Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
32014D0009
 
32014D0746
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Bilag 2
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om gennemførelse af visse af Kommissionens afgørelser vedrørende forhold omfattet af lov om CO2-kvoter1)

I medfør af § 19, stk. 3, og § 37 i lov nr. 1095 af 28. november 2012 om CO2-kvoter, som ændret ved lov nr. 1497 af 23. december 2014, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 4, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 436 af 11. maj 2012 om Energistyrelsens opgaver og beføjelser:

§ 1. Energistyrelsens tildeling af kvoter til produktionsenheder i medfør af § 19 i lov om CO2-kvoter sker i overensstemmelse med Kommissionens afgørelse 2014/9/EU af 18. december 2013 om ændring af afgørelse 2010/2/EU og 2011/278/EU for så vidt angår de sektorer og delsektorer, der anses for at være udsat for en betydelig risiko for carbon leakage, jf. bilag 1.

§ 2. Listen over de sektorer, som er udsat for betydelig risiko for carbon leakage, jf. Kommissionens afgørelse 2011/278/EU af 27. april 2011, følger af Kommissionens afgørelse 2014/746/EU af 27. oktober 2014 om opstilling af en liste over sektorer og delsektorer, der anses for at være udsat for en betydelig risiko for kulstoflækage, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF, for perioden 2015-2019 (carbon leakage-afgørelsen for perioden 2015-2019), jf. bilag 2, og de til enhver tid af Kommissionen foretagne ændringer heraf.

§ 3. De internationale vedtagelser og tekniske specifikationer vedrørende krav til virksomheder, produktionsenheder, luftfartøjer, indretninger m.v. eller betingelser for tildeling m.v. af kreditter eller kvoter, der henvises til i afgørelserne, jf. bilag 1 og 2 i denne bekendtgørelse, indføres ikke i Lovtidende, men kundgøres ved, at de pågældende internationale vedtagelser m.v. ligger til gennemsyn hos Energistyrelsen.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2015.

Energistyrelsen, den 23. december 2014

Dorte Nøhr Andersen

/ Astrid Rathe


Bilag 1

KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 18. december 2013

om ændring af afgørelse 2010/2/EU og 2011/278/EU for så vidt angår de sektorer og delsektorer, der anses for at være udsat for en betydelig risiko for carbon leakage

(meddelt under nummer C(2013) 9186)

(EØS-relevant tekst)

(2014/9/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om ændring af Rådets direktiv 96/61/EF (1), særlig artikel 10a, stk. 1 og 13, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Ved Kommissionens afgørelse 2010/2/EU (2) opstilles der i medfør af direktiv 2003/87/EF en liste over, hvilke sektorer og delsektorer der anses for at være udsat for en betydelig risiko for carbon leakage.

(2) Ved Kommissionens afgørelse 2011/278/EU (3) fastlægges der midlertidige EU-regler for harmoniseret gratistildeling af emissionskvoter i henhold til artikel 10a i direktiv 2003/87/EF.

(3) Hvert år kan en sektor eller delsektor blive føjet til listen over sektorer og delsektorer, der anses for at være udsat for en betydelig risiko for carbon leakage, såfremt det er blevet påvist i en analytisk rapport, at denne sektor eller delsektor opfylder kriterierne i artikel 10a, stk. 14-17, i direktiv 2003/87/EF, efter at der er sket en ændring, der har væsentlig indvirkning på sektorens eller delsektorens aktiviteter.

(4) Nogle sektorer, der ikke ansås for at være udsat for en betydelig risiko for carbon leakage på NACE 4-niveau i afgørelse 2010/2/EU, er delt yderligere op, og der er gennemført en vurdering af flere af de delsektorer derunder, som på grund af bestemte kendetegn har en væsentligt anderledes indvirkning end resten af sektoren.

(5) Hvad angår delsektorerne »Mel og flager af kartofler«, »Kartofler, konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, frosset« og »Valle, i pulverform, som granulat eller i anden fast form« viser vurderingen, at delsektorerne tydeligt kan afgrænses fra andre delsektorer på grundlag af specifikke kendetegn, og at de opfylder de kvantitative kriterier i artikel 10a, stk. 15, i direktiv 2003/87/EF. Disse sektorer bør således føjes til listen over sektorer og delsektorer, der anses for at være udsat for en betydelig risiko for carbon leakage.

