Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Vejledning om supplerende dagpenge

Indledning

I bekendtgørelse nr. 1419 af 16. december 2014 er der fastsat regler om supplerende dagpenge.

I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens regler, og nogle af reglerne uddybes med nærmere retningslinier.

Søgnehelligdage

Der kan udbetales dagpenge for søgnehelligdage, hvis de almindelige betingelser i øvrigt er opfyldt, herunder reglerne om registrering som arbejdssøgende hos jobcenteret.

Det betyder, at et medlem, som ophører med at arbejde ved udgangen af dagen før en søgnehelligdag, har ret til dagpenge for søgnehelligdagen(e), hvis de almindelige betingelser for at udbetale dagpenge er opfyldt. Et medlem, som fortsætter med ledighed efter søgnehelligdagen(e), skal derfor registrere sig som arbejdssøgende hos jobcenteret på den første åbningsdag efter søgnehelligdagen(e). Et medlem, som kun er ledig på søgnehelligdagen(e), fordi medlemmet er i arbejde umiddelbart før og efter søgnehelligdagen(e), vil på trods af den manglende tilmelding have ret til dagpenge, hvis medlemmet opfylder de øvrige betingelser for dagpenge, herunder at medlemmet har været ledig på søgnehelligdagen(e). Ved ledighed før en søgnehelligdag(e), hvor registrering som arbejdssøgende hos jobcenteret har været mulig, vil manglende registrering medføre, at medlemmet mister retten til dagpenge også for søgnehelligdagen(e), indtil medlemmet registrerer sig som arbejdssøgende hos jobcenteret.

Til § 1, stk. 2

Ved afgørelsen af, om der er tale om nedsat tid, er udgangspunktet forholdet mellem arbejdet i ugen og fuld sædvanlig ugentlig arbejdstid. Det betyder, at et medlem, der fx opnår 2 dages arbejde på 7,4 timer dagligt, anses for at arbejde på nedsat tid, da der er tale om mindre end fuld sædvanlig ugentlig arbejdstid.

Fuld sædvanlig ugentlig arbejdstid er som hovedregel 37 timer. Hvis et medlem arbejder med et lavere timetal end 37, og medlemmets overenskomst fastsætter, at det lavere timetal udgør fuld sædvanlig ugentlig arbejdstid, anses medlemmet ikke for at arbejde på nedsat tid. Der kan derfor ikke udbetales supplerende dagpenge til medlemmet.

Eksempel:

Et fuldtidsforsikret medlem arbejder 29 timer ugentligt med aften- og natarbejde eller weekendarbejde. Af overenskomsten fremgår det, at den fulde sædvanlige ugentlige arbejdstid er 29 timer, fordi der er tale om aften- og natarbejde eller weekendarbejde. Medlemmet kompenseres for de skæve arbejdstider ved en lavere ugentlig arbejdstid, men lønnen svarer til løn for 37 timer. Medlemmet anses ikke for at arbejde på nedsat tid, og har derfor ikke ret til supplerende dagpenge.

Til § 1, stk. 4

Et medlem, der arbejder på nedsat tid med et opsigelsesvarsel, kan kun få supplerende dagpenge, hvis arbejdsgiveren erklærer at ville se bort fra varslet, hvis medlemmet opnår arbejde med en længere arbejdstid. Dvs., at der foreligger en frigørelsesattest, eller det fremgår af en ansættelseskontrakt, at arbejdsgiveren giver afkald på varslet. Der henvises til bekendtgørelse om rådighed.

Til § 1, stk. 5

Det er en betingelse for udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge under de første 14 dages sygdom, at medlemmet er fuldt ledig, når sygefraværet indtræder.

Det betyder, at udbetalingen er betinget af, at medlemmet på den første sygefraværsdag:

1) Ikke er i et beskæftigelsesforhold med en fast nedsat tid.

2) Ikke er i et beskæftigelsesforhold med et varierende ugentligt timetal.

3) Ikke er i et beskæftigelsesforhold, hvor der arbejdes i turnusordning eller efter vagtplan.

4) Ikke er i et beskæftigelsesforhold som dag-til-dag ansat (løs vikar), hvor ansættelsen ophører ved arbejdstid ophør.

En person, som er tilknyttet et vikarbureau som løst ansat tilkaldevikar (med en tilknytningskontrakt), anses ikke for at være i et ansættelsesforhold, og dermed omfattet af nr. 4. Kun perioder, hvor personen rent faktisk er ansat i et vikariat, omfattes af nr. 4.

