Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven), lov om ændring af selskabsloven, årsregnskabsloven og lov om værdipapirhandel m.v. (Øget adgang til oplysninger om ihændehaveraktier for offentlige myndigheder og ændring af betaling for regnskabskontrollen med visse virksomheder) og lov om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer i forbindelse med skatter, afgifter og andre foranstaltninger samt administrativt samarbejde på beskatningsområdet

I medfør af § 372 i lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 322 af 11. april 2011, § 4, stk. 2, i lov nr. 477 af 30. maj 2012 om ændring af selskabsloven, årsregnskabsloven og lov om værdipapirhandel m.v. (Øget adgang til oplysninger om ihændehaveraktier for offentlige myndigheder og ændring af betaling for regnskabskontrollen med visse virksomheder), og § 6, stk. 3, i lov nr. 118 af 7. februar 2012 om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer i forbindelse med skatter, afgifter og andre foranstaltninger samt administrativt samarbejde på beskatningsområdet, fastsættes:

Ikrafttræden af bestemmelser i lov nr. 470 af 12. juni 2009 og overgangsbestemmelse i forbindelse hermed

§ 1. Selskabslovens § 5, nr. 9, § 50, stk. 2, § 51, stk. 4 og 5, § 58, stk. 1 og 2, og § 367, stk. 1, sættes i kraft.

Stk. 2. Selskabslovens § 58, stk. 3, sættes i kraft.

§ 2. Meddelelser om betydelige kapitalposter i et kapitalselskab jf. selskabslovens § 55, stk. 1, der er modtaget af kapitalselskabet før den 15. december 2014, skal være registreret i ejerregistret, jf. selskabslovens § 58, stk. 1, senest den 15. juni 2015.

Ikrafttræden af bestemmelse i lov nr. 477 af 30. maj 2012 og overgangsbestemmelse i forbindelse hermed

§ 3. § 1 i lov nr. 477 af 30. maj 2012 sættes i kraft.

§ 4. Registreringspligtige besiddelser af ihændehaveraktier, jf. selskabslovens § 57 a, stk. 1, der er erhvervet før den 15. december 2014, skal være registreret i Erhvervsstyrelsens it-system senest den 15. juni 2015.

Ikrafttræden af bestemmelse i lov nr. 118 af 7. februar 2012

§ 5. Skattekontrollovens § 3 A, stk. 8, som affattet ved § 8, nr. 1, i lov nr. 118 af 7. februar 2012, sættes i kraft.

Ikrafttræden

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. december 2014, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 1, stk. 2, og § 5 træder i kraft den 15. juni 2015.

Erhvervs- og Vækstministeriet, den 10. december 2014

Henrik Sass Larsen

/ Victor Kjær