(6) Hvad angår delsektoren »Transmissionsaksler og krumtappe (friformsmedning af stål)« viser vurderingen også, at delsektorerne tydeligt kan afgrænses fra andre delsektorer på grundlag af specifikke kendetegn, og at de opfylder de kvantitative kriterier i artikel 10a, stk. 16, litra b), i direktiv 2003/87/EF. Denne sektor bør således føjes til listen over sektorer og delsektorer, der anses for at være udsat for en betydelig risiko for carbon leakage.

(7) Sektorerne »Fremstilling af gips« og »Fremstilling af byggematerialer af gips« (NACE-kode 2653 og 2662) er taget op til fornyet overvejelse i 2012. Den kvalitative vurdering påviste vanskelige markedsforhold, f.eks. voksende samhandel og tiltagende import fra lande med lave produktionsomkostninger, øget international konkurrence, og at fortjenstmargener i de analyserede år er beskedne, hvilket sætter en grænse for, hvor meget anlæggene kan investere i at reducere emissionerne. Ud fra disse faktorers samlede påvirkning bør disse sektorer anses for at være udsat for en betydelig risiko for carbon leakage og således føjes til listen over sektorer og delsektorer, der anses for at være udsat for en betydelig risiko for carbon leakage.

(8) Afgørelse 2010/2/EU og 2011/278/EU bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(9) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Klimaændringer —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Ændringer af afgørelse 2010/2/EU

Bilaget til afgørelse 2010/2/EU ændres som angivet i bilag I til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Ændringer af afgørelse 2011/278/EU

Bilag I til afgørelse 2011/278/EU ændres som angivet i bilag II til nærværende afgørelse.

Artikel 3

Adressater

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. december 2013.

På Kommissionens vegne

Connie HEDEGAARD

Medlem af Kommissionen

________________________________________

(1) EUT L 275 af 25.10.2003, s. 32.

(2) EUT L 1 af 5.1.2010, s. 10.

(3) EUT L 130 af 17.5.2011, s. 1.

________________________________________

   
   

BILAG I

I bilaget til afgørelse 2010/2/EU foretages følgende ændringer:

1) I afsnit 2 foretages følgende ændringer:

a) Før 15331427 indsættes følgende:

Prodcom-kode
Beskrivelse
»15311230
Mel og flager af kartofler
15311250
Kartofler, konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, frosset«
   
b)Efter 155154 indsættes følgende:
   
Prodcom-kode
Beskrivelse
»15515533
Valle, i pulverform, som granulat eller i anden fast form«
   
c) Efter 26821620 tilføjes følgende:
   
Prodcom-kode
Beskrivelse
»28401133
Transmissionsaksler og krumtappe (friformsmedning af stål)«
   
2) I afsnit 3 indsættes følgende efter 2640:
   
Prodcom-kode
Beskrivelse
»2653
Fremstilling af gips
2662
Fremstilling af byggematerialer af gips«
   

_____________________

BILAG II

I bilag I til afgørelse 2011/278/EU erstattes de angivelser, der svarer til produktbenchmark »Gips«, »Tørret sekundært gips« og »Gipsplader«, af følgende:

Produktbenchmark
Definition af omfattede produkter
Definition af omfattede processer og emissioner (systemafgrænsninger)
Risiko for carbon leakage, bestemt for 2013 og 2014 ifølge afgørelse 2010/2/EU
Benchmarkværdi
(kvoter/t)
»Gips
Gips, der består af brændt gips eller calciumsulfat (bl.a. til brug i byggeri, sletning af vævet tekstil, coatning af papir, tandbehandling og sanering af jord), i ton calciumsulfat hemihydrat. Alpha-gips er ikke omfattet af dette benchmark.
Alle processer, der er direkte eller indirekte knyttet til produktionstrinnene formaling, tørring og brænding, er omfattet.
Ja
0,048«
»Tørret sekundært gips
Tørret sekundært gips (syntetisk gips, der fremkommer som et genvindingsbiprodukt fra kraftværker eller genvundet materiale fra bygge- og nedrivningsaffald) udtrykt i ton produkt.
Alle processer, der er direkte eller indirekte knyttet til tørring af sekundært gips, er omfattet.
Ja
0,017«
»Gipsplader
Benchmarket omfatter plader, tavler, fliser o.l., af gips eller gipsblandinger, (ikke) beklædt eller forstærket kun med papir eller pap, undtagen genstande med gips som bindemiddel, dekoreret (i ton calciumsulfat hemihydrat). HD-gipsfiberplader er ikke omfattet af dette benchmark.
Alle processer, der er direkte eller indirekte knyttet til produktionstrinnene formaling, tørring, brænding og tørring af plader, er omfattet. Ved bestemmelse af de indirekte udledninger medregnes kun elforbruget til varmepumperne i tørringsfasen.
Ja
0,131«.
         
