Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Bilag 2
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om erhvervsuddannelser

(Lærernes erhvervspædagogiske kompetencer, adgangsbegrænsning og karakterkrav m.v.)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1010 af 22. september 2014 om erhvervsuddannelser foretages følgende ændringer:

1. § 12, stk. 8, affattes således:

»Stk. 8. Planen efter stk. 7 skal sikre, at alle lærere, der har været ansat ved skolen som lærere i mindst et år, og som herefter er ansat med gennemsnitligt mindst 10 timer om ugen, inden år 2020 har erhvervspædagogiske kompetencer, der mindst svarer til 10 ECTS-point i en erhvervspædagogisk diplomuddannelse. Skolen kan i ganske særlige tilfælde fritage en lærer med relevante kompetencer, som svarer til kravet i 1. pkt., fra dette krav.«

2. § 21, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Undervisningen i grundforløbets 2. del med en varighed på 20 uger og uden et eux-forløb omfatter et uddannelsesspecifikt fag, jf. § 29 og bilag 2, samt grundfag og valgfag. I de merkantile grundforløb varer undervisningen i grund- og valgfagene dog i alt 15 uger.«

3. § 44, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. For uddannelser med adgangsbegrænsning, jf. stk. 1 og bilag 8, kan undervisningsministeren fastsætte, at der ud over elever med uddannelsesaftale kan optages elever uden uddannelsesaftale i begrænset omfang under hensyntagen til beskæftigelsesforholdene for de uddannede.«

4. § 44, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Begrænsningen, jf. stk. 2, fastsættes for et kalenderår ad gangen, således at skolen senest i november måned det foregående år af ministeriet får tildelt et antal pladser til brug for optagelsen.«

5. § 44, stk. 4 og 6, ophæves.

Stk. 5 og 7 bliver herefter stk. 4 og 5.

6. I § 44, stk. 5, 2. pkt., som bliver stk. 4, 2. pkt., ændres »medmindre andet fremgår af« til: »og med anvendelse af de nærmere regler herom, som er fastsat i«.

7. I § 44, stk. 7, som bliver stk. 5, ændres »6« til: »3« og 2. pkt. ophæves.

8. I § 51, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Karakterkravene i lovens § 5, stk. 1, nr. 1, er opfyldt, hvis eleven har opnået et gennemsnit af de skriftlige og de mundtlige karakterer i dansk ved folkeskolens 9. -klasseprøve eller 10. klasseprøve på mindst 2,0 henholdsvis et gennemsnit af de skriftlige delkarakterer i matematik ved folkeskolens 9. -klasseprøve eller en karakter i den skriftlige 10. -klasseprøve på mindst 2,0.«

9. I § 54, stk. 1, indsættes efter »eller 10. -klasseprøver«: », jf. § 51, stk. 1, 2. pkt.,« og der indsættes som 2. pkt.: »Det samme gælder en ansøger, der helt eller delvist har været fritaget for prøver, som indgår i gennemsnitsberegninger, jf. 1. pkt.«

10. I § 60, stk. 6, udgår »oplysninger om fravær eller«.

11. I § 110, stk. 2, udgår »ikke«.

12. I § 110, stk. 3, indsættes efter »jf. dog stk. 4«: », eller hvis eleven har gennemført et obligatorisk studiekompetencegivende forløb, jf. § 5 c, stk. 3, i lov om erhvervsuddannelser«.

13. I § 131, stk. 3, 3. pkt., ændres »skolerne« til: »Skolerne«.

14. I § 131, stk. 4, indsættes som 2. pkt.:

»For elever, som ønsker at overgå fra en påbegyndt uddannelse til den version af uddannelsen, som er oprettet med virkning fra den 1. august 2015, fastsætter skolen de fornødne overgangsordninger.«

15. I bilag 2, under overskriften »Vejledende uddannelsestid«, ændres »12 uger (Kan være kortere, hvis grundforløbets 2. del) i den pågældende uddannelse er kortere eller der er tale om merkantile uddannelser)« til: »Tekniske uddannelser: 12 uger (kan være kortere, hvis grundforløbets 2. del i den pågældende uddannelse er kortere).

Merkantile uddannelser: 5 uger.«

16. Bilag 7 affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

17. Som bilag 8 indsættes bilag 2 til denne bekendtgørelse.

§ 2

Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 10. december 2014.