Ledige, der modtager supplerende dagpenge kombineret med arbejde i et ansættelsesforhold kan i stedet modtage ydelse under sygdom fra kommunen (sygedagpenge) eller løn under sygdom eller sygedagpenge fra arbejdsgiveren.

Det kan i forbindelse med medlemmets sygemelding være nødvendigt, at arbejdsløshedskassen indhenter nærmere oplysninger om det konkrete ansættelsesforhold med henblik på vurdering af, om pågældende er omfattet af bestemmelsen.

Til § 2, stk. 1

Supplerende dagpenge i en uge beregnes efter forholdet mellem medlemmets arbejdstid i ugen og den normale overenskomstmæssige arbejdstid på det danske arbejdsmarked. Dvs. den arbejdstid, der er fastsat i den overvejende del af de kollektive overenskomster. Denne arbejdstid er for tiden 37 timer om ugen, og der kan derfor højst udbetales supplerende dagpenge i forhold til 37 timer om ugen.

Til § 2, stk. 2

For deltidsforsikrede fastsættes den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid før ledigheden på baggrund af gennemsnittet af arbejdet i den periode, der danner grundlag for beregningen af medlemmets dagpengesats.

For deltidsforsikrede skal der mindst være 180/195 løntimer i en periode på 12 uger/3 måneder, som kan danne grundlag for en beregning. Dette svarer til gennemsnitlig 15 løntimer i hver uge i perioden. Det fremgår af bekendtgørelsen om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere.

Til § 4, stk. 1

Tidsbegrænsningen gælder alle medlemmer, der har lønarbejde på nedsat tid og modtager supplerende dagpenge. Det er således uden betydning, om medlemmet er fuldtids- eller deltidsforsikret, eller om medlemmet arbejder med eller uden opsigelsesvarsel. Tidsbegrænsningen gælder kun dagpenge og ikke andre ydelser, der udbetales fra a-kassen.

Hvad tæller med i tidsbegrænsningen

Uger, hvor der udbetales supplerende dagpenge i forbindelse med påbegyndelse eller afslutning af et arbejde.

Uger, hvor der udbetales supplerende dagpenge i forbindelse med hjemsendelser og arbejdsfordelinger.

Uger, hvor der udbetales supplerende dagpenge samtidig med, at der er sket belægning på baggrund af både arbejde og andre belægninger, fx på grund af sygdom.

Uger, hvor der udbetales supplerende dagpenge samtidig med, at medlemmet er i et arbejde, hvor der ydes offentligt tilskud til lønnen.

Uger, hvor der udbetales supplerende dagpenge samtidig med, at et medlem får erstatning for løn for udført arbejde. Der kan være tale om en virksomhed, som er gået konkurs, og hvor medlemmet ikke har fået løn for udført arbejde, men får erstatning fra Lønmodtagernes Garantifond.

Uger, hvor der udbetales supplerende dagpenge, og hvor medlemmet i en opsigelsesperiode er fritstillet og derfor får løn i opsigelsesperioden.

Hvad tæller ikke med i tidsbegrænsningen

Uger, hvor der ikke forekommer beskæftigelse, og der derfor udbetales fulde dagpenge.

Uger, hvor der ikke udbetales fulde dagpenge som følge af tekniske belægninger, jf. §§ 8 og 9.

Uger, hvor der ikke udbetales fulde dagpenge som følge af fx overskydende timer, pensionsfradrag, fradrag for selvstændig bibeskæftigelse, eller fradrag for borgerlige ombud og hverv, medmindre disse kan sidestilles med lønarbejde.

Uger, hvor medlemmet får erstatning for manglende overholdelse af opsigelsesvarsel fra Lønmodtagernes Garantifond.

Uger, hvor medlemmet får erstatning for uberettiget bortvisning.

Til § 4, stk. 2

Arbejder et medlem i turnus, efter en vagtplan eller i en arbejdsfordeling fx 37 timer i den ene uge og 0 timer i den anden uge, tæller begge uger med i tidsbegrænsningen. Det gælder også for medlemmer, der arbejder i en vagtplan, der kører over et antal uger.

Hvis et medlem, der arbejder i en turnus, får merarbejde eller andet arbejde ved siden af, der betyder, at der ikke udbetales supplerende dagpenge for en eller flere uger, tæller disse uger ikke med i tidsbegrænsningen.