   


Bilag 2

KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 27. oktober 2014

om opstilling af en liste over sektorer og delsektorer, der anses for at være udsat for en betydelig risiko for kulstoflækage, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF, for perioden 2015-2019

(meddelt under nummer C(2014) 7809)

(EØS-relevant tekst)

(2014/746/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om ændring af Rådets direktiv 96/61/EF (1), særlig artikel 10a, stk. 13, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Det fastsættes i direktiv 2003/87/EF, at auktionering bør være det grundlæggende princip for tildeling af kvoter for drivhusgasemissioner til driftsledere af anlæg inden for EU's emissionshandelssystem (»EU ETS«) fra 2013. Visse driftsledere vil dog fortsat kunne få tildelt kvoter gratis fra 2013-2020 i overensstemmelse med reglerne i direktiv 2003/87/EF og Kommissionens afgørelse 2011/278/EU (2).

(2) Manglen på en ambitiøs international klimaaftale, der skal begrænse den globale temperaturstigning til 2 °C, kunne undergrave fordelene ved de foranstaltninger, EU har iværksat. Manglen på bindende foranstaltninger på internationalt plan kunne føre til en stigning i drivhusgasemissionerne i tredjelande, hvor industrien ikke er underlagt tilsvarende begrænsninger for CO2-udledningen (»kulstoflækage«). For at imødegå risikoen for kulstoflækage fastsættes det i direktiv 2003/87/EF, at Kommissionen med udgangspunkt i resultatet af de internationale forhandlinger opstiller en liste over de sektorer og delsektorer, der anses for at være udsat for en betydelig risiko for kulstoflækage (»liste over sektorer og delsektorer«). Disse sektorer og delsektorer bør gratis tildeles kvoter på 100 % af den mængde, der fastsættes på grundlag af direktiv 2003/87/EF og Kommissionens afgørelse 2011/278/EU, med forbehold af den tværsektorielle korrektionsfaktor, der er omhandlet i direktiv 2003/87/EF og fastsat i bilag II til afgørelse 2013/448/EU (3).

(3) Kommissionen har i den forbindelse analyseret, i hvilken grad tredjelande, som tegner sig for en betydelig del af den globale produktion af produkter i sektorer og delsektorer, der er opført på kulstoflækagelisten, har påtaget sig forpligtelser til at reducere drivhusgasemissionerne i de pågældende sektorer, og om deres forpligtelser er sammenlignelige med EU's forpligtelser og opfyldes inden for samme tidsramme. Derudover er det blevet undersøgt, om effektiviteten på anlæg i de pågældende lande svarer til den, der er på anlæg i EU. Kommissionen er nået til den konklusion, at der ikke kan konstateres tilstrækkelig sammenlignelighed med hensyn til forpligtelsen til at reducere drivhusgasemissioner, og at det derfor heller ikke er relevant at sammenligne CO2-effektiviteten.

(4) Den første liste over sektorer og delsektorer, der anses for at være udsat for en betydelig risiko for kulstoflækage, blev opstillet for 2013 og 2014 ved Kommissionens afgørelse 2010/2/EU (4) i 2009.

(5) Vurderingen bør være baseret på en række kvantitative og kvalitative kriterier og på data fra de seneste tre år. Kommissionen har anvendt data fra 2009, 2010 og 2011, da der kun forelå data fra 2012 for nogle af parametrene.

(6) Med henblik på opstillingen af listen over sektorer og delsektorer vurderede Kommissionen risikoen for kulstoflækage fra sektorer og delsektorer på NACE-4-niveau i den statistiske nomenklatur for økonomiske for økonomiske aktiviteter i EU i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1893/2006 (5). NACE-4 er det niveau, hvor der er flest tilgængelige data for præcist definerede sektorer. En sektor betegnes på et firecifret niveau i NACE-nomenklaturen og en delsektor på CPA-niveau (sekscifret) eller Prodcom-niveau (ottecifret), dvs. den varenomenklatur, der anvendes til statistikker over industriproduktion i EU, og som følger direkte af NACE-nomenklaturen.

(7) Sektorerne blev først vurderet på grundlag af de kvantitative kriterier i artikel 10a, stk. 15 og 16, i direktiv 2003/87/EF. Kommissionen måtte for at kunne anvende disse kvantitative kriterier fastlægge summen af direkte og indirekte ekstraomkostninger som følge af gennemførelsen af direktiv 2003/87/EF.

