Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag PROTOKOL TIL ÆNDRING AF OVERENSKOMSTEN MELLEM REGERINGEN I KONGERIGET DANMARK OG REGERINGEN I MALAYSIA TIL UNDGÅELSE AF DOBBELTBESKATNING OG FORHINDRING AF BESKATNINGSUNDDRAGELSE, FOR SÅ VIDT ANGÅR INDKOMSTSKATTER, UNDERTEGNET I KUALA LUMPUR DEN 4. DECEMBER 1970
Den fulde tekst

Lov om indgåelse af protokol til ændring af den
dansk-malaysiske dobbeltbeskatningsoverenskomst

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1. Protokol af 3. december 2003 til ændring af overenskomsten af 4. december 1970 mellem Danmark og Malaysia til undgåelse af dobbeltbeskatning og forhindring af beskatningsunddragelse, for så vidt angår indkomstskatter, kan tiltrædes. Protokollen er optaget som bilag til denne lov.

Stk. 2. Protokollen træder i kraft og finder anvendelse efter bestemmelserne i protokollens artikel 11.

§ 2. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

§ 3. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg Slot, den 20. december 2004

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Kristian JensenBilag

PROTOKOL TIL ÆNDRING AF OVERENSKOMSTEN MELLEM REGERINGEN I KONGERIGET DANMARK OG REGERINGEN I MALAYSIA TIL UNDGÅELSE AF DOBBELTBESKATNING OG FORHINDRING AF BESKATNINGSUNDDRAGELSE, FOR SÅ VIDT ANGÅR INDKOMSTSKATTER, UNDERTEGNET I KUALA LUMPUR DEN 4. DECEMBER 1970

Regeringen i Kongeriget Danmark og regeringen i Malaysia,

som ønsker at afslutte en protokol til ændring af overenskomsten mellem de kontraherende regeringer til undgåelse af dobbeltbeskatning og forhindring af beskatningsunddragelse, for så vidt angår indkomstskatter, undertegnet i Kuala Lumpur den 4. december 1970 (herefter omtalt som »overenskomsten«),

er blevet enige om følgende:

Artikel 1

Artikel II i overenskomsten ændres, idet ordet », tillægsindkomstskatten« i stykke 1, litra a) udgår.

Artikel 2

Artikel III i overenskomsten ændres således:

(a) litra (a), (b) og (h) i stykke 1 ophæves og i stedet indsættes følgende:

»(a) udtrykket »Malaysia« betyde Føderationen Malaysias territorier, Malaysias territorialfarvande og havbunden og undergrunden af territorialfarvandene, og omfatte ethvert område, der ligger uden for grænserne af Malaysias territorialfarvande, og havbunden og undergrunden af ethvert sådant område, som ifølge malaysisk lovgivning og i overensstemmelse med international ret er blevet eller senere måtte blive betegnet som et område, hvorover Malaysia kan udøve suverænitetsrettigheder med henblik på efterforskning og udnyttelse af naturforekomsterne, levende såvel som ikke-levende;

(b) udtrykket »Danmark« betyde Kongeriget Danmark, herunder ethvert område uden for Danmarks territorialfarvand, som ifølge dansk lovgivning og i overensstemmelse med international ret er blevet eller senere måtte blive betegnet som et område, inden for hvilket Danmark kan udøve suverænitetsrettigheder med hensyn til udforskning og udnyttelse af naturforekomster på havbunden og i dens undergrund og de overliggende vande og med hensyn til anden virksomhed med henblik på økonomisk efterforskning og udnyttelse af området; udtrykket omfatter ikke Færøerne og Grønland;

(h) udtrykket »kompetent myndighed« betyde, for Malaysias vedkommende, finansministeren eller hans befuldmægtigede stedfortræder; og for Danmarks vedkommende, skatteministeren eller hans befuldmægtigede stedfortræder;« ;

(b) punktummet, der afslutter stykke 1, litra (h), erstattes med et semikolon; og

(c) efter stykke 1, litra (h), indsættes følgende litra:

»(i) udtrykket »international trafik« betyde enhver transport med skib eller luftfartøj, der anvendes af et foretagende i en kontraherende stat, bortset fra tilfælde hvor skibet eller luftfartøjet udelukkende anvendes mellem pladser i den anden kontraherende stat.«.

Artikel 3

Artikel IV i overenskomsten ændres således, at stykke 1 ophæves og i stedet indsættes følgende:

»1. I denne overenskomst skal udtrykket »hjemmehørende i en kontraherende stat« betyde:

(a) for Malaysias vedkommende, en person som i skattemæssig henseende er hjemmehørende i Malaysia; og

(b) for Danmarks vedkommende, en person som i skattemæssig henseende er hjemmehørende i Danmark.«.

