Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om finansielle virksomheders m.v. pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af virksomheden m.v.

I medfør af § 343 r, § 343 æ, § 347 a og § 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 928 af 4. august 2014, som ændret ved lov nr. 1490 af 23. december 2014, § 165 og § 190, stk. 3, i lov nr. 597 af 12. juni 2013 om investeringsforeninger m.v., § 34 d og § 37, stk. 3, i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1022 af 13. august 2013, § 94 a og § 107, stk. 6, i lov om betalingstjenester og elektroniske penge, jf. lovbekendtgørelse nr. 365 af 26. april 2011, som ændret ved lov nr. 1287 af 19. december 2012, § 84 h og § 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, § 20 og § 26, stk. 4, i lov nr. 599 af 12. juni 2013 om finansielle rådgivere, § 162 og § 190, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., som ændret ved lov nr. 268 af 25. marts 2014 og lov nr. 403 af 28. april 2014, § 65 e og § 71, stk. 5, i lov om tilsyn med firmapensionskasser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1561 af 19. december 2007, som ændret ved lov nr. 1490 af 23. december 2014, § 10 l og § 14 a, stk. 2, i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, jf. lovbekendtgørelse nr. 1109 af 9. oktober 2014, som ændret ved lov nr. 1490 af 23. december 2014, § 73 a i lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 278 af 14. marts 2013, som ændret ved lov nr. 1490 af 23. december 2014, § 27 l og § 32 a, stk. 2, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1110 af 10. oktober 2014, som ændret ved lov nr. 1490 af 23. december 2014, og § 15 b og § 22, stk. 4, i lov nr. 697 af 25. juni 2010 om pantebrevsselskaber, som ændret ved lov nr. 1490 af 23. december 2014, fastsættes:

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på:

1) Pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fælles datacentraler, som defineret i § 343 q, stk. 1 og 2, i lov om finansiel virksomhed, fondsmæglerselskaber, investeringsforvaltningsselskaber, forsikringsselskaber og CO2-kvotebydere under tilsyn efter lov om finansiel virksomhed.

2) Danske UCITS under tilsyn efter lov om investeringsforeninger m.v.

3) Følgende virksomheder under tilsyn efter lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme:

a) Pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber, investeringsforvaltningsselskaber, livsforsikringsselskaber, tværgående pensionskasser og sparevirksomheder.

b) Udbydere af betalingstjenester, der er juridiske personer, og udstedere af elektroniske penge, der er juridiske personer.

c) Forsikringsmæglere, når de formidler livsforsikring eller andre investeringsrelaterede forsikringer.

d) Investeringsforeninger.

e) Udenlandske virksomheders filialer og agenter her i landet der udøver virksomhed efter litra a-d og er juridiske personer.

f) Øvrige virksomheder, herunder filialer af og agenter for udenlandske virksomheder der erhvervsmæssigt udøver de i bilag 1 til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme nævnte aktiviteter, der er juridiske personer.

4) Udbydere af betalingstjenester, der er juridiske personer, og udstedere af elektroniske penge, der er juridiske personer, under tilsyn efter lov om betalingstjenester og elektroniske penge.

5) Operatører af et reguleret marked, clearingcentraler og værdipapircentraler under tilsyn efter lov om værdipapirhandel m.v.

6) Finansielle rådgivere under tilsyn efter lov om finansielle rådgivere.

7) Forvaltere af alternative investeringsfonde under tilsyn efter lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.

8) Firmapensionskasser under tilsyn efter lov om tilsyn med firmapensionskasser.

9) Lønmodtagernes Dyrtidsfond under tilsyn efter lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond.

10) Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring under tilsyn efter lov om arbejdsskadesikring.

11) Arbejdsmarkedets Tillægspension under tilsyn efter lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.

12) Pantebrevsselskaber under tilsyn efter lov om pantebrevsselskaber.

Offentliggørelse

§ 2. Efter hver inspektion i en af de i § 1 nævnte virksomheder (i det følgende benævnt »virksomhed m.v.«) udarbejder Finanstilsynet en redegørelse, som virksomheden m.v. skal offentliggøre. Redegørelsen beskriver Finanstilsynets vurdering af virksomheden m.v., herunder de eventuelle centrale påbud, påtaler og risikooplysninger, som virksomheden m.v. har modtaget fra Finanstilsynet.

Stk. 2. Virksomheden m.v. skal uden for tilfældene i stk. 1 offentliggøre en redegørelse udarbejdet af Finanstilsynet, som indeholder de påbud, påtaler og risikooplysninger, der efter Finanstilsynets vurdering er af betydning for:

1) Kunderne i de i § 1, nr. 1, 3, 4, 6 og 7-12, nævnte virksomheder.

2) Medlemmerne i de i § 1, nr. 8-11, nævnte virksomheder.

3) Indskyderne i de i § 1, nr. 1, 3, 4, 6 og 7, nævnte virksomheder.

4) Kreditorerne i de i § 1, nr. 1-4, 6 og 7-12, nævnte virksomheder.

5) De finansielle markeder, hvorpå aktierne i virksomheden eller værdipapirer udstedt af virksomheden handles, i de i § 1, nr. 1, 3, 4, 6, 7 og 12, nævnte virksomheder.

6) Investorerne i de i § 1, nr. 2, nævnte foreninger m.v.