(8) De direkte ekstraomkostninger, som følger af den mængde kvoter, som en sektor skal købe, hvis den ikke anses for at være udsat for en betydelig risiko for kulstoflækage, blev beregnet på grundlag af data om direkte CO2-emissioner på sektorniveau. Dataene i EU-transaktionsjournalen anses for at være den mest nøjagtige og gennemsigtige kilde til data om CO2-emissioner på anlægsniveau, og de er derfor benyttet til at beregne sektorernes direkte omkostninger. EU-transaktionsjournalen indeholder ingen emissionsdata for de sektorer og drivhusgasser, der først blev omfattet af EU ETS fra den 1. januar 2013. I disse tilfælde har Kommissionen derfor anvendt de data om direkte CO2-emissioner, som medlemsstaterne har indsendt som led i de nationale gennemførelsesforanstaltninger ifølge afgørelse 2011/278/EU.

(9) For at kunne fastlægge de indirekte ekstraomkostninger har Kommissionen indsamlet data om elforbruget på sektorniveau fra medlemsstaterne, idet den har sikret, at elforbruget under de forskellige NACE-koder ikke medregnes to gange. Da Kommissionen skulle fastlægge de emissioner, der vedrører produktionen af den el, som blev forbrugt af de forskellige sektorer på listen over sektorer og delsektorer i afgørelse 2010/2/EU, blev der anvendt den gennemsnitlige emissionsfaktor, der kan afledes af det samlede brændstofmiks for elproduktionen, da den blev anset for at være baseret på de mest nøjagtige data. Der er anvendt samme gennemsnitlige emissionsfaktor til de vurderinger, der ligger til grund for denne afgørelse.

(10) Kommissionen har endvidere måtte foretage et skøn over den gennemsnitlige CO2-pris for at fastlægge de direkte og indirekte ekstraomkostninger. Da den første liste over sektorer og delsektorer blev opstillet, blev der anvendt en antaget kulstofpris på 30 EUR pr. ton CO2-ækvivalent til vurderingerne. I den periode, hvor afgørelse 2010/2/EU er blevet anvendt, har der været en betydelig forskel mellem den CO2-pris, der blev anvendt til vurderingerne, og den faktiske CO2-pris, idet sidstnævnte har været betydeligt lavere. Kommissionen har i meddelelsen »Politikramme for klima- og energipolitikken i perioden 2020-2030« (6) foreslået et ubetinget mål for reduktion af drivhusgasemissioner på 40 % i 2030 i forhold til 1990 og et tilsvarende mål for energi fra vedvarende energikilder. Kommissionen har også foreslået at oprette en markedsstabilitetsreserve i EU ETS. Under disse omstændigheder forventes det, at kulstofprisen fremover i højere grad vil være drevet af emissionsreduktioner på mellemlang og lang sigt. Det menes derfor at være berettiget forsat at anvende en anslået pris på 30 EUR pr. ton CO2-ækvivalent til de vurderinger, der ligger til grund for denne afgørelse.

(11) De direkte og indirekte ekstraomkostninger bør beregnes som en andel af bruttoværditilvæksten. Til vurdering af bruttoværditilvæksten på sektorniveau er der anvendt data fra Eurostats statistik over erhvervsstrukturer.

(12) Endvidere har Kommissionen vurderet handelsintensiteten for hver sektor og delsektor ud fra data fra Eurostats Comext-database.

(13) I alt har Kommissionen vurderet 245 industrisektorer og 24 delsektorer, der er klassificeret under »Råstofindvinding« og »Fremstillingsvirksomhed« i NACE-nomenklaturen. De sektorer og delsektorer, der er opført i punkt 1 i bilaget til denne afgørelse, opfylder kriterierne i artikel 10a, stk. 15 og 16, i direktiv 2003/87/EF og bør anses for at være udsat for en betydelig risiko for kulstoflækage.

(14) For en række sektorer, som ikke blev anset for at være udsat for risiko for kulstoflækage på grundlag af de kvantitative kriterier i artikel 10a, stk. 15 og 16, er der foretaget vurderinger på grundlag af de kvalitative kriterier i artikel 10a, stk. 17, i direktiv 2003/87/EF. Den kvalitative vurdering er foretaget i tilfælde, som i forbindelse med opstillingen af den tidligere liste opfyldte de kvalitative kriterier, i tilfælde, hvor sektorerne må anses for at være grænsetilfælde, og på anmodning af repræsentanter for erhvervslivet.