Artikel 4

Artikel V i overenskomsten ændres således:

(a) stykke 2, litra (f), ophæves og i stedet indsættes følgende:

»(f) en mine, en olie- eller gaskilde, et stenbrud eller et andet sted, hvor naturforekomster udvindes;«;

(b) punktummet, der afslutter stykke 2, litra (i), erstattes med »; og«;

(c) efter stykke 2, litra (i), indsættes følgende ny litra:

»(j) en lagerbygning.«; og

(d) ordene »i enhver tolv-måneders periode« indsættes mellem ordene »mere end seks måneder« og ordene »i forbindelse med« i stykke 4, litra (a).

Artikel 5

Artikel IX i overenskomsten ophæves og i stedet indsættes følgende ny artikel:

»Artikel IX

1. Fortjeneste, der oppebæres af et foretagende i en kontraherende stat ved skibs- eller luftfartsvirksomhed i international trafik kan kun beskattes i denne stat.

2. Stykke 1 finder også anvendelse på den andel af fortjeneste ved skibs- eller luftfartsvirksomhed, der oppebæres af en person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, gennem deltagelse i en pool, et konsortium eller en international driftsorganisation.«.

Artikel 6

Artikel XI i overenskomsten ændres således:

(a) stykke 2 ophæves;

(b) ordene »Bestemmelserne i stk. 1 og 2« i stykke 4 erstattes med ordene »Bestemmelsen i stk. 1«; og

(c) stykke 3 og 4 bliver herefter henholdsvis stykke 2 og 3.

Artikel 7

Artikel XII i overenskomsten ophæves og i stedet indsættes følgende ny artikel:

»Artikel XII

1. Royalties, der hidrører fra en kontraherende stat og betales til en person, der er hjemmehørende i den anden kontraherende stat, kan beskattes i denne anden stat. Sådanne royalties kan imidlertid også beskattes i den kontraherende stat, hvorfra de hidrører, og i overensstemmelse med lovgivningen i denne stat, men den skat der pålignes må, såfremt modtageren er royaltybeløbets retmæssige ejer, ikke overstige 10 pct. af bruttobeløbet af royaltybeløbet.

2. Udtrykket »royalties« betyder i denne artikel betalinger af enhver art, der modtages som vederlag for:

(a) anvendelsen af, eller retten til at anvende, ethvert patent, varemærke, mønster eller model, tegning, hemmelig formel eller fremstillingsmetode, enhver ophavsret til et litterært, kunstnerisk eller videnskabeligt arbejde, herunder spillefilm og film eller bånd til brug ved fjernsyns- eller radioudsendelser;

(b) anvendelsen af, eller retten til at anvende, industrielt, kommercielt eller videnskabeligt udstyr;

(c) ydelse af videnskabelig, teknisk, industriel eller kommerciel viden eller oplysning;

(d) ydelse af enhver tjeneste, bistand af teknisk eller ledelsesmæssig art eller konsulentbistand.

3. Bestemmelserne i denne artikels stk. 1 finder ikke anvendelse, såfremt modtageren af royaltybeløbet, der er hjemmehørende i en af de kontraherende stater, i den anden kontraherende stat, hvorfra royaltybeløbet hidrører, har et fast driftssted, såfremt den rettighed eller ejendom, som ligger til grund for royaltybeløbet, har direkte forbindelse med det faste driftssted. I så fald skal bestemmelserne i artikel VII finde anvendelse.

4. I tilfælde, hvor en særlig forbindelse mellem den, der betaler royalties, og den, der modtager nævnte royalties, eller mellem disse og en tredje person, har bevirket, at de betalte royalties, når hensyn tages til den anvendelse, rettighed eller oplysning, for hvilken de er betalt, overstiger det beløb, som ville være blevet aftalt mellem den, der betaler, og den, der modtager, såfremt den nævnte forbindelse ikke havde foreligget, skal bestemmelserne i denne artikel alene finde anvendelse på det sidstnævnte beløb. I så fald skal det overskydende beløb kunne beskattes i overensstemmelse med lovgivningen i hver af de kontraherende stater under hensyntagen til de øvrige bestemmelser i denne overenskomst.

5. Royalties skal anses for at hidrøre fra en kontraherende stat, hvis de betales af denne stat selv, af regeringen i en delstat, af en politisk underafdeling eller lokal myndighed, eller af en person, der er hjemmehørende i denne stat. I tilfælde, hvor den person, der betaler royalties, hvad enten han er hjemmehørende i en kontraherende stat eller ej, imidlertid har et fast driftssted i en kontraherende stat, i forbindelse med hvilket forpligtelsen til at betale royalties er påtaget, og sådanne royalties afholdes af dette faste driftssted, skal sådanne royalties anses for at hidrøre fra den kontraherende stat, hvori det faste driftssted er beliggende.«.

