Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 74-14 om tabt arbejdsfortjeneste - ophør - ferietillæg

Resumé:

Principafgørelsen fastslår

Personer, der ophører med at modtage hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste, har ret til at få udbetalt et tillæg til ferieformål på 12,5 pct. af bruttoydelsen i det foregående kalenderår. Det afgørende er, om den enkelte forælder ophører med at modtage tabt arbejdsfortjeneste.

Der er ikke tale om ophør, hvis dækningen af tabt arbejdsfortjeneste kortvarigt overgår til den anden forælder. En far var derfor ikke berettiget til 12,5 pct. tillæg til ferieformål i en situation, hvor dækningen af tabt arbejdsfortjeneste overgik til mor i en uge. Det var fra starten aftalt, at det herefter igen var far, der skulle have kompensation for tabt arbejdsfortjeneste

Lov:

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 1023 af 23. september 2014 - § 42

Afgørelse:

1. Baggrund for at behandle sagen

Ankestyrelsen har behandlet sagen principielt for at belyse reglerne om tillæg til ferieformål ved ophør og afklare, hvilken betydning det har, at dækningen af tabt arbejdsfortjeneste overgår til den anden forælder.

2. Reglerne

Lov om social service § 42 fastslår, at kommunalbestyrelsen skal yde hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste til personer, der i hjemmet forsørger et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Ydelsen er betinget af, at det er en nødvendig konsekvens af den nedsatte funktionsevne, at barnet passes i hjemmet, og at det er mest hensigtsmæssigt, at det er moderen eller faderen, der passer det.

Det fremgår af § 14 i bekendtgørelse om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom, at kommunen skal udbetale et tillæg på 12,5 pct. af bruttoydelsen i det foregående kalenderår, til personer der ophører med at modtage hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste. Tillæg beregnet efter § 13 indgår ikke i beregningsgrundlaget. Kommunalbestyrelsen skal endvidere beregne et tillæg på 12,5 pct. af bruttoydelsen i det kalenderår, hvor ophøret finder sted. Beløbet udbetales til personen ved ferieårets start.

Det fremgår af punkt 250 i vejledningen om særlig støtte til børn og unge og deres familier, at ydelser af tillæg til ferieformål har baggrund i de almindelige regler om feriepenge og ferietillæg. Hensigten er at give borgere, som ophører med at modtage hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens § 42, mulighed for at holde ferie på samme måde som andre, der har en lønindtægt. Da tillæggene til ferieformål ikke er feriepenge og ferietillæg i ferielovens forstand, vil man i praksis ikke direkte kunne sammenligne ydelserne efter de to regelsæt.

3. Andre principafgørelser

Gældende

Følgende principafgørelser er brugt ved afgørelsen og gælder stadig:

C-50-03: Ankestyrelsen fandt, at en ansøger som havde modtaget og fortsat modtog hjælp til tabt arbejdsfortjeneste på enkeltdage ikke var berettiget til at få beregnet 12,5 % tillæg til ferieformål.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at udbetaling af 12,5 % tillæg til ferieformål ifølge ordlyden af Socialministeriets bekendtgørelse om tabt arbejdsfortjeneste mv. og Ankestyrelsens praksis forudsatte, at ansøger helt eller delvist var ophørt med at modtage hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste. Ankestyrelsen fandt ikke, at ansøger var ophørt med at modtage hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste, idet ansøger ifølge det oplyste i flere år havde haft en løbende bevilling på hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste på enkeltdage. Det forhold at kommunen havde stillet krav om at modtage en ansøgning hver gang ansøger havde behov for tabt arbejdsfortjeneste kunne ikke begrunde en ændret vurdering.

Ankestyrelsen bemærkede, at det var indgået ved Ankestyrelsens vurdering, at det fremgår af Socialministeriets vejledning om sociale tilbud til børn og unge med handicap, at tillæg til ferieformål efter bekendtgørelsen ikke er feriepenge og ferietillæg i ferielovens forstand, og at man derfor ikke i praksis direkte vil kunne sammenligne ydelserne efter de 2 regelsæt.

