Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om erhvervsdrivende fonde

I medfør af § 133, stk. 1-2, i lov nr. 712 af 25. juni 2014 om erhvervsdrivende fonde fastsættes:

§ 1. Lov nr. 712 af 25. juni 2014 om erhvervsdrivende fonde sættes i kraft.

§ 2. Lov om erhvervsdrivende fonde, jf. lovbekendtgørelse nr. 560 af 19. maj 2010, ophæves.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2015.

Stk. 2. §§ 60 og 80 i lov nr. 712 af 25. juni 2014 om erhvervsdrivende fonde, og § 77 a og § 77 b i årsregnskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1253 af 1. november 2013, som ændret ved lov nr. 712 af 25. juni 2014, finder anvendelse for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2015 eller senere.

Erhvervs- og Vækstministeriet, den 10. december 2014

Henrik Sass Larsen

/ Victor Kjær