Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
32013R0575
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om anvendelse af 10 pct.-grænsen i artikel 129 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

I medfør af artikel 129, stk. 1, sidste afsnit, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber, og efter høring af EBA, fastsættes:

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på 10 pct.-grænsen i artikel 129, stk. 1, sidste afsnit, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber.

Indhold

§ 2. I medfør af artikel 129, stk. 1, sidste afsnit, jf. artikel 129, stk. 1, litra c, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber kan eksponeringer mod institutter omfattet af kreditkvalitetstrin 2 være op til 10 pct. af den samlede eksponering for den nominelle værdi af det udstedende instituts udestående særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer.

Revision

§ 3. Finanstilsynet vurderer jævnligt, om der fortsat foreligger koncentrationsproblemer her i landet, jf. artikel 129, stk. 1, sidste afsnit, jf. artikel 129, stk. 1, litra c, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber.

Ikrafttræden

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 31. december 2014.

Finanstilsynet, den 16. december 2014

Ulrik Nødgaard

/ Jørn Andersen