7) Markedernes ordentlige funktion i de i § 1, nr. 5 og 12, nævnte virksomheder.

Stk. 3. Denne bekendtgørelse finder ikke anvendelse for tilsynsreaktioner meddelt virksomheder nævnt i § 1, nr. 1, 2 og 4-12, som offentliggøres i medfør af § 354 a, stk. 1, og § 354 e, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, § 211, stk. 1, i lov om investeringsforeninger m.v., § 93, stk. 1, i lov om betalingstjenester og elektroniske penge, § 84 c, stk. 1, i lov om værdipapirhandel m.v., § 18, stk. 1, i lov om finansielle rådgivere, § 171, stk. 1, i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., § 66 c i lov om tilsyn med firmapensionskasser, § 10 g, stk. 1, i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, § 76 b, stk. 1, i lov om arbejdsskadesikring, § 27 g, stk. 1, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og § 15 i lov om pantebrevsselskaber.

Stk. 4. En redegørelse efter stk. 1 eller 2 må ikke indeholde fortrolige oplysninger om kundeforhold eller oplysninger omfattet af bestemmelser i lov om offentlighed i forvaltningen om undtagelse af oplysninger om private forhold og drifts- eller forretningsforhold m.v.

§ 3. Offentliggørelse efter § 2, stk. 1 og 2, skal ikke ske, hvis det efter Finanstilsynets vurdering vil medføre uforholdsmæssig stor skade for virksomheden m.v., eller hvis efterforskningsmæssige hensyn taler imod offentliggørelse.

Stk. 2. Regler om offentliggørelse efter de børsretlige regler går forud for denne bekendtgørelse.

Stk. 3. Hvis offentliggørelse er undladt i henhold til stk. 1 eller 2, skal der ske offentliggørelse, når de hensyn, der nødvendiggjorde undladelsen, ikke længere er gældende. Dette gælder dog kun i op til to år efter beslutningen om udsættelse af offentliggørelse.

Formkrav til offentliggørelse

§ 4. Når virksomheden m.v. har modtaget en redegørelse fra Finanstilsynet, jf. § 2, stk. 1 og 2, skal virksomheden m.v. offentliggøre redegørelsen senest tre hverdage efter, virksomheden m.v. har modtaget redegørelsen. Virksomheden m.v. skal offentliggøre redegørelsen på sin hjemmeside på et sted, hvor den naturligt hører hjemme. Når virksomheden m.v. har offentliggjort redegørelsen, skal dette meddeles til Finanstilsynet, som herefter ligeledes skal offentliggøre redegørelsen på sin hjemmeside.

Stk. 2. Samtidig med offentliggørelse efter stk. 1, 1. pkt., skal virksomheden m.v. indsætte et link, som giver direkte adgang til redegørelsen, på forsiden af virksomhedens m.v. hjemmeside på en synlig måde. Linket og eventuel tilknyttet tekst skal tydeligt angive, at der er tale om en redegørelse fra Finanstilsynet. Fjernelse af linket og en eventuelt tilknyttet tekst fra forsiden og informationerne fra virksomhedens m.v. hjemmeside skal finde sted efter samme principper, som den anvender for øvrige meddelelser, dog tidligst når linket og informationerne har ligget på hjemmesiden i tre måneder og tidligst efter førstkommende ordinære generalforsamling eller repræsentantskabsmøde.

Stk. 3. Samtidig med virksomhedens offentliggørelse efter stk. 1, 3. pkt., afgiver Finanstilsynet indberetning om offentliggørelsen for de i § 1, nr. 9-11, opregnede virksomheder til beskæftigelsesministeren.

Stk. 4. Hvis virksomheden m.v. ikke har en hjemmeside, skal virksomheden m.v. offentliggøre redegørelsen i et dagblad, der er landsdækkende eller har stor udbredelse i Danmark, eller på anden vis hvor virksomheden m.v. kan godtgøre, at redegørelsen når frem til den i § 2, stk. 2, nævnte personkreds i Danmark.

Stk. 5. Finanstilsynet kan uanset stk. 1, 3. pkt., offentliggøre redegørelsen på sin hjemmeside før virksomheden m.v. i tilfælde, hvor virksomheden m.v. har rent tekniske eller praktiske problemer med offentliggørelsen eller i tilfælde, hvor den manglende offentliggørelse er uden reel begrundelse.

Stk. 6. Hvis virksomheden m.v. kommenterer Finanstilsynets redegørelse efter § 2, stk. 1 og 2, skal dette ske i forlængelse af redegørelsen, og kommentarerne skal være klart adskilt fra redegørelsen.

Straffebestemmelse

§ 5. Med bøde straffes den, der undlader at efterkomme krav om offentliggørelse efter § 2, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2, og bestemmelser herom i § 4, stk. 1-3 og 5. 1. pkt. gælder alene for virksomheder nævnt i § 1, nr. 1-9, 11 og 12.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. 1. pkt. gælder alene for virksomheder nævnt i § 1, nr. 1, 3-8 og 10-12.

Ikrafttræden

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2015.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 449 af 5. maj 2014 om finansielle virksomheders m.v. pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af virksomheden m.v. ophæves.

Erhvervs- og Vækstministeriet, den 23. december 2014

Henrik Sass Larsen

/ Hans Høj