Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 5. december 2014 i sag 35.2014

A

v/forhandlingssekretær Morten Fischer-Nielsen, 3F – Den Grønne Gruppe

mod

B

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget landsdommer Tine Vuust (formand), advokat Tine Benedikte Skyum (DA) og advokat Pernille Leidersdorff-Ernst (LO). Endvidere har som særligt sagkyndige medlemmer deltaget underdirektør Jens Bjørn Poulsen, udpeget af GLS-A, og forhandlingssekretær Vagn Henriksen, udpeget af 3F.

Mellem klageren, A, født den 5. marts 1995, og indklagede, B, blev der den 18. februar 2013 underskrevet en uddannelsesaftale, hvorefter eleven skulle uddannes som landmand, planter, med uddannelsesperiode fra den 18. februar 2013 til den 18. august 2015.

Denne sag drejer sig om, hvorvidt uddannelsesaftalen er ophævet af eleven eller virksomheden og om efterbetaling af løn mv.

A har ved sin faglige organisation, 3F Den Grønne Gruppe, ved klageskrift modtaget den 19. juni 2014 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med endelig påstand om, at B tilpligtes at betale 133.257,89 kr. med procesrente fra de enkelte ydelsers forfaldsdato, til betaling sker.

Påstanden er opgjort som 24.728,76 kr. i løndifference inklusiv feriepenge, søgnehelligdagsbetaling, feriefridage og særlig opsparing fra februar 2013 til januar 2014, 22.977,60 kr. i manglende løn på 38 feriedage i perioden, 9.757,64 kr. i manglende søgnehelligdagsbetaling, betaling for feriefridage og særlig opsparing af udbetalt løn, 348 kr. i manglende lærlingeforsikring, 65.445,89 kr. i løn, feriegodtgørelse og transportgodtgørelse under skoleophold fra februar til juni 2014 samt 10.000 kr. i godtgørelse for mangelfuldt ansættelsesbevis.

Indklagede har påstået frifindelse, idet det dog anerkendes, at der skal betales for søgnehelligdage, feriefridage og særlig opsparing af allerede udbetalt løn.

Sagen har været mundtligt forhandlet i Tvistighedsnævnet den 24. november 2014.

Sagsfremstilling

Virksomheden har ikke indgået aftale om overenskomst. Af uddannelsesaftalens punkt 8 fremgår blandt andet, at arbejdstiden er 40 timer om ugen, at den kollektive overenskomst inden for uddannelsesområdet er ”3f med forbehold for løn under ferie”, samt at lønnen udgør den gældende mindstebetaling (sats) for elever fastsat ved kollektiv overenskomst inden for uddannelsesområdet. Erhvervsskolen, der har registreret uddannelsesaftalen den 31. oktober 2013, har tilføjet ”GLSA og”, samt ”jordbrugsoverenskomst”.

Den for uddannelsesområdet gældende overenskomst er Jordbrugsoverenskomsten indgået mellem GLS-A Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere og 3F Den Grønne Gruppe. Af denne overenskomst fremgår blandt andet, at den ugentlige arbejdstid udgør 37 timer med mulighed for i indtil 18 uger at aftale en 40 timers arbejdsuge, hvis der forud for etableringen aftales en skriftlig plan for den ugentlige arbejdstid samt for afspadseringen af de i perioden opsparede overskydende timer.

Indklagede skrev den 3. februar 2014 et brev til eleven på dennes forældres adresse. Det fremgår heraf blandt andet:

”Bare for god ordenskyld skal jeg hermed bekræfte, at du d 30/1 2014 har opsagt din praktik plads på vores kontor uden nogle form for varsling. med øjeblikkelig virkning fra d 30/1 2014.

