Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 79-14 om rehabiliteringsteam - genforelæggelse - genbehandling - borgerens deltagelse på møde i rehabiliteringsteam

Resumé:

Principafgørelsen fastslår

Kommunens forelæggelse af sager for rehabiliteringsteamet

Sager om ressourceforløb, fleksjob, tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende og førtidspension

I alle tilfælde, hvor kommunen forelægger en sag om ressourceforløb, fleksjob, tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende og førtidspension for rehabiliteringsteamet, har kommunen pligt til at følge alle sagsbehandlingsreglerne for forelæggelsen. Det gælder, uanset om kommunen efter forelæggelsen træffer afgørelse om tilkendelse eller afslag.

Det betyder, at kommunen blandt andet skal udarbejde rehabiliteringsplanens forberedende del i alle sager om ressourceforløb, fleksjob, tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende og førtidspension, som kommunen forelægger for rehabiliteringsteamet.

Efter reglerne skal rehabiliteringsteamet afgive en indstilling i alle sager, inden kommunen træffer beslutning om og tilkendelse af ressourceforløb, fleksjob, tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende og førtidspension Det følger af praksis i principafgørelse 6-14, at kommunen kun har pligt til at forelægge sagen for rehabiliteringsteamet i det tilfælde, hvor kommunen vurderer, at der er grundlag for at påbegynde behandling af sag om ressourceforløb, fleksjob, tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende eller førtidspension.

Sager om førtidspension på det foreliggende dokumentationsgrundlag

Kommunen skal dog altid forelægge sagen for rehabiliteringsteamet, når borgeren har søgt om fortidspension på det foreliggende grundlag. I disse sager er der enkelte lempelser i sagsbehandlingsreglerne, herunder at den praktiserende læges vurdering ikke skal indgå i sagen.

Andre sager

Kommunen kan i andre sager end sager om ressourceforløb, fleksjob, støtte i form af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende og førtidspension vælge at forelægge sagen for rehabiliteringsteamet. Kommunen kan i disse tilfælde vælge at følge sagsbehandlingsreglerne. Kommunen skal være opmærksom på, at der er særlige regler om, at kommunen f.eks. i sager om revalidering skal udarbejde rehabiliteringsplanen.

Om borgerens deltagelse på mødet ved genforelæggelse

Hvis kommunen ikke følger rehabiliteringsteamets indstilling, skal kommunen efter reglerne forelægge sagen for rehabiliteringsteamet på ny, inden kommunen træffer afgørelse. Først når rehabiliteringsteamet har genvurderet sagen, træffer kommunen afgørelse.

Borgeren og borgerens sagsbehandler skal efter reglerne deltage i rehabiliteringsteamets møder, når borgerens sag behandles.

Det betyder, at borgeren skal deltage på det møde i rehabiliteringsteamet, hvor borgerens sag bliver genbehandlet. Kommunen har dermed pligt til at indkalde borgeren til mødet.

Sagen kan dog behandles uden borgerens deltagelse, hvis det er åbenbart formålsløst af udvikle borgerens arbejdsevne.

Hvis borgeren ikke har deltaget i det møde i rehabiliteringsteamet, hvor borgerens sag har været genbehandlet, vil det som udgangspunkt medføre, at kommunens afgørelse er ugyldig, medmindre det er åbenbart formålsløst at udvikle borgerens arbejdsevne, eller det i den konkrete sag kan udelukkes, at den manglende borgerinddragelse har haft betydning for afgørelsens resultat.

I den konkrete sag vurderede Beskæftigelsesudvalget, at det ikke kunne udelukkes, at en yderligere dialog med borgeren i forbindelse med genbehandlingen i rehabiliteringsteamet kunne have ført til en anden vurdering af sagen. Kommunens afgørelse var derfor ugyldig, og Beskæftigelsesudvalget hjemviste sagen til ny behandling i kommunen.

Lov:

Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats - lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 med de ændringer, der følger af ændringslov nr. 1380 af 23. december 2012 - § 25 a

Afgørelse:

1. Baggrund for at behandle sagen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har behandlet sagen principielt for at afklare kommunens ret og pligt til at forelægge en sag for rehabiliteringsteamet, herunder om det har betydning for anvendelse af sagsbehandlingsreglerne, at kommunens afgørelse er et afslag.

