Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om onlinekasino

§ 1

I bekendtgørelse nr. 67 af 25. januar 2012 om onlinekasino foretages følgende ændring:

1. I § 8, stk. 3, nr. 2, 1. pkt., ændres »det ikke er teknisk muligt at benytte digital signatur på den tekniske platform, hvorpå spillet afvikles« til: »spillet afvikles på en teknisk platform, hvorpå det tidligere ikke har været muligt at benytte digital signatur«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2015.

Skatteministeriet, den 12. december 2014

Benny Engelbrecht

/ Jeanette Rose Hansen