(15) Hvad angår sektorerne »Efterbehandling af tekstiler« (NACE-kode 1330), »Fremstilling af mursten, teglsten og byggematerialer af brændt ler« (NACE-kode 2332), »Fremstilling af byggematerialer af gips« (NACE-kode 2362), »Støbning af jernprodukter« (NACE-kode 2451) og »Støbning af letmetalprodukter« (NACE-kode 2453) er de kvalitative vurderinger, der blev foretaget i forbindelse med opstillingen af den tidligere liste over sektorer og delsektorer for 2013 og 2014, blevet ajourført. Konklusionen blev, at de omstændigheder, der berettigede at tilføje disse sektorer til listen over sektorer og delsektorer, stadig gør sig gældende. De pågældende sektorer bør derfor også i perioden 2015-2019 anses for at være udsat for en betydelig risiko for kulstoflækage.

(16) Der er foretaget en kvantitativ vurdering for sektoren »Fremstilling af malt« (NACE-kode 1106), da denne sektor var et grænsetilfælde med hensyn til artikel 10a, stk. 16, litra b), i direktiv 2003/87/EF. Under hensyntagen til de øgede omkostninger som følge af gennemførelsen af direktiv 2003/87/EF viste vurderingen, at der var en høj handelsintensitet og et betydeligt fald i rentabiliteten i sektoren i EU. De lave fortjenstmargener begrænser anlæggenes kapacitet til at investere og begrænse emissionerne. På grundlag af disse faktorers samlede påvirkning må sektoren anses for at være udsat for en betydelig risiko for kulstoflækage.

(17) De sektorer, der er opført i punkt 2 i bilaget bør anses for at være udsat for en betydelig risiko for kulstoflækage på grundlag af de kvalitative kriterier.

(18) Da bilagets liste over sektorer og delsektorer, der anses for at være udsat for en betydelig risiko for kulstoflækage, skal gælde fra 2015-2019, bør denne afgørelse finde anvendelse fra den 1. januar 2015.

(19) Af hensyn til retssikkerheden bør afgørelse 2010/2/EU ophæves med virkning fra den 1. januar 2015.

(20) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Klimaændringer —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Sektorerne og delsektorerne på listen i bilaget anses for at være udsat for en betydelig risiko for kulstoflækage.

Artikel 2

Afgørelse nr. 2010/2/EU ophæves med virkning fra den 1. januar 2015.

Artikel 3

Denne afgørelse anvendes fra den 1. januar 2015.

Artikel 4

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. oktober 2014.

På Kommissionens vegne

Connie HEDEGAARD

Medlem af Kommissionen

________________________________________

(1) EUT L 275 af 25.10.2003, s. 32.

(2) Kommissionens afgørelse 2011/278/EU af 27. april 2011 om fastlæggelse af midlertidige EU-regler for harmoniseret gratistildeling af emissionskvoter i henhold til artikel 10a i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF (EUT L 130 af 17.5.2011, s. 1).

(3) Kommissionens afgørelse 2013/448/EU af 5. september 2013 om nationale gennemførelsesforanstaltninger vedrørende foreløbig gratistildeling af drivhusgasemissionskvoter i overensstemmelse med artikel 11, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF (EUT L 240 af 7.9.2013, s. 27).

(4) Kommissionens afgørelse 2010/2/EU af 24. december 2009 om opstilling af en liste over, hvilke sektorer og delsektorer der anses for at være udsat for en betydelig risiko for carbon leakage, i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF (EUT L 1 af 5.1.2010, s. 10).

(5) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1893/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter NACE rev. 2 og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3037/90 og visse EF-forordninger om bestemte statistiske områder (EUT L 393 af 30.12.2006, s. 1).

(6) COM(2014)15 final/2 af 28. januar 2014.

________________________________________

BILAG

Sektorer og delsektorer, som i medfør af artikel 10a, stk. 13, i direktiv 2003/87/EF anses for at være udsat for en betydelig risiko for kulstoflækage