Vi kan kun beklage dit valg, men håber dig alt lykke til i fremtiden vedr. dit nye valg inden for uddannelse området. ”

Af A’s lønsedler fremgår det, at lønperioden gik fra den 21. i en måned til den 20. i den næstfølgende måned. Den sidste lønseddel angik perioden fra den 21. januar til 20. februar 2014, hvilket med håndskrift var rettet til den 30. januar 2014, og lønnen var til disposition den 28. februar 2014. Den 24. marts 2014 skrev 3F på vegne af eleven til indklagede ”gr. manglende løn under skoleophold” og rejste krav om betaling af yderligere løn for perioden fra den 18. februar 2013 til den 20. februar 2014.

Indklagede underskrev den 1. maj 2014 en ophævelsesblanket, hvoraf det fremgår, at uddannelsesaftalen med virkning fra den 30. januar 2014 var blevet ophævet ensidigt af eleven med begrundelsen: ”A ville ud og arbejde med dyr, i stedet for planteavl. ”

Forklaringer

A har forklaret bl.a., at arbejdstiden som udgangspunkt var fra kl. 7-16 på hverdage med 1 times pause. Han udfyldte en dagsseddel hver dag, og én gang om ugen afleverede han dagssedlerne til V1. Han går ud fra, at lønnen blev udbetalt på grundlag heraf. Han var ikke tilfreds med at arbejde med planter og ville hellere arbejde med dyr. Han besluttede derfor, at han efter skoleopholdet, der begyndte den 3. februar 2014 og sluttede i begyndelsen af juni 2014, ikke ville tilbage til praktikstedet, men i stedet prøve at skifte linje. Han opsagde sin lejlighed for at bo hos forældrene under skoleopholdet, idet deres bopæl ligger væsentlig tættere på skolen end hans lejlighed. Torsdag den 30. januar 2014 havde han fri, fordi han havde ryddet sne aftenen før. Han tog ned til praktikstedet for at tale med V1, som sad på kontoret sammen med V4. V2 var også til stede, men ikke V3. De talte om, at han havde opsagt lejligheden, og om, at han ville stoppe, når han havde været på skole, fordi han hellere ville arbejde med dyr. Han ophævede ikke uddannelsesaftalen med øjeblikkelig virkning, for han skulle først på skole, inden han kunne skifte linje og begynde på et nyt praktiksted. V1 bad ham om at aflevere arbejdstøjet, hvilket han gjorde. Da lønnen udeblev for februar måned, talte han med sin mor og skolen, der henviste ham til 3F. Han er ikke sikker på, at han har set brevet af 3. februar 2014, som er sendt til hans forældres adresse.

V1 har forklaret bl.a., at han den 30. januar 2014 sad på kontoret sammen med V4 og V3 samt sin hustru, V2, da A lige pludselig kom ind og sagde, at han ville ”opsige sin lærekontrakt dags dato” Det kom bag på ham, da han ikke tidligere havde hørt noget herom, og da han og hans familie havde hjulpet A meget med læsning og skrivning. A sagde, at han gerne ville skifte linje, da planteavl ikke interesserede ham længere. Han ville hellere have noget med kreaturer at gøre lige som sine bedsteforældre. De talte om det forestående skoleophold, og A sagde klart, at han ville stoppe og ikke komme tilbage til praktikvirksomheden. Han sendte brevet den 3. februar 2014 som en bekræftelse på ophævelsen, og han fik ikke nogen reaktion herpå før den 20. marts 2014, hvor han blev ringet op af skolen, fordi A ville skifte linje. Han vidste ikke, at der skulle sendes en ophævelsesblanket til skolen, og derfor er den først udfyldt den 1. maj 2014 efter en henvendelse fra skolen. Lønsedlerne blev udarbejdet på grundlag af de dagssedler, som A havde afleveret. Indklagedes opgørelse over ”38 afholdte feriedage” viser alene det antal feriedage, som eleven muligt kunne have afholdt, men ikke det reelt afholdte antal feriedage med løntræk. Der er trukket løn for nogle dage og timer, hvor eleven ikke er mødt på arbejde uden at have afholdt ferie.

