Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 76-14 om borgerstyret personlig assistance - personkreds - betydelig nedsat funktionsevne - aktivitetsniveau

Resumé:

Principafgørelsen fastslår

Betydelig nedsat funktionsevne

Der er tale om en betydelig nedsat funktionsevne, når en borger ikke eller kun i meget begrænset omfang, kan bevæge sig og udføre almindelige dagligdags opgaver som f.eks. personlig pleje, madlavning, rengøring og transport.

Ved vurderingen af, hvorvidt en borger er omfattet af personkredsen for borgerstyret personlig assistance, skal kommunen foretage en individuel og helhedsorienteret vurdering af borgerens behov. Der skal være tale om et behov, der ikke kan dækkes efter servicelovens regler om personlig og praktisk hjælp, socialpædagogisk bistand samt ledsageordning.

Aktivitetsniveau

Det er ikke et krav for at være omfattet af personkredsen for borgerstyret personlig assistance, at der er tale om en borger, der har eller har mulighed for at få et højt aktivitetsniveau.

Dog kan en borgers aktivitetsniveau i det konkrete tilfælde være en del af vurderingen af, hvorvidt borgeren har et behov, som gør det nødvendigt at yde en ganske særlig støtte som borgerstyret personlig assistance. Der skal i den forbindelse tages hensyn til formålet med bestemmelsen, som er at give personer med omfattende funktionsnedsættelser mulighed for at leve et så normalt og selvstændigt liv som muligt.

Hjælpemidler og indretning af borgers bolig

Det kan kræves, at borger, i det omfang vedkommende er i stand til det, benytter sig af mindre hjælpemidler, som er med til at gøre borgeren mere selvhjulpen. Kommunen kan også kræve, at borgeren indretter sig både med hensyn til indretning af bolig samt levemåde. Dog skal der også i den forbindelse tages hensyn til formålet med bestemmelsen.

Lov:

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 1023 af 23. september 2014 - § 96

Afgørelse:

1. Baggrund for at behandle sagen

Ankestyrelsen har behandlet sagen principielt for at afklare, i hvilket omfang en borgers funktionsevne skal være nedsat, for at vedkommende er omfattet af personkredsen i servicelovens § 96.

2. Reglerne

Lov om social service § 96 fastslår, at borgerstyret personlig assistance bevilges til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har et behov, som gør det nødvendigt at yde denne ganske særlige støtte.

3. Andre principafgørelser

Kasserede

Følgende principafgørelser er kasserede og gælder ikke længere:

O-87-98 og O-89-98: historisk, gælder ikke længere. Praksis er indarbejdet i denne principafgørelse.

4. Den konkrete afgørelse

Ankestyrelsen har i møde truffet afgørelse i din sag om borgerstyret personlig assistance.

Resultatet er

• Du har ret til borgerstyret personlig assistance.

Det betyder, at A Kommunes afgørelse af 9. juli 2013 ikke gælder.

Vi skal bede kommunen tage stilling til omfanget af din ordning med borgerstyret personlig assistance.

Kommunen vil kontakte dig.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Ankestyrelsen vurderer, at du er omfattet af personkredsen, der har ret til borgerstyret personlig assistance.

Vi lægger vægt på, at du har en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne på grund af medfødt cerebral parese med spastisk lammelse af arme og ben, hypermobilitet, spiserørsbrok samt gigt i leddene. Du har flere gange været opereret i skulder og ryg, og har aftagende gangfunktion samt tiltagende dårlig balance.

Vi lægger desuden vægt på, at du som følge af dine lidelser bruger flere kræfter på at udføre ting end andre uden en funktionsnedsættelse. Du har problemer med udførelsen af den personlige pleje samt almindelige daglige funktioner som rengøring, madlavning, tøjvask og indkøb. Endvidere har du behov for hjælp ved aktiviteter uden for hjemmet, fx i forbindelse med af- og påklædning, adgangsforhold samt toiletbesøg. Du oplyser, at bruge rollator både ude og inde, og har en meget begrænset gangfunktion. Endvidere benytter du minicrosser til at komme rundt uden for hjemmet samt F handicapkørsel.

Vi lægger endvidere vægt på, at du deltager i diverse foreningsarrangementer og møder samt besøger venner og familie, hvilket gør, at du har brug for en mere fleksibel tilrettelæggelse af hjælpen end din nuværende personlige og praktiske hjælp samt ledsageordning giver mulighed for. I forbindelse med aktiviteter uden for hjemmet har du brug for hjælp til af- og påklædning, transport, toiletbesøg samt at nå ting uden for din rækkevidde.

Kommunen vurderer, at du vil kunne blive mere selvhjulpen, hvis du indretter dig anderledes og benytter flere hjælpemidler. Endvidere lægger kommunen vægt på, at du selv klarer aftensmaden samt klarer dig selvstændigt i forbindelse med sommerhusophold. Dette kan dog ikke føre til afslag på borgerstyret personlig assistance, idet vi ikke finder det godtgjort, at du er, eller kan blive, så selvhjulpen som kommunen forudsætter i sin afgørelse.

Du oplyser, at du ikke er i stand til at benytte de af kommunen foreslåede hjælpemidler. Flere af disse har du afprøvet i forbindelse med en tidligere skulderoperation, uden succes. Endvidere oplyser du, at du også modtager praktisk hjælp i forbindelse med aftensmaden, samt at familie og venner hjælper dig, når du er i sommerhus.

Vi finder på baggrund af ovenstående, at dit funktionsniveau er nedsat i en sådan grad, at du er omfattet af personkredsen for borgerstyret personlig assistance.

Vi finder endvidere ud fra sagens oplysninger ikke grundlag for at vurdere, at du ikke vil være i stand til at fungere som arbejdsleder. Vi har i den forbindelse lagt vægt på, at der ikke er oplysninger om, at dit kognitive funktionsniveau skulle være nedsat. Endvidere lægger vi vægt på, at kommunen i forbindelse med den oprindelige bevilling af borgerstyret personlig assistance vurderede, at du er i stand til at udfylde arbejdslederrollen.

Vi vurderer på den baggrund, at du har ret til borgerstyret personlig assistance.

Kommunen skal vurdere, hvor mange timer, du har behov for. I denne vurdering skal kommunen tage højde for dit samlede behov for personlig og praktisk hjælp samt ledsagelse.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da A Kommune traf afgørelse i sagen

• A Kommunes afgørelse af 9. juli 2013

• Klagen til Ankestyrelsen af 29. juli 2013

• A Kommunes genvurdering

Dine efterfølgende henvendelser til Ankestyrelsen af 17. oktober, 18. november og 19. december 2013 samt 27. februar 2014

A Kommune gav afslag på borgerstyret personlig assistance.

A Kommune har begrundet afgørelsen med, at det vurderes, at du ikke er omfattet af personkredsen.

Du har klaget over A Kommunes afgørelse.

I klagen til Ankestyrelsen er det anført, at der mangler oplysninger om din funktionsnedsættelse.

A Kommune fastholder afslaget i forbindelse med genvurderingen.

Redaktionel note
  • Denne principafgørelse er kasseret den 9. maj 2018, da den er erstattet af principafgørelse 18-18.