Til § 4, stk. 3 og 4

Kun løntimer, der er optjent i medlemsperioder, kan medregnes ved opgørelsen af beskæftigelseskravet, jf. lovens § 53, stk. 4.

Ved vurderingen af hvilke timer, der kan medregnes til opfyldelse af beskæftigelseskravet til en ny periode med supplerende dagpenge, henvises til reglerne i bekendtgørelse og vejledning om beskæftigelseskrav for lønmodtagere og dagpengeperiode.

Til § 4, stk. 6

Et medlem, der mister retten til supplerende dagpenge i henhold til § 4, stk. 1, kan uden dagpengemæssige konsekvenser afslå eller opsige sit arbejde. Der henvises til bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed. For at sikre, at medlemmet kan opsige sit arbejde i god tid, så pågældende kan fratræde, når retten til supplerende dagpenge ophører, skal a-kassen orientere medlemmet om, at medlemmet står overfor at miste retten til supplerende dagpenge.

Til § 5

Efter bekendtgørelsen om selvforskyldt ledighed kan et medlem, som mister retten til supplerende dagpenge, jf. § 4, stk. 1, uden konsekvenser opsige sit arbejde til fratræden, når retten til supplerende dagpenge ophører.

Der kan opstå situationer, hvor et medlem har opsagt sin stilling, men hvor medlemmet fx på grund af udefra kommende omstændigheder, som ikke kunne forudses, ikke får opbrugt sin ret til supplerende dagpenge.

I disse situationer skal medlemmet heller ikke pålægges karantæne for selvforskyldt ledighed. For at sikre, at disse medlemmer ikke bliver stillet anderledes i forhold til supplerende dagpenge, fastslår § 5, at de skal stilles, som om retten til supplerende dagpenge var bortfaldet.

Det betyder blandt andet, at medlemmet efter arbejdsophøret skal opfylde § 4, stk. 3 eller 4, for at generhverve retten til supplerende dagpenge.

Til § 6, stk. 2 og 3

Hvis medlemmet modtager et vederlag, der overstiger omfanget af det faktisk udførte arbejde, skal der ske fradrag for antallet af løntimer. Dette kan fx forekomme, hvis medlemmet modtager løn under en virksomhedslukning eller modtager løn i en opsigelsesperiode, hvor der ikke arbejdes.

Hvis et medlem modtager løn under en virksomhedslukning, skal der dog ikke ske fradrag ved hjælp af løntimer, hvis lønudbetalingen i perioden med virksomhedslukning kan henføres til arbejde, der er udført tidligere. Er dette ikke tilfældet, fx fordi der er tale om en funktionær- eller en funktionærlignende ansættelse med fast løn, er udbetalingerne omfattet af stk. 2.

Ansættelsesforhold, hvor der bliver udbetalt en fast ugeløn, men hvor den ugentlige faktiske arbejdstid kan variere, så den både kan ligge over og under løntimetallet, er ikke omfattet af stk. 2.

Til § 6, stk. 4

Inden for visse områder kan det være nødvendigt at fastsætte særlige retningslinier for belægning af dagpengekortet.

Det er fx tilfældet inden for dele af undervisningsområdet. På dette område sker der ofte ansættelse på fast nedsat tid i en på forhånd afgrænset periode, og hvor lønnen er fast. I sådanne situationer kan a-kassen belægge dagpengekort med løntimer i stedet for faktiske arbejdstimer for alle deres medlemmer inden for det pågældende faglige område.

Til § 7, stk. 1

Medlemmer med en ukontrollabel arbejdstid skal efter § 3 have omregnet deres indtægt til timer. Desuden kan der blive tale om at anvende belægningsreglen i § 7, stk. 1, som betyder, at der skal belægges med 7,4 timer, hvis det omregnede timetal er mindre (minimumsbelægning). Det skal ske, hvis a-kassen vurderer, at arbejdets art betyder, at medlemmet ikke kan anses for at være ledig. A-kassen skal derfor som udgangspunkt ikke vurdere det konkrete ansættelsesforhold.

Der er tale om faggrupper, hvor der er en formodning for, at arbejdet efter sin art er heldagsarbejde. Som eksempler kan nævnes fiskere, sælgere og taxachauffører.

