Senere ændringer til forskriften
Links til EU direktiver, jf. note 1
31990L0435
 
32003L0123
 
Den fulde tekst

Lov om ændring af selskabsskatteloven og kildeskatteloven 1)

(Implementering af ændring af moder/datterselskabsdirektivet)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. (selskabsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 111 af 19. februar 2004, som ændret ved § 10 i lov nr. 221 af 31. marts 2004, § 5 i lov nr. 358 af 19. maj 2004, § 14 i lov nr. 458 af 9. juni 2004, § 3 i lov nr. 460 af 9. juni 2004, lov nr. 465 af 9. juni 2004, lov nr. 466 af 9. juni 2004 og § 5 i lov nr. 485 af 9. juni 2004, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1, litra c, 2. pkt . , ændres »20 pct.« til: »10 pct.«.

2. I § 2, stk. 1, litra c, indsættes efter 2. pkt.:

»Ved udbytteudlodninger i kalenderårene 2005 og 2006 udgør den i 2. pkt. nævnte ejerandel dog 20 pct., og ved udbytteudlodninger i kalenderårene 2007 og 2008 udgør den i 2. pkt. nævnte ejerandel 15 pct.«

3. I § 2, stk. 1, litra c, 3. pkt . , der bliver § 2, stk. 1, litra c, 4. pkt., indsættes efter »direktiv 90/435/EØF«: »om en fælles beskatningsordning for moder- og datterselskaber fra forskellige medlemsstater«.

4. I § 2, stk. 1, litra c, indsættes efter 3. pkt., der bliver 4. pkt.:

»Skattepligten omfatter endvidere ikke udbytte, som oppebæres af deltagere i moderselskaber som nævnt i 2. pkt., der er optaget på listen over de selskaber, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra a, i direktiv 90/435/EØF om en fælles beskatningsordning for moder- og datterselskaber fra forskellige medlemsstater, men som ved beskatningen her i landet anses for at være transparente enheder. Det er en betingelse, at selskabsdeltageren ikke er hjemmehørende her i landet,«.

5. I § 13, stk. 1, nr. 2, 1. pkt . , ændres », 3 a-5 og 5 b« til: »og 3 a-5 b«.

6. I § 13, stk. 1, nr. 2, 2. pkt . , ændres »20 pct.« til: »10 pct.«

7. I § 13, stk. 1, nr. 2, indsættes efter 2. pkt.:

»Ved udbytteudlodninger i kalenderårene 2005 og 2006 udgør den i 2. pkt. nævnte ejerandel dog 20 pct., og ved udbytteudlodninger i kalenderårene 2007 og 2008 udgør den i 2. pkt. nævnte ejerandel 15 pct.«

8. I § 13, stk. 1, nr. 2, affattes 4. pkt., der bliver 5. pkt., således:

»Bestemmelsen i 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse, hvis udbyttemodtageren er et tilsvarende selskab eller en forening m.v. som nævnt i § 2, stk. 1, litra a, og selskabet eller foreningen m.v. er hjemmehørende i en fremmed stat, der er medlem af EU eller EØS, Færøerne eller Grønland eller en stat, som har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark.«

9. I § 13, stk. 1, nr. 2, indsættes efter 4. pkt., der bliver 5. pkt.:

»Ved bedømmelsen af, om et selskab eller en forening m.v. som nævnt i § 2, stk. 1, litra a, opfylder betingelsen i 2. pkt., medregnes samtlige aktiebesiddelser, som selskabet eller foreningen m.v. har i det udbyttegivende selskab.«

10. I § 13, stk. 1, nr. 4, 2. pkt., og § 13, stk. 3, 2. pkt . , ændres »et EU-medlemsland« til: »en fremmed stat, der er medlem af EU eller EØS«.

11. I § 17, stk. 1, indsættes efter »foreninger m.v.«: »(selskabsskatten)«.

12. I § 17 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

» Stk. 2 . Såfremt der i den skattepligtige indkomst for et af de i § 1, stk. 1, nr. 1-2 a, 2 c-2 f og 3 a-5 b, nævnte selskaber og foreninger m.v. indgår udbytte fra selskaber, hvis aktier er omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 2 a, og som er eller har været hjemmehørende i udlandet, og udbyttet ikke er omfattet af skattefritagelsen i § 13, stk. 1, nr. 2, nedsættes det udbyttemodtagende selskabs, moderselskabets, skat med den del, der svarer til forholdet mellem det modtagne udbytte og den skattepligtige indkomst. Der kan dog ikke ske nedsættelse med et større beløb end det, som det udbyttegivende selskab, datterselskabet, og ethvert datterselskab på lavere niveau har udredet i skat af den del af indkomsten, der ligger til grund for udbyttet til moderselskabet. Det er en betingelse, at det udbyttemodtagende selskab, moderselskabet, på ethvert niveau ejer mindst 10 pct. af aktiekapitalen i det udbyttegivende selskab, datterselskabet, i en sammenhængende periode på mindst et år, inden for hvilken periode udbytteudlodningstidspunktet skal ligge. Ved udbytteudlodninger i kalenderårene 2005 og 2006 udgør den i 3. pkt. nævnte ejerandel dog 20 pct., og ved udbytteudlodninger i kalenderårene 2007 og 2008 udgør den i 3. pkt. nævnte ejerandel 15 pct.«

Stk. 2-4 bliver herefter stk. 3-5.

13. I § 17, stk. 2, 1. pkt., der bliver § 17, stk. 3, 1. pkt., ændres »§ 13« til: »skattefritagelsen i § 13, stk. 1, nr. 2, eller stk. 3, eller af nærværende paragrafs stk. 2«.

14. I § 17, stk. 3, der bliver § 17, stk. 4, ændres »jf. stk. 2« til: »jf. stk. 3«.

15. I § 19, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »andelsforeninger«: »(kooperationsskatten)«.

16. I § 21 indsættes som 2. og 3. pkt.:

»§ 17, stk. 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse, hvis udbyttemodtageren er et tilsvarende selskab eller en forening m.v. som nævnt i § 2, stk. 1, litra a, og selskabet eller foreningen m.v. er hjemmehørende i en fremmed stat, der er medlem af EU eller EØS, Færøerne eller Grønland eller en stat, som har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark. § 13, stk. 1, nr. 2, 6. pkt., finder tilsvarende anvendelse.«

§ 2

I lov om opkrævning af indkomstskat samt kommunal og amtskommunal ejendomsværdiskat for personer m.v. (kildeskat), jf. lovbekendtgørelse nr. 678 af 12. august 2002, som ændret senest ved § 4 i lov nr. 468 af 9. juni 2004, foretages følgende ændring:

1. I § 2, stk. 1, litra f, indsættes efter »ligningslovens § 16 B«: », idet selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra c, 5. og 6. pkt., dog finder tilsvarende anvendelse«.

§ 3

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende og har virkning for udbytter, der vedtages udloddet eller besluttes den 1. januar 2005 eller senere.

Givet på Christiansborg Slot, den 20. december 2004

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Kristian Jensen

Officielle noter

1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 2003/123/EF af 22. december 2003 om ændring af direktiv 90/435/EØF af 23. juli 1990 om en fælles beskatningsordning for moder- og datterselskaber fra forskellige medlemsstater (EU-Tidende 2004 nr. L 7, s. 42).