Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 5. december 2014 i sag 36.2014

A

v/sekretær Kjeld Husted, Dansk Metalarbejderforbund

mod

B

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget landsdommer Tine Vuust (formand), advokat Tine Benedikte Skyum (DA) og advokat Pernille Leidersdorff-Ernst (LO). Endvidere har som særligt sagkyndige medlemmer deltaget konsulent Erling Maglegaard Sørensen, udpeget af Dansk Industri, og faglig sekretær Erik B. Wiberg, udpeget af Dansk Metalarbejderforbund.

Mellem klageren, A, født den 1. marts 1960, og indklagede, B, CVR-nr. 11282733, blev den 2. april 2013 indgået en uddannelsesaftale, hvorefter A skulle uddannes som klejnsmed med uddannelsesperiode fra den 2. april 2013 til den 30. juni 2014.

Denne sag drejer sig om virksomhedens ensidige ophævelse af uddannelsesaftalen og efterbetaling af pension og kørselsgodtgørelse.

A har ved sin organisation, Dansk Metalarbejderforbund, ved klageskrift modtaget den 23. juni 2014 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om, at indklagede skal betale 61.950,62 kr.

Påstanden er opgjort som 50.000 kr. i erstatning for uberettiget ophævelse af uddannelsesaftalen, 10.552,62 kr. i manglende pension samt 1.398 kr. i kørselsgodtgørelse.

Indklagede har ikke afgivet svarskrift.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 1. december 2014, hvor indklagede trods lovligt indkaldt ikke gav møde.

Sagsfremstilling

Den kollektive overenskomst inden for uddannelsesområdet er Industriens Overenskomst indgået mellem Dansk Industri og Dansk Metal.

Ved brev af 8. oktober 2013 rettede Dansk Metal på vegne af A henvendelse til indklagede med anmodning om indbetaling af 10.552,62 kr. i manglende pension i henhold til overenskomsten for uge 14-37.

Den 18. oktober 2013 blev elevens uddannelsesaftale ophævet med en begrundelse om arbejdsmangel.

Ved brev af 16. oktober 2013 meddelte EUC Nord, at skolen havde indberettet 1.398 kr. til AER til dækning af lærlingens befordringsudgifter i forbindelse med skoleophold i perioden fra den 5. august 2013 til den 11. oktober 2013.

Retsgrundlag

Erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 1 og 2, har følgende ordlyd:

”Uddannelsesaftalen skal angive den løn, praktikvirksomheden skal betale til elever under praktikophold samt under skoleophold, der er omfattet af aftalen.

Stk. 2. Lønnen skal mindst udgøre den løn, der er fastsat ved kollektiv overenskomst inden for uddannelsesområdet. ”

Industriens overenskomst indeholder i § 13, stk. 3, følgende bestemmelse om pension:

”Lærlinge, der påbegynder en erhvervsuddannelse inden for branchen efter det fyldte 20. år, skal omfattes af pensionsordningen, når 2 måneders anciennitet er opnået. ”

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Ad krav om godtgørelse for tab af uddannelsesgode

Elevens uddannelsesaftale blev ophævet med en begrundelse om arbejdsmangel, hvilket er forhold som virksomheden bærer risikoen for. Herefter findes ophævelsen af uddannelsesaftalen ikke at have været berettiget.

Tre voterende udtaler:

Under hensyn til, at eleven var voksenelev, finder vi, at godtgørelsen i overensstemmelse med Tvistighedsnævnets faste praksis passende kan fastsættes til 50.000 kr.

To voterende udtaler:

Vi finder, at godtgørelsen bør fastsættes til et mindre beløb.

Ad efterbetalingskravet

Eleven var berettiget til pension som opgjort efter den for uddannelsesområdet gældende overenskomst.

Det fremgår af brevet af 16. oktober 2013 fra EUC Nord, at skolen har indberettet 1.398 kr. i kørselsgodtgørelse for et skoleophold fra den 5. august til den 11. oktober 2013. Virksomheden vil herefter få udbetalt dette beløb af AER i refusion for virksomhedens udgifter til befordring til eleven. Under hensyn hertil findes eleven tillige at krav på kørselsgodtgørelse som opgjort.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet, således at eleven får fuldt medhold i sin påstand.

T h i b e s t e m m e s:

B skal inden 14 dage betale 61.950,62 kr. til A.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet gerne vil underrettes om rettens afgørelse.