsens arbejde i en forretningsorden.

Stk. 2. Bestyrelsen skal efter indstilling fra sekretariatet godkende bevilling af enkeltstående lån, som opfylder bestemte kriterier fastsat af bestyrelsen.

Stk. 3. Bestyrelsens afgørelser er endelige.

§ 5. Fondens sekretariatsfunktion varetages af Vækstfondens sekretariat, jf. § 3, stk. 2, i lov om Vækstfonden.

§ 6. Danmarks Grønne Investeringsfonds kapital tilvejebringes ved indskud fra staten på op til 200 mio. kr.

Stk. 2. Fondens egenkapital skal til stadighed være af en sådan størrelse, at den udgør et forsvarligt grundlag for fondens forpligtelser og aktiviteter. Fondens aktiviteter skal bidrage til en opbygning af egenkapitalen i fonden.

Stk. 3. Fonden kan optage lån til finansiering af sine aktiviteter.

Stk. 4. Staten yder garanti for fondens forpligtelser inden for en ramme på op til 5 mia. kr. Fonden betaler garantiprovision til staten for den del af statsgarantien, der er udnyttet af fonden, jf. § 2, stk. 3, i lov om bemyndigelse til optagelse af statslån.

§ 7. Den del af indskudskapitalen, der ikke anvendes i finansieringen af fondens aktiviteter, placeres i værdipapirer m.v. til højest mulig forrentning kombineret med en betryggende sikkerhed.

§ 8. Erhvervs- og vækstministeren fører tilsyn med Danmarks Grønne Investeringsfond.

Stk. 2. Bestyrelsesformanden holder ministeren orienteret om alle væsentlige forhold vedrørende fonden, herunder væsentlige ændringer i fondens økonomi.

Stk. 3. Fonden offentliggør årligt en status over sine investeringer opdelt efter type.

§ 9. Danmarks Grønne Investeringsfond aflægger regnskab i overensstemmelse med god regnskabsskik.

Stk. 2. Fondens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 3. Regnskaberne revideres af Rigsrevisionen og den statsautoriserede revisor i Vækstfonden, jf. § 8, stk. 1, i lov om Vækstfonden.

Stk. 4. § 3, § 17, stk. 2 og 3, og § 18 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 5. Det reviderede årsregnskab indsendes efter godkendelse af bestyrelsen til erhvervs- og vækstministeren.

§ 10. Erhvervs- og vækstministeren og revisorerne kan til enhver tid afkræve fonden enhver oplysning, som ministeren og revisorerne anser for fornøden. Erhvervs- og vækstministeren og revisorerne skal til enhver tid have adgang til at gøre sig bekendt med fondens bøger, regnskaber og virksomhed i øvrigt.

§ 11. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte nærmere regler om Danmarks Grønne Investeringsfonds ledelse, administration, økonomi, lånevilkår, tilsyn, regnskab og revision m.v.

§ 12. Loven træder i kraft den 15. december 2014.

§ 13. I lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., som ændret ved § 4 i lov nr. 268 af 25. marts 2014 og § 4 i lov nr. 403 af 28. april 2014, foretages følgende ændring:

1. I § 2 indsættes som nr. 11:

»11) Danmarks Grønne Investeringsfond.«

§ 14. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Amalienborg, den 9. december 2014

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Henrik Sass Larsen