1. PÅ GRUNDLAG AF KRITERIERNE I ARTIKEL 10a, STK. 15 OG 16, I DIREKTIV 2003/87/EF

1.1. På NACE-4-niveau

NACE-kode
Beskrivelse
Opfyldte kriterier
0510
Indvinding af stenkul
C
0610
Indvinding af råolie
C
0620
Indvinding af naturgas
C
0710
Brydning af jernmalm
C
0729
Brydning af andre ikke-jernholdige metalmalme
C
0891
Indvinding af mineraler til fremstilling af kemiske produkter og gødningsstoffer
C
0893
Saltindvinding
A
0899
Anden råstofindvinding i.a.n.
A og C
1020
Forarbejdning og konservering af fisk, krebsdyr og bløddyr
C
1041
Fremstilling af olier og fedtstoffer
C
1062
Fremstilling af stivelse og stivelsesprodukter
A
1081
Fremstilling af sukker
A
1086
Fremstilling af homogeniserede produkter og diætmad
C
1101
Destillation, rektifikation og blanding af alkohol
C
1102
Fremstilling af vin af druer
C
1104
Fremstilling af andre ikke-destillerede gærede drikkevarer
A
1310
Forbehandling og spinding af tekstilfibre
C
1320
Vævning af tekstiler
C
1391
Fremstilling af trikotagestoffer
C
1392
Fremstilling af færdige tekstilvarer undtagen beklædningsartikler
C
1393
Fremstilling af tæpper
C
1394
Fremstilling af reb, tovværk, sejlgarn og netstoffer
C
1395
Fremstilling af fiberdug og varer af fiberdug undtagen beklædningsartikler
C
1396
Fremstilling af andre tekniske og industrielle tekstiler
C
1399
Fremstilling af andre tekstiler i.a.n.
C
1411
Fremstilling af beklædningsartikler af læder
C
1412
Fremstilling af arbejdsbeklædning
C
1413
Fremstilling af anden yderbeklædning
C
1414
Fremstilling af underbeklædning
C
1419
Fremstilling af andre beklædningsartikler samt tilbehør
C
1420
Fremstilling af varer af pelsskind
C
1431
Fremstilling af strikkede og hæklede strømpevarer
C
1439
Fremstilling af andre strikkede og hæklede beklædningsartikler
C
1511
Garvning og beredning af læder; beredning og farvning af pelsskind
C
1512
Fremstilling af tasker, kufferter, sadelmagervarer mv.
C
1520
Fremstilling af fodtøj
C
1622
Fremstilling af sammensatte parketstave
C
1629
Fremstilling af andre træprodukter; fremstilling af varer af kork, strå og flettematerialer
C
1711
Fremstilling af papirmasse
A og C
1712
Fremstilling af papir og pap
A
1724
Fremstilling af tapet
C
1910
Fremstilling af koks mv.
A og C
1920
Fremstilling af raffinerede mineralolieprodukter
A
2012
Fremstilling af farvestoffer og pigmenter
C
2013
Fremstilling af andre uorganiske basiskemikalier
A og C
2014
Fremstilling af andre organiske basiskemikalier
A og C
2015
Fremstilling af gødningsstoffer og nitrogenprodukter
A og B
2016
Fremstilling af plast i ubearbejdet form
C
2017
Fremstilling af syntetisk gummi i ubearbejdet form
C
2020
Fremstilling af pesticider og andre agrokemiske produkter
C
2042
Fremstilling af parfume, hårshampoo, tandpasta mv.
C
2053
Fremstilling af æteriske olier
C
2059
Fremstilling af andre kemiske produkter i.a.n.
C
2060
Fremstilling af kemofibre
C
2110
Fremstilling af farmaceutiske råvarer
C
2120
Fremstilling af farmaceutiske præparater
C
2211
Fremstilling af gummidæk og gummislanger; vulkanisering af dæk
C
2219
Fremstilling af andre gummiprodukter
C
2311
Fremstilling af planglas
A
2313
Fremstilling af flasker, drikkeglas mv.
A
2314
Fremstilling af glasfiber
A/C (1)
2319
Fremstilling og bearbejdning af andet glas (herunder teknisk glas)
C
2320
Fremstilling af ildfaste produkter
C
2331
Fremstilling af keramiske teglsten og gulvfliser
A og C
2341
Fremstilling af keramiske husholdningsartikler og pyntegenstande
C
2342
Fremstilling af keramiske sanitetsartikler
C
2343
Fremstilling af keramiske isolatorer og isoleringsdele
C
2344
Fremstilling af andre keramiske produkter til teknisk brug
C
2349
Fremstilling af andre keramiske produkter
C
2351
Fremstilling af cement
B
2352
Fremstilling af kalk og gips
B
2370
Tilhugning, tilskæring og færdigbearbejdning af sten
C
2391
Fremstilling af slibemidler
C
2410
Fremstilling af råjern og råstål samt jernlegeringer
A
2420
Fremstilling af rør og hule profiler og tilhørende fittings af stål