2. Reglerne

Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats § 25 a, stk. 1, fastslår, at rehabiliteringsteamet skal afgive en indstilling i alle sager, inden beslutning om og tilkendelse af ressourceforløb, fleksjob, tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende og førtidspension træffes.

Det følger af § 25 a, stk. 5, at borgeren og borgerens sagsbehandler deltager i rehabiliteringsteamets møder, når borgerens sag behandles. Sagen kan dog behandles uden borgerens deltagelse, hvis det er åbenbart formålsløst af udvikle borgerens arbejdsevne.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 30 a, stk. 1, fastslår, at personer, der skal have behandlet deres sag i et rehabiliteringsteam, jf. kapitel 3 a i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, skal have en rehabiliteringsplan. Rehabiliteringsplanen består dels af en forberedende del, som udarbejdes for alle, dels af en indsatsdel, som udarbejdes for personer, der er visiteret til et ressourceforløb.

Det følger af § 1, stk. 1, i bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende eller førtidspension, at bekendtgørelsen finder anvendelse, når en sag skal forelægges rehabiliteringsteamet, jf. § 25 a, stk. 1, i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, med henblik på en vurdering af, om en borger

1) skal tilbydes et ressourceforløb efter kapitel 12 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

2) skal have bevilget et fleksjob, eller støtte i form af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende efter kapitel 13 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, eller 3) skal tilkendes førtidspension efter lov om social pension.

Det følger af bekendtgørelsens § 1, stk. 3, at kommunen kan vælge at forelægge andre sager for rehabiliteringsteamet end de sager, der er nævnt i stk. 1, og at kommunen i den forbindelse kan vælge at anvende bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

Det følger af bekendtgørelsens § 6, at rehabiliteringsteamets medlemmer på baggrund af rehabiliteringsplanens forberedende del forbereder sig til et møde i teamet, hvor borgeren og borgerens sagsbehandler deltager, jf. § 25 a, stk. 5, i lov om ansvaret og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.

3. Andre principafgørelser

Gældende

Følgende principafgørelser er brugt ved afgørelsen og gælder stadig:

6-14: En borger kan ikke anmode om, at kommunen alene tager stilling til spørgsmålet om fleksjob, da kommunen skal se en ansøgning om fleksjob i lyset af alle de muligheder, der findes for hjælp efter den sociale lovgivning.

Borgeren har ikke krav på at få sin sag forelagt for rehabiliteringsteamet. Kommunen har kun pligt til at forelægge sagen for rehabiliteringsteamet i det tilfælde, hvor kommunen vurderer, at der er grundlag for at påbegynde behandling af sag om ressourceforløb, fleksjob, tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende eller førtidspension.

22-14: Borgeren skal inviteres med til det møde, hvor rehabiliteringsteamet skal drøfte og give indstilling i borgerens sag. Det gælder uanset, om sagen handler om ressourceforløb, fleksjob, tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende eller førtidspension. Det gælder også for sager, hvor borgeren har anmodet om førtidspension på det foreliggende dokumentationsgrundlag.

Kun i de tilfælde, hvor det er åbenbart formålsløst at forsøge at udvikle borgerens arbejdsevne, kan rehabiliteringsteamet behandle en sag, uden at borgeren deltager. I alle andre tilfælde skal borgeren indkaldes til mødet i rehabiliteringsteamet.

Har borgeren ikke været indkaldt til mødet i rehabiliteringsteamet, vil det som udgangspunkt betyde, at kommunens afgørelse er ugyldig.

Kun hvis det kan udelukkes, at den manglende borgerinddragelse har haft betydning for afgørelsens resultat, kan Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg fastholde kommunens afgørelse.

4. Den konkrete afgørelse

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i møde truffet afgørelse i din sag om klage over A Kommunes afgørelse af 29. oktober 2013 om afslag på fleksjob.

Resultatet er:

• Kommunen skal behandle din sag igen

Det betyder, at vi hjemviser sagen til ny behandling og afgørelse i kommunen. Du skal være opmærksom på, at en ny afgørelse godt kan føre til det samme resultat i din sag.

Kommunen skal, inden den træffer en ny afgørelse, forelægge sagen for rehabiliteringsteamet på ny med henblik på genbehandling, hvor du også skal deltage.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Kommunens afgørelse om afslag på fleksjob:

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, at kommunens afgørelse af 29. oktober 2013 om afslag på fleksjob er ugyldig.