Til § 7, stk. 2

I stk. 1 og 2 er der åbnet mulighed for, at medlemmernes dagpengekort ikke skal minimumsbelægges.

Dette betyder, at et fuldtidsforsikret medlem, der kan godtgøre, at det daglige arbejde har været mindre end 7,4 timer, kun skal have belagt sit dagpengekort med de omregnede timer, jf. § 3.

Eksempel:

En fuldtidsforsikret chauffør har inden for et døgn haft en indtjening ved taxakørsel, som omregnet svarer til 4,3 timers arbejde.

Som udgangspunkt er en chauffør omfattet af § 7, stk. 1, og dagpengekortet skal derfor belægges med 7,4 timer. Chaufføren kan imidlertid fremlægge oplysninger fra vognmanden, som godtgør, at han kun har haft taxaen til sin disposition i 6,5 timer i det pågældende døgn. Dagpengekortet skal herefter kun belægges med 4,3 timer.

Havde det omregnede timetal været 8,5 timer, skulle dagpengekortet belægges med 8,5 timer.

Hvis et fuldtids- eller deltidsforsikret medlem godtgør, at det daglige arbejde har været mindre end 7,4 timer eller 1/5 af den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid før ledigheden, og der ikke har været indtægter forbundet med arbejdet, skal dagpengekortet belægges med det antal timer, der efter medlemmets oplysninger er medgået til arbejdets udførelse, jf. § 3, stk. 3.

Til § 8

§ 8 indeholder regler for, hvordan dagpengekortet skal belægges, når medlemmet ikke er til rådighed eller af anden grund ikke har ret til dagpenge.

Modtager et medlem løn under sygdom for et større antal timer end 7,4 (fx fordi medlemmet er ansat til 9 timers arbejde lørdag og 9 timers arbejde søndag), skal medlemmets dagpengekort belægges med det antal timer, der udbetales løn for under sygdom.

Der skal ikke ske belægning, hvis et ledigt medlem får udbetalt arbejdsløshedsdagpenge under de første 14 dages sygdom, jf. § 62, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Et medlem, som afholder ferie i en karantæneperiode eller i en periode, hvor pågældende er omfattet af lovens § 53, stk. 1, eller § 54, skal have dagpengekortet belagt med 7,4 timer, da medlemmet er udelukket fra dagpenge grundet karantæne/karenstid.

Dagpengekortet skal ikke belægges på lørdage ved afholdelse af ferie - herunder egen optjent ferie.

Hvis medlemmet har optjent og skal afholde en halv feriedag, belægges dagpengekortet med 3,7 timer.

Ved afholdelse af halve feriedage, uden at medlemmet er registreret som arbejdssøgende hos jobcenteret, skal dagpengekortet belægges med 7,4 timer.

Til § 9

Den tekniske belægning for G-dage skal anføres på dagpengekortet ud for de ordinære arbejdsdage, som svarer til medlemmets G-dage.

Hvis medlemmet normalt skal stå til rådighed for en 7-dages uge, og dagpengekortet derfor i tilfælde af sygdom mv. teknisk skal belægges alle ugens dage, skal den tekniske belægning for medlemmets 1. G-dag ved arbejdsophør en lørdag ske søndag.

Et medlem, hvis dagpengekort kun skal belægges med 3,7 timer i henhold til § 9, stk. 2, skal ved manglende registrering hos jobcenteret have belagt kortet med op til 7,4 timer på grund af manglende rådighed.

Til § 10

I opgørelsen af, hvorvidt der kan udbetales supplerende dagpenge i en uge, eller om mindsteudbetalingsreglen er til hinder for dette, indgår alle timebelægninger, uanset om der er tale om belægning for arbejdstimer, tekniske belægninger eller belægninger for fradrag efter bekendtgørelsen om fradrag i arbejdsløshedsdagpenge mv.

Til § 11, stk. 1, nr. 1

Arbejdsfordelingen skal være etableret i henhold til en kollektiv overenskomst eller en kollektiv aftale.

For at medlemmet kan modtage supplerende dagpenge, skal arbejdsfordelingen som minimum opfylde betingelserne i § 11.

Om en arbejdsfordeling er i strid med aftalen eller eventuelle overenskomstmæssige bestemmelser, skal afklares imellem parterne/overenskomstens parter.