C
2431
Fremstilling af stænger ved koldtrækning
C
2441
Fremstilling af ædelmetaller
C
2442
Fremstilling af aluminium
A og C
2443
Fremstilling af bly, zink og tin
A
2444
Fremstilling af kobber
C
2445
Anden fremstilling af ikke-jernholdige metaller
C
2446
Oparbejdning af nukleart brændsel
A og C
2540
Fremstilling af våben og ammunition
C
2571
Fremstilling af bestik, skære- og klipperedskaber
C
2572
Fremstilling af låse og hængsler
C
2573
Fremstilling af håndværktøj
C
2594
Fremstilling af lukkeanordninger, bolte, skruer og møtrikker
C
2599
Fremstilling af andre færdige metalprodukter i.a.n.
C
2611
Fremstilling af elektroniske komponenter
C
2612
Fremstilling af printplader o.l.
C
2620
Fremstilling af computere og ydre enheder
C
2630
Fremstilling af kommunikationsudstyr
C
2640
Fremstilling af elektronik til husholdninger
C
2651
Fremstilling af udstyr til måling, afprøvning, navigation og kontrol
C
2652
Fremstilling af ure
C
2660
Fremstilling af bestrålingsudstyr og elektromedicinsk og elektroterapeutisk apparatur
C
2670
Fremstilling af optiske instrumenter og fotografisk udstyr
C
2680
Fremstilling af magnetiske og optiske media
C
2711
Fremstilling af elektriske motorer, generatorer og transformatorer
C
2712
Fremstilling af elektriske fordelings- og kontrolapparater
C
2720
Fremstilling af batterier og akkumulatorer
C
2731
Fremstilling af lyslederkabler
C
2732
Fremstilling af andre elektroniske og elektriske ledninger og kabler
C
2733
Fremstilling af tilbehør til ledninger og kabler
C
2740
Fremstilling af elektriske belysningsartikler
C
2751
Fremstilling af elektriske husholdningsapparater
C
2752
Fremstilling af ikke-elektriske husholdningsapparater
C
2790
Fremstilling af andet elektrisk udstyr
C
2811
Fremstilling af motorer og turbiner undtagen motorer til flyvemaskiner, motorkøretøjer og knallerter
C
2812
Fremstilling af hydraulisk udstyr
C
2813
Fremstilling af andre pumper og kompressorer
C
2814
Fremstilling af andre haner og ventiler
C
2815
Fremstilling af lejer, tandhjul, tandhjulsudvekslinger og drivelementer
C
2821
Fremstilling af ovne, ildsteder og fyringsaggregater
C
2822
Fremstilling af løfte- og håndteringsudstyr
C
2823
Fremstilling af kontormaskiner og -udstyr (undtagen computere og ydre enheder)
C
2824
Fremstilling af motordrevet håndværktøj
C
2825
Fremstilling af køle- og ventilationsanlæg (til industriel brug)
C
2829
Fremstilling af andre maskiner til generelle formål i.a.n.
C
2830
Fremstilling af landbrugs- og skovbrugsmaskiner
C
2841
Fremstilling af metalforarbejdende værktøjsmaskiner
C
2849
Fremstilling af andre værktøjsmaskiner
C
2891
Fremstilling af maskiner til metallurgi
C
2892
Fremstilling af maskiner til råstofindvindingsindustrien samt bygge- og anlæg
C
2893
Fremstilling af maskiner til føde-, drikke- og tobaksvareindustrien
C
2894
Fremstilling af maskiner til produktion af tekstiler, beklædningsartikler og læder
C
2895
Fremstilling af maskiner til produktion af papir og pap
C
2896
Fremstilling af maskiner til produktion af plast og gummi
C
2899
Fremstilling af øvrige maskiner til specielle formål i.a.n.
C
2910
Fremstilling af motorkøretøjer
C
2931
Fremstilling af elektrisk og elektronisk udstyr til motorkøretøjer
C
3011
Bygning af skibe og flydende materiel
C
3012
Bygning af både til fritid og sport
C
3030
Fremstilling af luft- og rumfartøjer o.l.
C
3091
Fremstilling af motorcykler
C
3092
Fremstilling af cykler og invalidekøretøjer
C
3099
Fremstilling af andre transportmidler i.a.n.
C
3109
Fremstilling af andre møbler
C
3211
Prægning af mønter
C
3212
Fremstilling af smykker i ædle metaller og relaterede produkter
C
3213
Fremstilling af bijouteri og lignende varer
C
3220
Fremstilling af musikinstrumenter
C
3230
Fremstilling af sportsudstyr
C
3240
Fremstilling af spil og legetøj
C
3250
Fremstilling af medicinske og dentale instrumenter samt udstyr hertil
C
3291
Fremstilling af koste og børster
C
3299
Anden fremstillingsvirksomhed i.a.n.
C