V2 har forklaret bl.a., at hun, der er gift med V1, den 30. januar 2014 var ved at lave kaffe på kontoret, da A kom ind og sagde, at han ønskede at ”sige op dags dato”, fordi han gerne ville ud og arbejde med dyr. Hun fornemmede, at V1 blev chokeret over, at A sagde op, fordi det skete uden varsel.

V3 har forklaret bl.a., at han er uddannet tømrer og arbejder som projektleder hos indklagede. Han var glad for at arbejde sammen med A. Den 30. januar 2014 havde de byggemøde på kontoret, da A kom ind og spurgte, om V1 havde tid til at tale. V1 sagde, at A bare kunne sige, hvad han ville, og A sagde herefter, at han gerne ”ville ophøre med sin kontrakt dags dato”, fordi han hellere ville arbejde i landbrug med dyr.

V4 har forklaret bl.a., at han er medindehaver af den indklagede virksomhed og bror til V1. Den 30. januar 2014 kom A ind på kontoret og sagde, at han gerne ville ”stoppe dags dato”, for han gad ikke arbejde med planteavl. Det kom som en overraskelse.

Procedure

Klager har anført bl.a., at det efter bevisførelsen må lægges til grund, at eleven ikke ophævede uddannelsesaftalen ensidigt, men den 30. januar 2014 alene meddelte, at han efter skoleopholdet ønskede at skifte praktiksted. Det vil da også have formodningen imod sig, at eleven skulle ophæve en uddannelsesaftale umiddelbart forud for et skoleophold og derved afskære sig fra at modtage løn under et sådant, ligesom eleven uden uddannelsesaftale som udgangspunkt mister retten til at gå på skolen. Eleven har derfor krav på løn under skoleophold og et efterbetalingskrav for den forudgående uddannelsesperiode som opgjort. Navnlig vedrørende betaling for feriedage må det efter indklagedes egen opgørelse lægges til grund, at der er fratrukket løn for 38 feriedage, hvilket er i strid med ferieloven. Hertil kommer godtgørelse efter ansættelsesbevisloven som påstået, idet uddannelsesaftalen er mangelfuld og vildledende.

Indklagede har anført bl.a., at det efter de afgivne forklaringer må lægges til grund, at eleven den 30. januar 2014 ophævede uddannelsesaftalen uden varsel, hvilket blev bekræftet over for eleven med brevet af 3. februar 2014. Eleven har derfor ikke krav på løn efter den 30. januar 2014, men skal derimod betale en erstatning for uberettiget ophævelse af uddannelsesaftalen, som kan modregnes i det anerkendte krav på søgnehelligdagsbetaling, feriefridage og særlig opsparing. Der er ikke grundlag for et krav om betaling af løn for 38 feriedage, da der ikke er fratrukket løn for ferieafholdelse alle disse dage. Det bestrides, at eleven har krav på godtgørelse efter ansættelsesbevisloven, herunder fordi erhvervsskolen havde påført sine rettelser, inden uddannelsesaftalen blev underskrevet, og fordi overenskomsten giver mulighed for at aftale en 40 timers arbejdsuge, således som der var indgået lokalaftale om på virksomheden.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Ad ophævelse af uddannelsesaftalen og krav på løn under skoleophold

Parterne er enige om, at eleven den 30. januar 2014, få dage før han skulle starte på et 4 måneder langt skoleophold, meddelte indklagede, at han ønskede at skifte linje til landbrug med dyr, og at han derfor ikke ville komme tilbage til praktikvirksomheden efter endt skoleophold. A har forklaret, at han ikke ophævede uddannelsesaftalen uden varsel, men sagde, at han ikke ville komme tilbage efter skoleopholdet, mens repræsentanterne for indklagede alle har forklaret, at han sagde, at han ville ophøre eller stoppe ”dags dato”.

Bevisbyrden for, at eleven den 30. januar 2014 ensidigt ophævede sin uddannelsesaftale med den virkning, at pligten til at betale ham løn under det forestående skoleophold bortfaldt, påhviler under disse omstændigheder indklagede.