Vi har lagt vægt på kommunens oplysninger om, at kommunen ikke har indkaldt dig til det møde i rehabiliteringsteamet, hvor din sag blev genbehandlet. Du har derfor ikke haft mulighed for at deltage i mødet.

Vi vurderer, at det ikke kan udelukkes, at en yderligere dialog med dig i forbindelse med genbehandlingen i rehabiliteringsteamet kunne have ført til en anden vurdering af sagen.

På baggrund af oplysningerne i sagen vurderer vi også, at du ikke opfylder undtagelsesbestemmelsen om, at sagen kan behandles uden borgerens deltagelse, hvis det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen.

Vi hjemviser derfor sagen til kommunen med henblik på, at kommunen forelægger sagen for rehabiliteringsteamet på ny, hvor du også deltager.

Efter reglerne træffer kommunen afgørelse i sagen på baggrund af rehabiliteringsteamets indstilling. Hvis kommunen ikke følger rehabiliteringsteamets indstilling, skal sagen forelægges for rehabiliteringsteamet på ny, inden der træffes afgørelse. Når rehabiliteringsteamet har revurderet sagen, træffer kommunen afgørelse.

Borgeren og borgerens sagsbehandler skal deltage i rehabiliteringsteamets møder, når borgerens sag behandles. Sagen kan dog behandles uden borgerens deltagelse, hvis det er åbenbart formålsløst at udvikle borgerens arbejdsevne.

Kommunens sagsbehandling:

Vi vurderer, at i alle tilfælde, hvor kommunen forelægger en sag om ressourceforløb, fleksjob, støtte i form af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende og førtidspension for rehabiliteringsteamet, har kommunen pligt til at følge alle sagsbehandlingsreglerne for forelæggelsen, uanset om kommunen efter forelæggelsen træffer afgørelse om tilkendelse eller afslag.

Vi har lagt vægt på, at kommunens forelæggelse af ovennævnte sager for rehabiliteringsteamet i alle tilfælde må anses for at være udtryk for, at kommunen har vurderet, at der er grundlag for at påbegynde en sag, herunder at der er noget, der taler for, at borgeren kunne være i målgruppen for enten fleksjob, ressourceforløb, tilskud til selvstændig virksomhed eller førtidspension.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i principafgørelse 6-14 fastslået, at kommunen kun har pligt til at forelægge sagen for rehabiliteringsteamet i det tilfælde, hvor kommunen vurderer, at der er grundlag for at påbegynde behandling af sag om ressourceforløb, fleksjob, tilskud til

selvstændigt erhvervsdrivende eller førtidspension, således hvis kommunen vurderer, at borgeren kunne være i målgruppen for en af de nævnte tiltag.

Selv om kommunen efter forelæggelse af sagen for rehabiliteringsteamet giver afslag på fleksjob, skal kommunen således følge alle sagsbehandlingsreglerne for forelæggelsen.

Det betyder, at kommunen også har pligt til at genforelægge en sag om ressourceforløb, fleksjob, støtte i form af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende og førtidspension for rehabiliteringsteamet i det tilfælde, hvor sagen har været forelagt for teamet, og kommunen efterfølgende beslutter ikke at følge teamets indstilling.

Efter reglerne skal rehabiliteringsteamet afgive en indstilling i alle sager, inden beslutning om og tilkendelse af ressourceforløb, fleksjob, tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende og førtidspension træffes.

Kommunen træffer afgørelse i sagen på baggrund af rehabiliteringsteamets indstilling. Hvis kommunen ikke følger rehabiliteringsteamets indstilling, skal sagen forelægges for rehabiliteringsteamet på ny, inden der træffes afgørelse. Når rehabiliteringsteamet har revurderet sagen, træffer kommunen afgørelse.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå, da kommunen traf afgørelse i sagen

• Kommunens afgørelse af 29. oktober 2013

• Klagen til Ankestyrelsen af 22. november 2013

• Kommunens genvurdering af 12. december 2013

• Yderligere oplysninger fra A Kommune i samtalenotat af 8. juli 2014

Redaktionel note
  • Denne principafgørelse er kasseret den 27. november 2019, da den er erstattet af principmeddelelse 78-19.