Artikel 8

Artikel XV i overenskomsten ændres således, at stykke 1 ophæves og i stedet indsættes følgende:

»1. Bestemmelserne i artikel XIV, stk. 2, skal ikke finde anvendelse på indkomst, som i en af de kontraherende stater oppebæres af en professionel kunstner (såsom en scene-, film-, radio- eller fjernsynskunstner, musiker eller sportsmand), der er hjemmehørende i den anden kontraherende stat, når hans besøg i den førstnævnte kontraherende stat ikke direkte eller indirekte bliver støttet i det hele eller i alt væsentligt af offentlige midler fra regeringen i den anden kontraherende stat.«.

Artikel 9

Artikel XXI i overenskomsten ophæves og i stedet indsættes følgende ny artikel:

»Artikel XXI

1. Lovgivningen i hver af de kontraherende stater skal fortsat bestemme indkomstbeskatningen i denne stat, når andet ikke udtrykkeligt er fastsat i denne overenskomst. Såfremt en indkomst er undergivet beskatning i begge stater, skal dobbeltbeskatning undgås efter de følgende bestemmelser i denne artikel.

2. Med forbehold af Malaysias lovgivning om indrømmelsen af fradrag i malaysisk skat for skat, der skal betales i noget andet land end Malaysia, skal dansk skat, der skal betales i henhold til lovgivningen i Danmark og i overensstemmelse med denne overenskomst af en person, som er hjemmehørende i Malaysia, af indkomst, der oppebæres fra Danmark, tillades fradraget i malaysisk skat, som skal betales af denne indkomst. Såfremt sådan indkomst er udbytte, som udbetales af et selskab, der er hjemmehørende i Danmark, til et selskab, som er hjemmehørende i Malaysia, men som ejer mindst 15 pct. af de stemmeberettigede aktier i det udbyttebetalende selskab, skal der ved beregningen af fradraget tages hensyn til den danske skat, der skal betales af dette selskab af dets indkomst, hvoraf udbyttet er udbetalt. Fradraget skal imidlertid ikke overstige den del af den malaysiske skat, som beregnet uden sådant fradrag, der kan henføres til sådan indkomst.

3. For Danmarks vedkommende skal følgende bestemmelser finde anvendelse:

(a) dobbeltbeskatning skal undgås på følgende måde:

(i) medmindre bestemmelserne i stk. 3, litra (a), punkt (iii), medfører andet, skal Danmark, i tilfælde hvor en person, der er hjemmehørende i Danmark oppebærer indkomst, som i overensstemmelse med bestemmelserne i denne overenskomst kan beskattes i Malaysia, tillade et fradrag i denne persons indkomstskat med et beløb svarende til den indkomstskat, der er betalt i Malaysia;

(ii) sådant fradrag skal imidlertid ikke kunne overstige den del af indkomstskatten, som beregnet uden sådant fradrag, der kan henføres til den indkomst, som kan beskattes i Malaysia;

(iii) i tilfælde hvor en person, som er hjemmehørende i Danmark, oppebærer indkomst, der i overensstemmelse med bestemmelserne i denne overenskomst kun kan beskattes i Malaysia, kan Danmark medregne denne indkomst i beskatningsgrundlaget, men skal tillade et fradrag i indkomstskatten med et beløb svarende til den del af indkomstskatten, der kan henføres til den indkomst, som hidrører fra Malaysia;

(b) for så vidt angår stk. 3, litra (a), punkt (i), skal udtrykket »indkomstskat, der er betalt i Malaysia« anses for at omfatte malaysisk skat, der i henhold til lovgivningen i Malaysia og i overensstemmelse med denne overenskomst skulle være betalt af enhver indkomst, der oppebæres fra kilder i Malaysia, hvis indkomsten ikke var blevet beskattet efter en nedsat sats eller fritaget for malaysisk skat i overensstemmelse med de særlige tilskyndelsesordninger i henhold til Promotion of Investment Act, 1986 til støtte for økonomisk udvikling i Malaysia eller enhver anden bestemmelse, der senere måtte blive indført i Malaysia til ændring af, eller som tillæg til, denne lov, for så vidt de kompetente myndigheder i de kontraherende stater er enige om, at den er af væsentlig samme art;