Tre voterende udtaler:

Vi finder, at indklagede efter bevisførelsen ikke har løftet denne bevisbyrde. Vi har herved lagt vægt på, at eleven efter sin egen forklaring ikke har forstået, hvorledes hans udtalelser den 30. januar 2014 blev opfattet af indklagede, at der ikke er indgået en skriftlig aftale om en ophævelse af uddannelsesaftalen, og at der ikke foreligger nogen dokumentation for, at brevet af 3. februar 2014 er kommet frem til eleven på en sådan måde, at hans manglende reaktion heroverfor må tages som udtryk for, at han var enig i, at uddannelsesaftalen var ophævet af ham med øjeblikkelig virkning fra den 30. januar 2014.

Vi stemmer derfor for at give eleven medhold i kravet på løn mv. under skoleophold.

To voterende udtaler:

Vi finder, at indklagede på grundlag af elevens oplysninger om, at han ønskede at skifte linje og ikke vende tilbage til praktikstedet sammenholdt med oplysningen om, at han havde opsagt sit lejemål, med rette opfattede elevens udtalelser den 30. januar 2014 således, at eleven ensidigt ophævede sin uddannelsesaftale uden varsel, og at eleven ved ikke at reagere på virksomhedens brev til ham af 3. februar 2014 har givet udtryk for, at han var enig heri.

Vi stemmer på denne baggrund for at frifinde virksomheden for krav på løn mv. fra den 30. januar 2014.

Ad efterbetalingskrav for februar 2013 til januar 2014

Vi lægger efter de foreliggende oplysninger til grund, at eleven har holdt ferie – og er blevet trukket i løn for ferieafholdelse – 4 dage i påsken, 1 dag på den ”indeklemte fredag”, 10 dage i sommerferien og 5 dage i julen. Der er herudover formentlig afholdt et yderligere antal feriedage, men også fratrukket løn for arbejdstimer inden for normal arbejdstid, som ikke er præsteret, således som forklaret af V1. Krav på ”manglende løn for 18 feriedage”, tages herefter til følge med skønsmæssigt 5.000 kr.

Med denne ændring tager vi elevens efterbetalingskrav, som i øvrigt er opgjort i overensstemmelse med den for uddannelsesforholdet gældende overenskomst, til følge.

Ad godtgørelse efter ansættelsesbevisloven

Vi lægger efter det på uddannelsesaftalen anførte til grund, at eleven og indklagede underskrev uddannelsesaftalen den 18. februar 2013, og at de korrektioner til uddannelsesaftalens pkt. 8, som blev lavet af erhvervsskolen, først blev påført i forbindelse med erhvervsskolens registrering af uddannelsesaftalen den 31. oktober 2013. Der foreligger ingen oplysning om, hvorvidt eleven har fået en kopi af uddannelsesaftalen efter dette tidspunkt.

Uddannelsesaftalen er derfor mangelfuld, idet den ikke indeholder oplysninger, som er egnede til at identificere den relevante referenceoverenskomst, som efter erhvervsuddannelsesloven har betydning for elevens løn- og ansættelsesvilkår. Der er efter denne overenskomst ikke mulighed for generelt at fastlægge en 40 timers arbejdsuge, hvorfor oplysningen herom i uddannelsesaftalen ikke er korrekt.

3 voterende udtaler:

Vi finder, at uddannelsesaftalen efter sit indhold har været vildledende, og at eleven blev udsat for risiko for tab af et ikke ubetydeligt beløb, hvorfor vi stemmer for at fastsætte godtgørelsens størrelse til 10.000 kr.

2 voterende udtaler:

Vi finder, at en godtgørelse efter ansættelsesbevisloven efter manglernes karakter bør fastsættes til et lavere beløb.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet, hvorefter eleven får medhold i sin påstand med i alt 127.931,74 kr.

T h i b e s t e m m e s:

Indklagede, B, skal inden 14 dage betale 127.931,74 kr. til A med procesrente fra de enkelte ydelsers forfaldsdato, til betaling sker.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet gerne vil underrettes om rettens afgørelse.