Til § 11, stk. 1, nr. 2

Anmeldelsen af en arbejdsfordeling skal foretages på en af KL (Kommunernes Landsforening) udarbejdet blanket og skal indeholde oplysninger om de af arbejdsfordelingen omfattede medarbejdere med angivelse af navn, cpr-nummer samt hvilken a-kasse, medarbejderne er medlem af. Kopi af anmeldelsen sendes af jobcenteret til den eller de berørte a-kasser.

Som udgangspunkt skal en arbejdsfordeling anmeldes til jobcenteret senest 1 uge før den planlagte ikrafttræden. Arbejdsfordelingen (retten til supplerende dagpenge) vil som udgangspunkt falde bort, hvis fristen ikke overholdes.

Hvis arbejdsgiveren ikke har overholdt 1-uges-fristen, skal jobcenteret dog konkret vurdere, om der er omstændigheder, som gør, at arbejdsfordelingen alligevel må anses for rettidigt anmeldt.

Anmeldelsen af en arbejdsfordeling skal under alle omstændigheder foreligge, før den træder i kraft.

Retsvirkningen af en for sent anmeldt arbejdsfordeling er, at arbejdsfordelingen falder bort og skal anmeldes på ny.

En kollektiv ferielukning afbryder ikke en arbejdsfordeling.

Vurderingen af, om en kollektiv ferielukning forlænger en arbejdsfordeling, er konkret. Hvis den kollektive overenskomst har taget stilling til, hvordan kollektiv ferielukning skal behandles, følges overenskomsten. Hvis den kollektive overenskomst ikke har taget stilling hertil, tæller den kollektive ferie ikke med i arbejdsfordelingen. Arbejdsfordelingen forlænges derfor med den kollektive ferie.

Til § 11, stk. 1, nr. 4

En arbejdsfordeling skal for at give ret til supplerende dagpenge være tilrettelagt sådan, at arbejdstiden nedsættes med hele dage.

En arbejdsfordeling kan tilrettelægges på 2 måder:

1) Arbejdstiden nedsættes med mindst 2 hele dage pr. uge.

2) Arbejdstiden nedsættes med hele uger.

Når arbejdstiden nedsættes med hele uger, kan den tilrettelægges på én af følgende 3 måder:

1) 1 uges arbejde/1 uges ledighed.

2) 2 ugers arbejde/1 uges ledighed.

3) 2 ugers arbejde/2 ugers ledighed.

Opremsningen er udtømmende.

Hvis en virksomhed med en godkendt arbejdsfordeling uforudset får et kortvarigt behov for arbejdskraft, medregnes en sådan periode med mere arbejde end forudsat i arbejdsfordelingsperioden, medmindre arbejdsfordelingen inden er afmeldt til jobcenteret.

Ved en afmelding skal det oplyses, om afbrydelsen af arbejdsfordelingen er midlertidig

Til § 11, stk. 1, nr. 5

I særlige tilfælde kan et medlem få supplerende dagpenge, selv om en arbejdsfordeling ikke omfatter en hel virksomhed, men kun en del heraf. Når der foreligger særlige driftsmæssige eller faglige grunde, og der i øvrigt er enighed om arbejdsfordelingen, kan denne godkendes af Det Regionale Beskæftigelsesråd efter de samme regler, som er nævnt ovenfor.

Til § 11, stk. 3

Hvis der sker afskedigelser i en arbejdsfordelingsperiode, må det undersøges, om afskedigelsen er varslet før påbegyndelsen af en arbejdsfordeling, og om den faglige organisation har accepteret, at medlemmet er omfattet af arbejdsfordelingen.

Hvis afskedigelsen er varslet, før arbejdsfordelingen begyndte, vil en fratrædelse i en fordelingsordning ikke medføre, at retten til supplerende dagpenge for deltagerne i fordelingen er bortfaldet.

Hvis en medarbejder vender tilbage fra orlov og indtræder i sin egen stilling, og afløseren af denne grund skal fratræde/sættes til andet arbejde, vil retten til supplerende dagpenge ikke bortfalde.

Til § 14

Denne vejledning erstatter vejledning nr. 95 af 21. november 2011 til bekendtgørelse om supplerende dagpenge.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den 16. december 2014

Kirsten Brix Pedersen

/ Henrik Loop

Redaktionel note
  • Vejledningen er bortfaldet som følge af vejledning nr. 9401 af 28. april 2017. Vejledning nr. 9401 af 28. april 2017 er senere erstattet af vejledning nr. 9531 af 9. juni 2017.