Stk. 2. Bestemmelsen i § 60, stk. 6, i bekendtgørelse nr. 1010 af 22. september 2014 om erhvervsuddannelser, som ændret ved denne bekendtgørelse, finder anvendelse for alle elever, uanset bestemmelsen i § 131, stk. 4, i den nævnte bekendtgørelse.

Stk. 3. Bilag 8, der affattes som bilag 2 til denne bekendtgørelse, finder anvendelse for elever, der påbegynder et grundforløbs 2. del den 1. august 2015 eller senere.

Undervisningsministeriet, den 5. december 2014

P.M.V.
Afdelingschef
Lars Mortensen

/ Silvia Fernandez


Bilag 1

»Bilag 7

Uddannelser der udbydes med skolepraktik

Følgende erhvervsuddannelser udbydes med skolepraktik, jf. § 110, stk. 2:

1) Anlægsgartneruddannelsen

2) Anlægsstruktør-, bygningsstruktør- og brolæggeruddannelsen

3) Automatik- og procesuddannelsen

4) Beklædningshåndværkeruddannelsen

5) Bygningsmaleruddannelsen

6) Bådmekanikeruddannelsen

7) CNC-teknikeruddannelsen

8) Cykel- og motorcykeluddannelsen

9) Data- og kommunikationsuddannelsen

10) Detailhandelsuddannelsen med specialer

11) Detailslagteruddannelsen

12) Ejendomsserviceteknikeruddannelsen

13) Elektrikeruddannelsen

14) Elektronik og svagstrømsuddannelsen

15) Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

16) Ernæringsassistentuddannelsen

17) Finmekanikeruddannelsen

18) Frisøruddannelsen

19) Frontline pc-supporteruddannelsen

20) Frontline radio/tv supporteruddannelsen

21) Gastronomuddannelsen

22) Glarmesteruddannelsen

23) Grafisk teknikeruddannelsen

24) Handelsuddannelsen med specialer

25) Industrioperatøruddannelsen

26) Industriteknikeruddannelsen

27) Karosseriuddannelsen

28) Kontoruddannelsen med specialer

29) Køleteknikeruddannelsen

30) Laboratorietandteknikeruddannelsen

31) Lager- og terminaluddannelsen

32) Lastvognsmekanikeruddannelsen

33) Maskinsnedkeruddannelsen

34) Mediegrafikeruddannelsen

35) Mureruddannelsen

36) Overfladebehandleruddannelsen

37) Personvognsmekanikeruddannelsen

38) Plastmageruddannelsen

39) Procesoperatøruddannelsen

40) Produktionsgartneruddannelsen

41) Produktøruddannelsen

42) Serviceassistentuddannelsen

43) Skibsmontøruddannelsen

44) Skilteteknikeruddannelsen

45) Skov- og naturteknikeruddannelsen

46) Smedeuddannelsen

47) Snedkeruddannelsen

48) Tagdækkeruddannelsen

49) Tandklinikassistentuddannelsen

50) Teater-, udstillings- og eventteknikeruddannelsen

51) Teknisk designeruddannelsen

52) Teknisk isolatøruddannelsen

53) Træfagenes byggeuddannelse

54) Urmageruddannelsen

55) Vognmaleruddannelsen

56) Vvs-energiuddannelsen

57) Væksthusgartneruddannelsen

58) Værktøjsuddannelsen«


Bilag 2

»Bilag 8

Uddannelser med adgangsbegrænsning til grundforløbets 2. del

Følgende erhvervsuddannelser udbydes med adgangsbegrænsning til grundforløbets 2. del, jf. § 44, stk. 2:

1) Beklædningshåndværkeruddannelsen

2) Beslagsmedeuddannelsen

3) Bådmekanikeruddannelsen

4) CNC-teknikeruddannelsen

5) Frisøruddannelsen

6) Frontline pc-supporteruddannelsen

7) Frontline radio/tv-supporteruddannelsen

8) Grafisk Teknikeruddannelsen

9) Guld- og sølvsmedeuddannelsen

10) Laboratorietandteknikeruddannelsen

11) Mediegrafikeruddannelsen

12) Metalsmedeuddannelsen

13) Modelsnedkeruddannelsen

14) Produktøruddannelsen

15) Teater-, udstillings- og eventteknikeruddannelsen

16) Web-integratoruddannelsen«