(c) i tilfælde, hvor udbytte udbetales af et selskab, som er hjemmehørende i Malaysia, til et selskab, som er hjemmehørende i Danmark, skal sådant udbytte være fritaget for beskatning i Danmark. Denne bestemmelse skal alene finde anvendelse på den del af udbyttet, som svarer til den del af det førstnævnte selskabs fortjeneste, hvoraf udbyttet er udbetalt, og som er blevet beskattet efter en nedsat sats eller fritaget for malaysisk skat i overensstemmelse med de særlige tilskyndelsesordninger i henhold til Promotion of Investments Act 1986 til støtte for økonomisk udvikling i Malaysia eller enhver anden bestemmelse, der senere måtte blive indført i Malaysia til ændring af, eller som tillæg til, denne lov, for så vidt de kompetente myndigheder i de kontraherende stater er enige om, at den er af væsentlig samme art;

(d) bestemmelserne i litra (b) og (c) skal finde anvendelse i de første 10 år, i hvilke protokollen har virkning. De kompetente myndigheder skal rådføre sig med hinanden med henblik på at vedtage, om denne periode skal forlænges. En sådan forlængelse skal have virkning fra sådan dato og med forbehold af ændringer og betingelser, herunder betingelser vedrørende ophør, som måtte blive fastsat og aftalt mellem de kontraherende stater i noter, der skal udveksles ad diplomatisk vej, eller på enhver anden måde i overensstemmelse med deres forfatningsmæssige regler;

(e) i tilfælde, hvor udbytte udbetales af et selskab, som er hjemmehørende i Malaysia, til et selskab, som er hjemmehørende i Danmark, og som direkte eller indirekte ejer mindst 25 pct. af aktiekapitalen i det førstnævnte selskab, og sådant udbytte ikke er fritaget for beskatning i overensstemmelse med bestemmelserne i stk. 3, litra (c), skal der ved beregningen af fradraget i henhold til stk. 3, litra (a), punkt (i), tages hensyn til den skat, der er betalt i Malaysia af det førstnævnte selskab af den fortjeneste, hvoraf udbyttet er udbetalt.«.

Artikel 10

Følgende nye artikel skal indsættes umiddelbart efter artikel XXI i overenskomsten:

»Artikel XXIA

I tilfælde, hvor indkomst eller fortjeneste i henhold til nogen bestemmelse i denne overenskomst helt eller delvis er fritaget for beskatning i en kontraherende stat, og i henhold til den gældende lovgivning i den anden kontraherende stat en dér hjemmehørende person er skattepligtig af den pågældende indkomst eller fortjeneste for så vidt angår det beløb heraf, der er overført til eller modtaget i denne anden stat, men ikke med hensyn til det fulde beløb heraf, skal den lempelse, der indrømmes i den førstnævnte stat i henhold til denne overenskomst, kun finde anvendelse på den del af indkomsten eller fortjenesten, som er overført til eller modtaget i denne anden stat.«.

Artikel 11

1. Hver af de kontraherende stater skal give den anden underretning om fuldførelsen af de procedurer, som er fastsat i dens lovgivning for ikrafttrædelse af denne protokol, der skal udgøre en integrerende del af overenskomsten. Denne protokol skal træde i kraft på datoen for den seneste af disse underretninger og skal derefter, medmindre andet fremgår af bestemmelserne i stykke 2 i denne artikel, have virkning:

(a) I Malaysia:

(i) for så vidt angår malaysiske skatter, bortset fra petroleumsindkomstskat, for enhver skat, der pålægges for ethvert ligningsår, der begynder den 1. januar eller senere i det kalenderår, der følger efter det år, i hvilket denne protokol træder i kraft;

(ii) for så vidt angår petroleumsindkomstskat, for enhver skat, der pålægges for ethvert ligningsår, der begynder den 1. januar eller senere i det andet kalenderår, der følger efter det år, i hvilket denne protokol træder i kraft.

(b) I Danmark, for så vidt angår skatter for det indkomstår, der følger umiddelbart efter det år, i hvilket denne protokol træder i kraft, og følgende indkomstår.

2. Denne protokol skal ophøre at have virkning på samme tid, som overenskomsten ophører at have virkning i overensstemmelse med Artikel XXVII i overenskomsten.

Til bekræftelse heraf har de undertegnede, dertil behørigt befuldmægtigede af deres regeringer, underskrevet denne protokol.

Udfærdiget i to eksemplarer i Kuala Lumpur den 3. december 2003, begge på dansk, malay og engelsk, således at alle tre tekster har samme gyldighed. I tilfælde af uoverensstemmelse om fortolkning og anvendelse af denne protokol, skal den engelske tekst anvendes.

 

For regeringen i

For regeringen i

Kongeriget Danmark

Malaysia

 

 

Lasse Reimann

Y.Bhg Tan Sri

Ambassadør

Dr. Samsudin Bin Hitam

 

Secretary General of the Treasury