4. Den konkrete afgørelse

Ankestyrelsen har i møde truffet afgørelse i din sag om tillæg til ferieformål.

Resultatet er:

• Du har ikke ret til 12½ % ferietillæg til dækning af din ferie i uge 9.

Det betyder, at afgørelsen fra Kommunen stadig gælder.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Ankestyrelsen vurderer, at du ikke er ophørt med at modtage kompensation for tabt arbejdsfortjeneste. Du er derfor ikke berettiget til 12½ % tillæg til ferieformål.

Vi lægger ved afgørelsen vægt på sagens oplysninger om, at du modtager kompensation for tabt arbejdsfortjeneste i 37 timer om ugen, og at du er fortsat hermed efter uge 9. Barns mor modtager således alene dækning for tabt arbejdsfortjeneste i de uger, hvor du holder ferie fra pasningen af barn.

Vi lægger også vægt på, at der gælder særlige regler for tillæg til ferieformål for de personer, der modtager tabt arbejdsfortjeneste. Vi henviser til §§ 13 og 14 i bekendtgørelse om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom. Da tillæggene til ferieformål ikke er feriepenge og ferietillæg i ferielovens forstand, vil man i praksis ikke direkte kunne sammenligne ydelserne efter de to regelsæt.

Personer, der modtager hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste, har ret til et tillæg til ferieformål på 1 pct. af bruttoydelsen i det foregående kalenderår. Beløbet udbetales pr. 1. maj. Vi forudsætter at du har fået dette beløb udbetalt.

Der er kun ret til yderligere ferietillæg, hvis du helt eller delvist ophører med dækning af tabt arbejdsfortjeneste. I så fald udbetales der et tillæg til ferieformål på 12½ %. Hensigten hermed er at give personer, som ophører med at modtage hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens § 42, mulighed for at holde ferie på samme måde som andre, der har en lønindtægt. Da du, som nævnt ovenfor, ikke er ophørt med at modtaget kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, er du ikke berettiget til dette ferietillæg.

Der henvises i øvrigt til principafgørelse C-50-03. I denne sag fandt vi, at en ansøger som havde modtaget og fortsat modtog hjælp til tabt arbejdsfortjeneste på enkeltdage ikke var berettiget til at få beregnet 12,5 % tillæg til ferieformål.

Bemærkninger til klagen

Du oplyser i klagen, at det fremgår af dine lønsedler, at du har optjent 25 feriedage, og du ønsker at gøre brug heraf.

Vi henviser til vores begrundelse ovenfor, og de særlige regler om ferietillæg, der gælder for modtagere af tabt arbejdsfortjeneste. Det forhold, at det fremgår af lønsedlen, at du har optjent 25 feriedage, kan efter vores opfattelse ikke ændre på resultatet. Det gælder, selv om det har givet dig en forventning om, at du kan afholde disse feriedage, idet en sådan ordning ikke vil være i overensstemmelse med loven. Vi forudsætter dog, at kommunen fremadrettet sikrer, at du bliver vejledt korrekt herom.

Bemærkninger til kommunens sagsbehandling

Vi bemærker, at kommunen ikke har overholdt fristen på 4 uger for genvurdering af afgørelsen. Klagen er modtaget hos kommunen den 29. april 2013 og kommunen har genvurderet og videresendt sagen den 26. juni 2013.

Hvis kommunen ikke kan færdiggøre sin genvurdering inden for fristen på 4 uger, fordi der skal skaffes yderligere oplysninger, vurderinger og lignende, skal klageren have besked herom og om, hvornår genvurderingen kan forventes afsluttet. Kommunen kan dog ikke generelt henvise til, at kommunen ikke kan overholde den generelle sagsbehandlingsfrist, som kommunen har gjort den 31. maj 2013.

Da der er tale om en ordensforskrift, får det ikke betydning for afgørelsens gyldighed. Vi forudsætter dog, at kommunen fremadrettet overholder reglerne herom.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da kommunen traf afgørelse i sagen

• Kommunens afgørelse af 9. april 2013.

• Klagen til Ankestyrelsen af 29. april 2013.

• Kommunens genvurdering