Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnicitet - kompetence - ej medhold

J.nr. 2500168-09

Ligebehandlingsnævnet tiltrådte sekretariatets afvisning af en sag, da der ikke var anledning til at formode at klager, havde været udsat for forskelsbehandling på grund af sin etniske oprindelse.

Klagen drejer sig om forskelsbehandling på grund af etnisk oprindelse navnlig i forbindelse med tiltale og dom, afsagt i Københavns Byret den 5. april 2006.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Ligebehandlingsnævnet tiltræder sekretariatets afvisning af klagen.

Sagsfremstilling

Klager er af iransk oprindelse.

Ved Københavns Byrets dom afsagt den 5. april 2006 blev klager idømt en straf på fængsel i 40 dage betinget. Han har efterfølgende forsøgt at få sin sag genoptaget, idet han mener, at der er sket mange fejl i sagsforløbet.

Parternes bemærkninger

Klager påstår, at han er blevet forskelsbehandlet på grund af sin etniske oprindelse.

Han anmoder Ligebehandlingsnævnet om at træde ind i sagen. Han vil gerne indkaldes til afhøring og derved får mulighed for at forklare sin sag. Politiet skal svare på de anmeldelser, han har foretaget i årene 2004 - 2009. Endelig skal hans straffesag genoptages, da sigtelserne mod ham var falske og racistiske. Han er uskyldig.

Den 30. april og 29. september 2004 blev klager uberettiget anholdt to gange, hans bolig blev ransaget uden dommerkendelse, og der var tale om flere eksempler på groft embedsmisbrug fra politiets side.

I perioden fra 2004 og frem til den 30. marts 2006 blev klager ikke indkaldt til et eneste møde af hverken politi eller anklagemyndighed. De har tilbageholdt vigtige detaljer, som han ikke fik kendskab til, idet han ikke fik aktindsigt i sigtelserne mod ham.

Den 30. marts 2006 blev klager i retten konfronteret med de personer, der havde beskyldt klager for overtrædelse af straffeloven. Dommeren lod ikke klager komme til orde, da han blev frataget sin ret til at forsvare sig selv. Klager har anmeldt dommeren for blandt andet racediskrimination uden at modtage et svar.

Den 5. april 2006 blev klager idømt en straf på fængsel i 40 dage betinget fængsel. Denne dom blev afsagt uden hans vidende. Han fik den ikke efterfølgende tilsendt, ligesom han heller ikke fik nogen ankevejledning.

Den beskikkede advokat ignorerede alle klagers forsøg på at anke dommen og de øvrige tiltag, han foretog sig for at opnå retfærdighed. Klager har klaget over sin advokat til Civilstyrelsen uden at få noget ud af det.

Den 24. april 2007 ankede klager dommen til Landsretten. Den 2. juli 2007 afviste Landsretten anken, fordi ankefristen var overskredet.

Klager har til brug for sagen fremlagt kopi af brev af 12. juni 2007 fra hans beskikkede forsvarer, der i brevet har redegjort nærmere for klagers klage over ham.

Den 3. juni 2008 blev klagers anmodning om genoptagelse vurderet af Den Særlige Klageret. Klager anførte i den forbindelse, at frifindelserne i forhold 1 og 3 er sket på baggrund af de forklaringer, der er afgivet om disse forhold, og at de tilsyneladende urigtige forklaringer, der er afgivet til et af forholdene og den ejendommelige forklaring, der er afgivet til forhold 1 lader ane, at forklaringer vedrørende forhold 2 og 4 måske heller ikke er helt rigtige. Den forudrettede og vidnerne udgør en sammenhængende gruppe ganske unge mennesker, som klager har været på kant med siden 2003, og som han har været voldsomt chikaneret af gennem lang tid.

Den Særlige Klageret fandt ikke grundlag for at genoptage sagen.

Den 7. juli 2009 advarede politiet på en politistation klager mod at henvende sig på stationen. Den 9. juli 2009 blev han overfaldet af fem betjente, da han henvendte sig på stationen og anmodede dem om at kvittere for hans anmeldelse. Han blev slået, sparket og lagt i håndjern. Han anser medarbejderne på politistationen for at være racistiske og at have udsat ham for chikane. Han blev efterfølgende idømt en bøde på 600 kroner for hans henvendelse på stationen dagen før.

Klager har uden held forsøgt at anmelde de strafbare forhold til både Rigsadvokaten og Justitsministeriet. Klager mener blandt andet, at politiet ikke forholder sig neutrale i hans sag, og at de rotter sig sammen med både Rigsadvokaten og Statsadvokaturen. Det nytter derfor heller ikke noget at klage til Statsadvokaturen over politiet. Enten ignorerer de hans henvendelser eller er konsekvent enige med politiet, uanset hvad han har klaget over.

Den 29. juli 2010 henvendte klager sig til Rigsadvokaten. Han forstår ikke, hvorfor Rigsadvokaten ikke har kunnet hjælpe ham med anke af dommen, der blev afsagt i 2006.

I alle indlæggene fra klager giver han udtryk for, at han på grund af sin mørke hudfarve er blevet udsat for racistisk behandling og chikane af blandt andet politiet, sin advokat og dommeren, magtmisbrug, forskelsbehandling samt højreekstremistiske tendenser indenfor systemet. Alle dækker over hinanden indenfor systemet.

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion

Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling på grund af køn, race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse i forhold til en række eksisterende love om ligebehandling og forbud mod forskelsbehandling.

Allerede fordi der ikke er påvist faktiske omstændigheder, der giver anledning til at formode, at klager har været udsat for forskelsbehandling på grund af sin etniske oprindelse, tiltræder nævnet sekretariatets afvisning af klagen.