Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 80-14 om revalidering - revalideringsydelse - fradrag - erstatning - tabt arbejdsfortjeneste

Resumé:

Denne principafgørelse fastslår

Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste medfører ikke fradrag i revalideringsydelse.

Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste er således ikke omfattet af aktivlovens § 59 om fradrag i revalideringsydelse.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, at erstatning for tabt arbejdsfortjeneste ikke kan anses for omfattet af udtrykket ”løbende udbetaling fra forsikringer” i aktivlovens § 59, der efter retspraksis skal fortolkes restriktivt.

Beskæftigelsesudvalget lægger vægt på, at erstatning for tabt arbejdsfortjeneste ikke er en løbende ydelse, men en kapitalerstatning.

Principafgørelse 187-11 ophæves

Ankestyrelsens principafgørelse 187-11 fastslog, at erstatning for tabt arbejdsfortjeneste var omfattet af aktivlovens § 59, og at erstatningen i visse tilfælde skulle fradrages i revalideringsydelse.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg indgik den 4. juni 2014 i Vestre Landsret et retsforlig, idet udvalget anerkendte, at erstatning for tabt arbejdsfortjeneste ikke kan anses for omfattet af aktivlovens § 59, og dermed ikke skal fradrages i revalideringsydelse. På denne baggrund ændrede Beskæftigelsesudvalget sin afgørelse, der lå til grund for principafgørelse 187-11, i overensstemmelse med retsforliget.

Den nye praksis medfører generelt, at kommunerne skal tage stilling til genoptagelse af eventuelle sager, hvor der måtte være truffet afgørelse om fradrag for tabt arbejdsfortjeneste i tidsrummet mellem Ankestyrelsens principafgørelse 187-11 fra 1. november 2011 og til offentliggørelsen af nærværende principafgørelse (80-14). Genoptagelse skal ske efter anmodning eller – hvis det er administrativt overkommeligt – på myndighedens eget initiativ.

Lov:

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 1193 af 13. november 2014 – § 59

Afgørelse:

1. Baggrund for at behandle sagen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har behandlet sagen principielt for at fastslå, at erstatning for tabt arbejdsfortjeneste ikke medfører fradrag i revalideringsydelse.

2. Reglerne

Det fremgår af aktivlovens § 59, stk. 1, at kommunen nedsætter revalideringsydelsen med indtægter fra løbende udbetalinger fra forsikringer og pensionsordninger, herunder løbende udbetaling af erhvervsevnetabserstatning efter lov om arbejdsskadesikring og efter lov om erstatning og godtgørelse til tidligere udsendte soldater og andre statsansatte med sent diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion. Disse indtægter trækkes dog kun fra i det omfang, de sammenlagt med revalideringsydelsen overstiger revalidendens hidtidige arbejdsindtægter.

3. Andre principafgørelser

Kasserede

Følgende principafgørelser er kasserede og gælder ikke længere:

187-11: historisk, gælder ikke længere.

4. Den konkrete afgørelse

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har genoptaget NNs sag på forvaltningsretligt grundlag og har i møde truffet ny afgørelse i sagen.

Resultatet er:

• NNs erstatning for tabt arbejdsfortjeneste er ikke omfattet af aktivlovens § 59 om fradrag i revalideringsydelse

• NNs erstatning for tabt arbejdsfortjeneste medfører derfor ikke fradrag i hendes revalideringsydelse

Det betyder, at vi ændrer vores afgørelse af 16. september 2011.

Vi traf den 16. september 2011 afgørelse om, at NNs erstatning for tabt arbejdsfortjeneste var omfattet af aktivlovens § 59 om fradrag i revalideringsydelse. Vi fandt dog, at det ikke var aktuelt at foretage fradrag i hendes revalideringsydelse, idet erstatningen for tabt arbejdsfortjeneste sammenlagt med revalideringsydelsen ikke oversteg hendes hidtidige arbejdsindtægter.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, at NNs erstatning for tabt arbejdsfortjeneste ikke medfører fradrag i hendes revalideringsydelse.

Vi har ved retsforlig af 4. juni 2014 i en tilsvarende sag taget bekræftende til genmæle, idet vi har anerkendt, at erstatning for tabt arbejdsfortjeneste ikke medfører fradrag i revalideringsydelse.

Vi vurderer, at erstatning for tabt arbejdsfortjeneste ikke kan anses for omfattet af aktivlovens § 59 om fradrag i revalideringsydelse.

Vi har lagt vægt på, at erstatning for tabt arbejdsfortjeneste ikke er en løbende ydelse, men en kapitalerstatning.

Vi ændrer således vores afgørelse af 16. september 2011.

Vi traf den 16. september 2011 afgørelse om, at NNs erstatning for tabt arbejdsfortjeneste var omfattet af aktivlovens § 59 om fradrag i revalideringsydelse. Vi fandt dog, at det ikke var aktuelt at foretage fradrag i hendes revalideringsydelse, idet erstatningen for tabt arbejdsfortjeneste sammenlagt med revalideringsydelsen ikke oversteg hendes hidtidige arbejdsindtægter.

Vi bemærker, at Ankestyrelsens principafgørelse 187-11 vil blive ophævet. Principafgørelse 187-11 fastslog, at erstatning for tabt arbejdsfortjeneste er omfattet af aktivlovens § 59 om fradrag i revalideringsydelse, og er således ikke i overensstemmelse med retsforliget.

Efter reglerne nedsætter kommunen revalideringsydelsen med indtægter fra løbende udbetalinger fra forsikringer og pensionsordninger, herunder løbende udbetaling af erhvervsevnetabserstatning efter lov om arbejdsskadesikring og efter lov om erstatning og godtgørelse til tidligere udsendte soldater og andre statsansatte med sent diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion. Disse indtægter trækkes dog kun fra i det omfang, de sammenlagt med revalideringsydelsen overstiger revalidendens hidtidige arbejdsindtægter.