1.2. På CPA-niveau eller Prodcom-niveau

CPA eller Prodcom
Beskrivelse
Opfyldte kriterier
081221
Kaolin og andre kaolinholdige lerarter
C
08122250
Ler, ikke ildfast, og gråsten til bygningsbrug (undtagen bentonit, ildfast ler, ekspanderet ler, kaolin og kaolinholdigt ler); andalusit, cyanit og sillimanit; mullit; chamotte og dinasler
C
10311130
Kartofler, konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, frosne (herunder kartofler, helt eller delvis kogt i olie og derefter frosset)
A
10311300
Kartofler, tørrede, i form af mel, flager; granulater og pellets
A
10391725
Tomatpuré med tørstofindhold på ≥ 12 vægtprocent
C
105121
Skummetmælkspulver
C
105122
Sødmælkspulver
C
105153
Kasein
C
105154
Lactose og lactosesirup
C
10515530
Valle, i pulverform, som granulat eller i anden fast form, også koncentreret eller tilsat sukker eller andre sødemidler
A og C
108211
Kakaomasse, også affedtet
C
108212
Kakaosmør, kakaofedt og kakaoolie
C
108213
Kakaopulver, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler
C
10891334
Bagegær
C
20111150
Hydrogen
B
20111160
Nitrogen
B
20111170
Oxygen
B
203021
Tilberedte pigmenter, tilberedte opakiseringsmidler og tilberedte porcelæns-, glas- og emaljefarver, ikke-frittet glasur- og emaljemasse, engober, flydende glansmetalpræparater og lignende præparater; glasfritte
C
239914
Kunstig grafit; kolloloid eller semikolloloid grafit; præparater på basis af grafit eller andet kul i form af halvfabrikata
C
23991910
Slaggeuld, stenuld o.l. mineralsk uld, også blandet, i løs masse, i plader eller ruller
A
23991920
Ekspanderet vermiculit, ekspanderet ler, skumslagger o.l. ekspanderede mineralske stoffer, også blandet
A
25501134
Dele af friformsmedede jernmaterialer, til transmissionsaksler og krumtappe
A og C

De kriterier, som ligger til grund for vurderingen af, hvorvidt en sektor anses for at være udsat for en betydelig risiko for kulstoflækage, er følgende:

A: Kriteriet i artikel 10a, stk. 15, i direktiv 2003/87/EF

B: Kriteriet i artikel 10a, stk. 16, litra a), i direktiv 2003/87/EF

C: Kriteriet i artikel 10a, stk. 16, litra b), i direktiv 2003/87/EF.

 

2. PÅ GRUNDLAG AF KRITERIERNE I ARTIKEL 10a, STK. 17, I DIREKTIV 2003/87/EF

NACE-kode
Beskrivelse
1106
Fremstilling af malt
1330
Efterbehandling af tekstiler
2332
Fremstilling af mursten, teglsten og byggematerialer af brændt ler
2362
Fremstilling af byggematerialer af gips
2451
Støbning af jernprodukter
2453
Støbning af letmetalprodukter

_______________________________________

(1) Sektoren »Fremstilling af glasfiber« er beskrevet ved to CPA-koder: »231411 Fiberbånd, rovings, garn og afhuggede tråde, af glasfiber« og »231412 Glasulddug (vlies), plader, måtter og lignende varer af glasfiber, undtagen vævede stoffer«. På NACE-4-niveau opfylder sektorerne ikke de kvantitative kriterier i artikel 10a, stk. 15 og 16, i direktiv 2003/87/EF. Delsektor 231411 opfylder imidlertid kriteriet i artikel 10a, stk. 16, litra b), og delsektor 231412 opfylder kriteriet i artikel 10a, stk. 15. Da de to CPA-koder dækker hele sektoren »Fremstilling af glasfiber«, tilføjes sektoren til listen på NACE-4-niveau til orientering.

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen gennemfører Kommissionens afgørelse 2014/9/EU af 18. december 2013 om ændring af afgørelse 2010/2/EU og 2011/278/EU for så vidt angår de sektorer og delsektorer, der anses for at være udsat for en betydelig risiko for carbon leakage, EU-Tidende 2014, nr. L 9, side 9, og Kommissionens afgørelse 2014/746/EU af 27. oktober 2014 om opstilling af en liste over sektorer og delsektorer, der anses for at være udsat for en betydelig risiko for kulstoflækage, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF, for perioden 2015-2019, EU-Tidende 2014, nr. L 308, side 114.